27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ޑްރަގާ ގުޅުވަނީ އަގުވައްޓާލަން: ކަރަން

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުވައިގެން އަމިއްލަ ނަމާއި އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ އަބުރު ވެސް ކަތިތިލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކުގައި ނުފެތުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
އަޖޭގެ ދަރިފުޅަށް މޯދީގެ ތައުރީފު

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ 10 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ގަސް އިންދާފައިވާތީ އެކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތައުރީފު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ސަންޖޭ ދުބާއީ އަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

September 18, 2020 1
ކަންގަނާ އާއި އުރްމިލާ ހަނގުރާމައެއްގައި

ބޮލީވުޑާއި މުމްބާއީއާ ބެހޭ ގޮތުން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދީ ކުރީގެ ބަތަލާ އުރްމިލާ މަޓޯންޑްކަރް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން އޭނާ އަށް ރައްދުކޮށް،...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުން ބޮލީވުޑަށް ބޮޑު ލަދެއް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލާ އިރު، މުޅި ތަހުގީގުގެ މުޅި ފޯކަސް މިހާރު ހުއްޓިފައި ވަނީ އެ މަރާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށެވެ. ސުޝާންތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދިން މައްސަލަ އާއި އެތަކެތި ޓްރެފިކްކުރި މައްސަލާގައި ލޯބިވެރިޔާ ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ އާއި އޭނާގެ ބޭބެއާ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ކަންގަނާގެ އޮފީހުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް

ކަންގަނާގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަން ބީއެމްސީން ތަޅައިލީ މި މަހުގެ 9 ގައި

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 3
އޮފީސް ތަޅާލި ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދާނަން: ކަންގަނާ

މުމްބާއީގައި ހުރި ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އޮފީސް އިމާރާތުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބައިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ ބްރިހަމްމުމްބާއީ މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަން (ބީއެމްސީ) އިން ބުދަ ދުވަހު އެތަން ތަޅާލި ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދާނެ ކަމަށް ބުނެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އުދަވް ތާކްރީ އަށް ކަންގަނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ކަންގަނާ އަށް މުމްބާއީން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

މުމްބާއީ އަކީ ކަޝްމީރު ފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަނެއް ކަމަށް ބުނެ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އޭނާ މުމްބާއީން ބޭރުކުރަން ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށް މުމްބާއީގެ ޕާލީ ހިލްގައި ހުންނަ ކަންގަނާގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަން އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބްރިހަމްމުމްބާއީ މުނިސިޕަލް...

September 10, 2020 1
ބަތަލާ ސްރޭޚާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހި އައިސީޔޫގައި

ތިން ފަހަރަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ ބަތަލާ ސުރޭޚާ ސިކްރީ އަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން އައިސީގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

September 10, 2020 4
އާޝާ އަށް 87، އެކަމަކު އޭނާ ބުނަނީ 40 ކަމަށް!

އުމުރުން 87 އަހަރު ފުރުނަސް އަދިވެސް އިހުސާސްކުރެވެނީ 40 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާޝާ ބޯސްލޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ކަފާލާތަށް ރިއާ ދުލެއް ނުކުރި، ބަންދަށް 14 ދުވަސް

ޖޫން މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދީ، އެ ބޭނުންކުރަން މަގުފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ބަންދަށް 14 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅޭ ޑްރަގް ކޭސްއެއްގައި ރިއާ ހައްޔަރު

ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ރިއާގެ ކޮއްކޮ ޝޯވިކާއި އިތުރު ދެ މީހަކު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި.

September 08, 2020 1
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފި

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެޕަރީ ފަރުވާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 1
މަލައިކާ ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ އަރޯރާ ވެސް އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 5
އަރުޖުން އަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 2
ސުޝާންތު މަރާލިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: ސީބީއައި

ސީބީއައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 4
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅުމެއްނެތްކަން ޔަގީންކޮށްދެވޭނެ: ރިއާ

ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވި ކަމަށާއި އޭނާ މަރައިލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ސުޝާންތުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަތަލާ ރިިއާ ޗަކްރަބަތީ ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020
ރަންދީޕް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކަށް އެޑްމިޓްކޮށްފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރި، ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ ފިލްމު "އެކްސްޓްރެކްޝަން" ގެ ރޯލެއް ކުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރަންދީޕް ހޫޑާ މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ އަމީތާބް މަސައްކަތަށް

ދާދި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެެން ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 4
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީ ހަދަން ފަށައިފި

ޕުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހުނުކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެރަފީ ފަރުވާ ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 2
ފަރުވާ އަށް ފަހު ސަންޖޭ ދޫކޮށްލައިފި

ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޑްމިޓްކުރި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު، ފަރުވާ އަށް ފަހު އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 9
ސަންޖޭ އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެނީ

ސަންޖޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
އަބީޝެކް ވެސް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަބީޝެކް ބައްޗަން މިއަދު ބައްޔަށް ނެގަޓިވްވެ، ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 2
އެކްޓަރު ސަމީރު ޝަރުމާ މަރުވެއްޖެ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު" ގެ ރޯލެއް ކުޅެމުން ދިޔަ އެކްޓަރު ސަމީރު ޝަރުމާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.