03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ޔޯގާ އާއި ހިނގުމުގެ ފައިދާ މިއުޒިކް ޝޯއަކުން

ލޯ ތަރަތަރަޖަހައިގެންދާ ވަރުގެ އަލިތަކުގެ ތެރެއަށާއި އެތައް ބައެއްގެ އަޑުފަށްގަނޑުން ގުގުމާލާފައި އޮންނަ ތަނަކަށް ދިއުމަކީ ބައެއް މީހުން އެހާ ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުދެވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެެއްގައި ބުނަނީ ވިދުން ގަދަ އަލިތަކުގެ ތެރެއަށް ނިކުމެ، ހަޅޭކުގެ ތެރޭގައި ކޮންސަޓެއް ނުވަތަ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބައިލުމަކީ ސިއްހަތަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018
ކައިލީގެ އާ އަލްބަމްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކައިލީ މިނޯގްގެ އާ އަލްބަމް މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ނެރޭނެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
ޝަމީލްގެ އައިޑޮލް ދަތުރު ނިމުމަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގައި ޗައިވާލާގެ ނަމުން ފާހަގަވި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިބްރާހީމް ޝަމީލް އައިޑޮލްގެ ދަތުރު ގަދަ ނުވައަކާ ހަމައިން ރޭ ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018
ވީކެންޑްގެ އާ އަލްބަމް "މައި ޑިއާ މެލަންކޯލީ" ނެރެފި

ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދަވީކެންޑްގެ އާ އަލްބަމް "މައި ޑިއާ މެލަންކޯލީ" ގެ ލަވަތައް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018
ކާޑީ ބީގެ އަލަތު އަލްބަމް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

ރެޕާއެއްގެ ގޮތުގައި ވިދަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ ޒުވާން އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކާޑީ ބީގެ އަލަތު އަލްބަމް އަންނަ މަހު ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 3
ހަބޭސްގެ މި ފަހަރުގެ ރޯދަ ހަދިޔާއަކީ "މިސްކް"

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިތްގައިމު މަދަހަ ސީޑީއެއް ގެނެސްދިން ހަބޭސް ބޮޑުބެރުން މި އަހަރުގެ ރޯދަ ހަދިޔާއަކަށް "މިސްކް" ކިޔާ މަދަހަ ސީޑީއެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 8
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: މުރުޝިދު ކަޓައިފި

ޓީވީއެމުން ދައްކާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ތިނެއްގެ ގަދަ 10 އާ އެކު، ރޭ ދެއްކި އެލިމިނޭޝަން ޝޯގައި، އަބްދުﷲ މުރުޝިދް ކަޓައި ޝޯގެ ގަދަ ނުވައެއް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

March 25, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" އަށް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" އަލުން ސްޓޭޖްމަތިން ނުފެނުމަކުން މާޔޫސް ވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އެ ބޭންޑްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް މާ ލަސްތަކެއް...

24 މާޗް

March 24, 2018 4
ޔޮންޑާ މިއުޒިކް ހުއްޓާލައިފި

ބައިނަލްއަގްވާމީ މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕް "ޔޮންޑާ މިއުޒިކް"ގެ ހިދުމަތް އިއްޔެ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 1
ޓުއާ ކެންސަލްކޮށްލައި، ސެލީން އޮޕަރޭޝަނަކަށް

ފިލްމް ޓައިޓޭނިކްގެ ލަވަ "މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ކިޔައިގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީން ޑިއޯން މި މަހާއި އަންނަ މަހު އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގައި ބާއްވަން އުޅުނު ޓުއާތައް ކެންސަލްކޮށް، އޮޕަރޭޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 15
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ސަލްވާ އާއި ޝާން ކަޓައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ގަދަ 12 ކަށަވަރުވުމާ އެކު، ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ، ޝޯގެ ފޯރި މި ހަފުތާގައި ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އައިޑޮލްގެ ރަސްމީ ދަތުރު ފެށެނީ ގަދަ 12 އާ އެކު ގާލާ ރައުންޑުން ކަަމަށްވާތީ މި ހަފުތާ ބަންދުގެ ޝޯތައް ވެގެން ދިޔައީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވެސް ބަހުސް...

