03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 38
3300 ޓަނުގެ ހިލައާ އެކު ބާޖެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓަށް 3300 ޓަނުގެ ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރި އެމްޓީސީސީގެ ބާޖު، ތޫފާނުގައި ޖެހި މިދިއަ ބުރަސްފަތިދުވަހު ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 8
އެމްޓީސީސީން ދެ ޓަވަރު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބައެއް ހޯދަން އެމްޓީސީސީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 8
1.1 މިލިއަންގެ ދަރަނިން ޑީއާރުޕީ ސަލާމަތެއް ނުވި

އެމްޓީސީސީ އަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 2
"އެއާޕޯޓު އަޅަނީ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލާފައި"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައި، ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 12, 2017 24
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 12, 2017 17
އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްޓަކައި އެ ރަށުން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 47
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަށް ފަސް އަޅަން ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން، އެރަށު މަށިކުޅިން ހިއްކާ ސަރަހައްދާއި ނުހިއްކާ ސަރަހައްދު ވަކިކުރަން ބަންޑު ވޯލް ޖަހަން ފަސް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 13
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ 17 މިލިއަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ 17 މިލިއަނަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 37
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި އަމިއްލަ މީހަކު އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 23
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ހިއްކާނީ އެއް ބައި: އެމްޓީސީސީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައި އެ ތަނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އިރު، ހިއްކަނީ މުޅި ކުޅި އެއްކޮށް ނޫން ކަމަށާއ އެ ކުޅީގެ އެއް ބައި ކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 37
މަހާޖައްރާފް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބަނދަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި މަހާޖައްރާފު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

October 25, 2017 8
އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް ބިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް ބިމުގައި ހުރި "ކަށަވަރު" ފިހާރަ ނޫން އެހެން ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 8
އައްޑޫގެ ނަރުދަމާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ނިމޭނެ: ތޯރިގް

އައްޑޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 16
މެލޭޝިޔާ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމެއް

މެލޭޝިޔާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެންނަ ޑްރެޖަރު، މަހާ ޖައްރާފަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 6
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން، ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 19, 2017 1
ތުޅާދޫ ނެރަށް އެރި ބާޖު ފުންކޮށްފި

ބ. ތުޅާދޫގެ ނެރު މައްޗަށް އެރި އެމްޓީސީސީގެ ބާޖު ރޭ ފުންކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 1
އެމްޓީސީސީން އެމްއެސްޑީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް

އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫގެ ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްތައްް ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) އާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި...

October 18, 2017 9
ތުޅާދޫ ނެރަށް ބާޖެއް އަރައި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓިއްޖެ

ބ. ތުޅާދޫގެ ބޭރު ތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ދިޔަ އެމްޓީސީސީގެ ބާޖެއް، އެ ރަށަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުމައްޗަށް އަރައި، އެހެން އުޅަނދުތަކަށް ރަށަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 38
ޑްރެޖަރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު

އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެންނަ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފު) އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްކާނީ ހދ. ކުޅުފުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދާ ސަރަހައްދު ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 2
އެމްޓީސީސީން މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އެތާންގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލާޝިޕް ދީފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 18
މަހާ ޖައްރާފް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޓީސީސީން ޗައިނާގައި ބަނދެފައިވާ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފް) ރާއްޖެ އަށް އައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 39
ހިއްސާ ވިއްކައިގެން އެމްޓީސީސީން 305 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 305 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ނިންމައިިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 43
މަހާ ޖައްރާފު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޓީސީސީން ޗައިނާގައި ބަނދެފައިވާ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފް) އާ އެމްޓީސީސީން މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 3
އެމްޓީސީސީން އާ ޓަގަކާއި ބާޖެއް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން އާ ޓަގަކާއި ބާޖެއް ހިދުމަތަށް ނެރެ، ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 2
އެމްޓީސީސީން ތިލަފުށީގައި ބޯޓް ޔާޑެއް ހުޅުވައިފި

އެމްޓީސީސީން ތިލަފުށީގައި ބޯޓް ޔާޑެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.