21 ޖުލައި

July 21, 2020 9
ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހަދަން ފަށައިފި

ފުއްމުލަކުގައި ރަށު ތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

July 21, 2020 1
ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރުގެ 33 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް، ބޮޑެތި އުޅަނދު ފަހަރަށް ގާތް ކުރެވޭ މިން ވަރަށް ފަޅުފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 33 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 2
ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ބ.ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ނައިބު ރައީސް، އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 5
މަރަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ސ. މަރަދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ބޭރު ތޮށި ލުމުގެ އިތުރުން ބަނދަރާ ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ބައެއް މަސައްކަތް ހިމެނޭ މަޝްރޫއުގެ 92 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 9
ފޮނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 59 ޕަސެންޓު ނިމިއްޖެ

ލ. ފޮނަދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 59 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 1
މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާލައިފި

ގދ. މާވަރުލުގައި ތަރައްގީ ކުރާ އެއާޕޯޓުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 12
މާފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކ. މާފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 9
ރަކީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވ.ރަކީދޫގެ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 7
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއަކަށް ދެ ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއަކަށް ދެ ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

June 18, 2020 6
ތުހުމަތުތައް ބެލުމަށް އެމްޓީސީސީން އޭސީސީއަށް ހިނގައްޖެ

އެމްޓީސީސީ އާ މެދު ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށް، އެފަދަ ތުހުމަތެއް ކުންފުންޏާ މެދު ކޮށްފައިވާތީ އެކަން ބެލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ކުންފުނިން...

June 18, 2020 40
އެމްޓީސީސީގެ ސީއެފްއޯ އާއި ޖީއެމްއަކު ވަކިކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރު މުހަންމަދު ހިލްމީ އާއި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު، ޓްރޭޑް އިސްމާއިލް އަދުހަމް ވަޒީފާ އިން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ކޮމަންޑޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ށ. ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
އެމްޓީސީސީގެ ދަތުރުތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން އިތުރުވާނެ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެމްޓީސީސީގެ އަންނަ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ފަހު މާދަމާ އިން ފެށިގެން...

June 14, 2020 8
ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މާލެ އަތޮޅު ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 19
ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 14
ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނި: ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނާކާމިޔާބު

އެމްޓީސީސީ އަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 3
މާލެ-ވިލިމާލެ ފެރީ ދަތުރުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން ވިލިމާލެ އާއި މާލެ އާ ދެމެދު ކުރާ ފެރީ ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 3
އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު ޝޯރޫމްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ކަށަވަރު ޝޯރޫމްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 16
އެމްޓީސީސީ އަށް 62 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި މޯލްޑީވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 62.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 2
މުދާ އުފުލަން ހާއްސަ ފެރީތައް ބާއްވަނީ

އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް މުދާ އުފުލުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން މުދާ އުފުލުމަށް ހާއްސަ ފެރީތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 5
ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، ވިލިމާލެ ފެރީ މިރޭ ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އާއްމު ދަތުރުތައް، ދެ ޓާމިނަލާއި ފެރީތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް ފަހު އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދައާ އެކު މިރޭގެ ލަސް ވަގުތެއްގައި ފެށޭތޯ މަސައްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 13
ވިލިމާލެ ޓާމިނަލްގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 41
ގުޅީފަޅުގައި 665 މީހުންގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް

ގުޅީފަޅުގައި 665 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ހަދައި ނިންމައިފި އެވެ.

May 03, 2020 4
ހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީން އއ.ހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.