13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 4
އުޅަނދުތައް އެހެލުމުގައި އެމްޓީސީސީ އެންމެ ކުރީ ސަފަށް

ވާޖަހައިގެން ތަންޑިޔާ ލައިގެން އެތައް ބަޔަކުވެގެން ދަމާފައި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލި ޒަމާން މާޒީވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ބުރަ އަދި އެތައް އިރެއް ހޭދަވާ ކަމެކެވެ. އަދި ތަންޑިޔާގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބޭ މީހުންނަށް އޮބި ނޯވެގެން ދޯނި ވެއްޓި މުދަލަށާއި މީހުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ލިބިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 3
ހުޅުމާލެ ފެރީ ތާވަލު ބަދަލު ކުރާނީ މަހެއް ފަހުން

ސިނަމާލެ ބްރިޖް އާއްމުކޮށް ހުޅުވައިލުމުން ފެރީގައި ހުޅުމާލެ އަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައި ވިޔަސް، ފެރީ ދަތުރުތަކުގެ ތާވަލަށް ބަދަލެއް ގެންނާނީ އަދި މަހެއްހާ ދުވަހު ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 15
ބްރިޖް ހުޅުވާލުމާއެކު ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ފަޅުވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން، ހަފުތާ ބަންދުގައި ބާރުބޮޑުކޮށް އޮންނަ ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާމިނަލް އިއްޔެ އާއި މިއަދު ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތު ކޮށެވެ. މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާމިނަލް އާއި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓާމިނަލަކީ ހުކުރާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު، މީހުން ގިނަވެގެން ގޮސް ނުކަތާ ވަރުވެފައި އޮންނަ ތަނަކަށް ވިޔަސް، ސިނަމާލެ ބްރިޖު އިއްޔެ އާންމުކޮށް...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 12
އެމްޓީސީސީގެ ކަށަވަރު ޝޯރޫމް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް ބިމުގައި ހުރި "ކަށަވަރު" ފިހާރަ ހުސްކުރަން ފުލުހުން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 36
ބްރިޖު ހުޅުވުމުން ފެރީތައް މަދުކުރާނެ: އެމްޓީސީސީ

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެ، ހުޅުލެ ބްރިޖު ހުޅުވުމުން ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ފެރީތައް މަދުކުރާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 28, 2018 52
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ހުރަސްތަކެއް

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ހަދަން ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ގެންދިޔަ "މަހާޖައްރާފު"، މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އޮތުމަށް ފަހު ހިއްކޭ ގޮތް ނުވެގެން، ތ. އަތޮޅަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 6
ތިން މަޝްރޫއެއްގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފި

ތިން ރަށެއްގައި ބަނދަރު ހެދުމާއި، ތޮށިލުން އަދި ޖެޓީ ހެދުމުގެ ތިން މަޝްރޫއުއެއްގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 15
އެމްޓީސީސީގެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްޓީސީސީން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް، އަށް ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ވިއްކަން ނިންމައި، އެ މަޝްރޫއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 4
އުނގޫފާރު ނެރަށް އެރި އެމްޓީސީސީ ކޮޅުވެއްޓި ފުންކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު ނެރުގެ ބޭރު ތޮއްޓަށް ރޭ އެރި ކޮޅުވެއްޓި މިއަދު ފުންކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 27
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 7
ފުނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ށ. ފުނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 23
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހއ. މާފިނޮޅުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 7
ރާޅާ އަޅާ މީހުން ތުލުސްދުއަށް ވެސް ގެންގޮސްދޭން ފަށަނީ

މާލޭގައި ރާޅާ އަޅާ ސަރަހައްދު، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ބްރިޖު އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ރާޅާއެޅުންތެރިން ކ. ތަނބުރުދޫއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން މިއަދު އައުކޮށް، ރާޅާ އަޅާ އެހެން ތަންތަނަށް ވެސް ގެންގޮސްދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 11
ހަތަރު ރިސޯޓެއް ހަދަން މާވަރު ފަޅު ހިއްކަނީ

މާލެ އަތޮޅު މާވަރު ފަޅުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ހަތަރު ރިސޯޓު ހަދަން، ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 13
ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިން ނަޖިސް ލީކުވަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިން ނަޖިސް ލީކުވެ، ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ އުނދަގޫ ފޯރައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 13
މާބައިދޫގެ އާ ނެރާ މެދު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ލ. މާބައިދޫގައި އަލަށް ހެދި ނެރާ މެދު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 19
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ހިއްކި ބިމަށް އިތުރަށް ފަސް އަޅަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ކުޅިން ހިއްކި ބިން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަރުނުވާތީ ކުޅިގައި ހުރި ޗަކަތައް ނަގައި އިތުރަށް ފަސް އަޅަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 15
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ހިއްކި ބިމުގެ ތޮށި ހަލާކުވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން އެމްޓީސީސީ އަށް ހަވާލުކޮށްގެން ހިއްކި ބިމުގައި ބޮޑުހިލަ ޖަހައިގެން ހެދި ތޮށިގަނޑުން ބައެއް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2018 1
ތިލަފުށީ ބިންހިއްކުމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 37
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކުން އެމްޓީސީސީ އަށް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ "ހޯރަފުށީ" އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 1
"ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެރީ ދަތުރު ލަސްވެދާނެ"

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން، ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުލޭ ފެރީ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައި ދަތުރުތައް ލަސްވެދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

May 24, 2018 1
މޫސުން ގޯސްވެ، ގިނަ އަތޮޅު ފެރީތައް ކެންސަލްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން އަތޮޅުތަކުގައި ދުއްވާ އަތޮޅު ފެރީތައް، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 5
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ތަރައްގީކުރަން 13 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.