16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 25
ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކައި ނިންމައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމައި، އެ ރަށުގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 17 ހެކްޓަރަށް ހަދައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 31
މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އާ ތޮއްޓެއް ލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތުގެ ހިމާޔަތަށް މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ދިގު، އާ ތޮއްޓެއް ލުމަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 7
އެމްޓީސީސީ އަށް 145 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 145.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 14
ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 20
ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށް މަހާ ޖައްރާފް ތައްޔާރު

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފު ރޭ އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 18
ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައި މި ހަފުތާގައި ނިންމައިފި އެވެ.

March 28, 2018 33
ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މާލޭގެ ގެތައް ހަދައިދެނީ

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓް ކޯޕަރޭޝަނުން، މާލޭގައި ހުރި އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޯތިތައް ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން އިމާރާތް ކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 21
މާވާރުލުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. މާވާރުލުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް 57 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 13
އިއްޒުންދީން ފާލަމަށް އުޅަނދު ގާތް ނުކުރަން އަންގައިފި

އިއްޒުއްދީން ފާލަން ކައިރި އަށް އުޅަނދުފަހަރު ގާތް ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް އަންގައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 6
އާ އޭސީ ފެރީ ހިދުމަތަށް ނެރެ، ދަތުރުތައް އަވަސްކުރަނީ

އެމްޓީސީސީން މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަން ފެށި އޭސީ ދެ ފެރީގެ ހިދުމަތް މި މަހު 15ގައި ފަށައި، ދަތުރު ކުރާ ގަޑި 15 މިނިޓަށް އަވަސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 3
ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ރިވެޓްމެންޓް ޖަހަން 105 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 10
ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދާ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަސައްކަތްތައް، 53.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
އެމްޓީސީސީއަށް 67 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

އެމްޓީސީސީއަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 67 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 3
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބުނީ 188 މިލިއަން

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ލިބުނީ 188 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 16
ކްރޫޒްތަކަށް އިއްޒުއްދީން ފާލަން ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިއްޒުއްދީން ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެ ބޭނުމަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 46
ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ ބޮޑުވަނީ، ފެރީ ނިޒާމު ސުމެއް!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުކުރާ ތަނަކީ ހުޅުމާލެ އެވެ. ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު 25،000 ވަރަކަށް މީހުން ފެރީގައި ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 19
އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކަން މަހާޖައްރާފް ފުނަދޫގައި

ށ. ފުނަދު އަށް މަހާޖައްރާފް އިއްޔެ ބަނދަރުކޮށް، އެއާޕޯޓު ހަދަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 1
އަލަށް ބަން ފެރީތަކުގެ ހިދުމަތް ފެށުން ލަސްްވެއްޖެ

އެމްޓީސީސީން މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަން ފެށި އޭސީ ތިން ފެރީގެ ތެރެއިން، ދެ އުޅަނދެއް މިދިޔަ މަހު ބޭނުންކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް އެކަން އަނެއްކާވެސް ލަސްވެއްޖެ އެވެ.

January 04, 2018
އެލައިޑް "ހަލް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސާއި އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފެށި "އެލައިޑް ހަލް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

January 04, 2018 21
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައި ނިމިއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ރަށުން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިއްކައި ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 17
ޓެކްސީތައް ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށް ދާ ޓެކްސީތައް ޓާމިނަލް ސަރަހައްދަށް ވަނުން މަނާކޮށް، ފަސިންޖަރުން އަރުވައި ބޭލުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޓެކްސީތައް މަޑުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހެން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 15
މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 19
އެމްޓީސީސީގެ ޓަވަރު އަޅަން ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކަށް

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީން، ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2017 4
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް 12 ހެކްޓަރު ހިއްކައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅާ ސަރަހައްދުން 12 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި އެވެ.