28 މެއި

May 28, 2018 37
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކުން އެމްޓީސީސީ އަށް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ "ހޯރަފުށީ" އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 1
"ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެރީ ދަތުރު ލަސްވެދާނެ"

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން، ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުލޭ ފެރީ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައި ދަތުރުތައް ލަސްވެދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

May 24, 2018 1
މޫސުން ގޯސްވެ، ގިނަ އަތޮޅު ފެރީތައް ކެންސަލްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން އަތޮޅުތަކުގައި ދުއްވާ އަތޮޅު ފެރީތައް، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 5
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ތަރައްގީކުރަން 13 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 9
ކުންފުނިތަކުން މިސްކިތްތައް ސާފު ކުރަން ފަށައިފި

ރޯދަޔަށް މިސްކިތްތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 9
"މަހާޖައްރާފް ގަންނަން ސަރުކާރުން ދިނީ ލޯނެއް ނޫން"

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ރާއްޖެ ގެނައި އެ ކުންފުނީގެ ޑްރެޖަރު ގަތުމަށް ސަރުކާރުން ދިނީ ލޯނެއް ނޫން ކަމަށް އެ...

April 27, 2018 3
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ އަކަށް 2.60ރ ބަހަނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 2.60ރ. ބަހަން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 6
ތިލަފުށީ ބިން ހިއްކަން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަނީ

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 25
ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކައި ނިންމައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމައި، އެ ރަށުގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 17 ހެކްޓަރަށް ހަދައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 31
މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އާ ތޮއްޓެއް ލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތުގެ ހިމާޔަތަށް މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ދިގު، އާ ތޮއްޓެއް ލުމަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 7
އެމްޓީސީސީ އަށް 145 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 145.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 14
ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 20
ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށް މަހާ ޖައްރާފް ތައްޔާރު

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފު ރޭ އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 18
ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައި މި ހަފުތާގައި ނިންމައިފި އެވެ.

March 28, 2018 33
ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މާލޭގެ ގެތައް ހަދައިދެނީ

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓް ކޯޕަރޭޝަނުން، މާލޭގައި ހުރި އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޯތިތައް ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން އިމާރާތް ކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 21
މާވާރުލުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. މާވާރުލުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް 57 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 13
އިއްޒުންދީން ފާލަމަށް އުޅަނދު ގާތް ނުކުރަން އަންގައިފި

އިއްޒުއްދީން ފާލަން ކައިރި އަށް އުޅަނދުފަހަރު ގާތް ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް އަންގައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 6
އާ އޭސީ ފެރީ ހިދުމަތަށް ނެރެ، ދަތުރުތައް އަވަސްކުރަނީ

އެމްޓީސީސީން މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަން ފެށި އޭސީ ދެ ފެރީގެ ހިދުމަތް މި މަހު 15ގައި ފަށައި، ދަތުރު ކުރާ ގަޑި 15 މިނިޓަށް އަވަސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 3
ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ރިވެޓްމެންޓް ޖަހަން 105 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 10
ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދާ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަސައްކަތްތައް، 53.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
އެމްޓީސީސީއަށް 67 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

އެމްޓީސީސީއަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 67 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 3
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބުނީ 188 މިލިއަން

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ލިބުނީ 188 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 16
ކްރޫޒްތަކަށް އިއްޒުއްދީން ފާލަން ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިއްޒުއްދީން ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެ ބޭނުމަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.