17 މާޗް

March 17, 2018
"ވަން ރިޕަބްލިކް" އަންނަ މަހު އިންޑިއާ އަށް

ކޯލްޑް ޕްލޭ އާއި ޖަސްޓިން ބީބާ އަދި އެޑް ޝީރަންގެ ޓުއާތަކަށް ފަހު، އިންޑިއާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބޭންޑެއް ޓުއާއަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 1
ޒޭން އާއި ޖިޖީ އަނެއްކާ ވެސް ރުޅިވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކާއި މޮޑެލް ޖިޖީ ހަޑީޑްގެ ގުޅުމަކީ އަޖައިބެއް ކަހަލަ ގުޅުމެކެވެ. މި ދެ މީހުން ވަރަށް ލޯބިން އުޅެއުޅެފައި، 2015 ގެ މެދުތެރޭގައި ރުޅިވެ، އަނެއްކާ...

March 14, 2018 3
ކޭޓީ ޕެރީ މިއޮތީ ސްޓޭޖް މައްޗަށް ވެއްޓިފައި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަނަކުން އަދި މި ކަހަލަ މަންޒަރެއް ނުފެނުމަކީ ނަސީބެއް ކަންނޭނގެ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ބެލުންތެރިން ރިއެކްޓް ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 10
ސުޕާރީ ސޯންގް: ސުޕާރީގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ލަވަކިޔަނީ

ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ވިޔަސް ސުޕާރީއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކިހާ މުހިންމު އެއްޗެެއްކަން އެނގެނީ އޭގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ބައެއް މީހުން ރުޅި ގަވަދެވެގެން އުޅޭތީ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 10
އައިޑޮލްގެ ގަދަ 12އާ އެކު ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ތިނެއްގެ ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ޝޯތައް ރޭ ނިންމާލައި، މުބާރާތުގެ ހަގީގީ ދަތުރަށް ފަށާ 12 ބައިވެރިން މިހާރު ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އެއާ އެކު ގާލާ ރައުންޑްގެ...

March 11, 2018
މެޓަލް ބޭންޑް "މޮޓްލީ ކްރޫ" އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

"ބޭވޮޗް" އިން ވިދާލި ބަތަލާ ޕަމޭލާ އެންޑަސަންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ޓޮމީ ލީ އިސްކޮށް ހުރެގެން އުފެއްދި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު މެޓަލް ބޭންޑް "މޮޓްލީ ކްރޫ" އަށް ބިނާކޮށް "ދަ ޑާޓް" ގެ...

09 މާޗް

March 09, 2018 3
ބޭނުން ވަނީ: މީރާ އާއި ޝަލަބީގެ ޑުއެޓެއް

މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާއި ޝަލަބީ އިބްރާހީމަކީ ކުރިން ވެސް ދެ މީހުން އެކުގައި ކިޔަވާފައިވާ ކަވަ ލަވަތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ދެ ފަންނާނުންނެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުން ކިޔާފައިވާ ލަވަތައް އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ވެސް މެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018
ހެރީގެ ކައިވެނީގައި "ސްޕައިސް ގާލްސް" ނުކުޅޭނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ އަންހެން ބޭންޑް ރިޔުނިއަން ޓުއާއަކަށް ދާން ނިންމާފައި ނެތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް، ފަހުން އަޑުއަރާފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އެ ބޭންޑް ޕަފޯމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018
ބިޔޯންސޭ އާއި ޖޭ-ޒީ އެކުގައި ޓުއާ އަށް ނުކުންނަނީ

މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގައި އެންމެ ނަން ހިންގާ ދެ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިޔޯންސޭ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޖޭ-ޒީ އެކުގައި މި އަހަރު ޓުއާއަކަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 12
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފުރަތަމަ ހައެއް ކަށަވަރުވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ރޭ ނިންމައިލި އިރު، ގާލާ ރައުންޑުން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ހަ ބައިިވެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018
ޓޭލާގެ ޓުއާގައި ކެމީލާ ކެބެލޯ ޗާލީ ބައިވެރި ވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ކާމިޔާބު އަލްބަލް "ރެޕިއުޓޭޝަން" ޕްރޮމޯޓް ކުރަން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޓޭޑިއަމް ޓުއާގައި،...

March 03, 2018 6
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފުރަތަމަ 8ގެ ވޯޓު ކުރިއަށް

ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ އަނެއް 8 ބައިވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތައް މިރޭ ފެނިގެން ދާނެ.