14 މާޗް

March 14, 2018 1
ޒޭން އާއި ޖިޖީ އަނެއްކާ ވެސް ރުޅިވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކާއި މޮޑެލް ޖިޖީ ހަޑީޑްގެ ގުޅުމަކީ އަޖައިބެއް ކަހަލަ ގުޅުމެކެވެ. މި ދެ މީހުން ވަރަށް ލޯބިން އުޅެއުޅެފައި، 2015 ގެ މެދުތެރޭގައި ރުޅިވެ، އަނެއްކާ...

March 14, 2018 3
ކޭޓީ ޕެރީ މިއޮތީ ސްޓޭޖް މައްޗަށް ވެއްޓިފައި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަނަކުން އަދި މި ކަހަލަ މަންޒަރެއް ނުފެނުމަކީ ނަސީބެއް ކަންނޭނގެ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ބެލުންތެރިން ރިއެކްޓް ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 10
ސުޕާރީ ސޯންގް: ސުޕާރީގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ލަވަކިޔަނީ

ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ވިޔަސް ސުޕާރީއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކިހާ މުހިންމު އެއްޗެެއްކަން އެނގެނީ އޭގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ބައެއް މީހުން ރުޅި ގަވަދެވެގެން އުޅޭތީ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 10
އައިޑޮލްގެ ގަދަ 12އާ އެކު ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ތިނެއްގެ ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ޝޯތައް ރޭ ނިންމާލައި، މުބާރާތުގެ ހަގީގީ ދަތުރަށް ފަށާ 12 ބައިވެރިން މިހާރު ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އެއާ އެކު ގާލާ ރައުންޑްގެ...

March 11, 2018
މެޓަލް ބޭންޑް "މޮޓްލީ ކްރޫ" އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

"ބޭވޮޗް" އިން ވިދާލި ބަތަލާ ޕަމޭލާ އެންޑަސަންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ޓޮމީ ލީ އިސްކޮށް ހުރެގެން އުފެއްދި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު މެޓަލް ބޭންޑް "މޮޓްލީ ކްރޫ" އަށް ބިނާކޮށް "ދަ ޑާޓް" ގެ...

09 މާޗް

March 09, 2018 3
ބޭނުން ވަނީ: މީރާ އާއި ޝަލަބީގެ ޑުއެޓެއް

މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާއި ޝަލަބީ އިބްރާހީމަކީ ކުރިން ވެސް ދެ މީހުން އެކުގައި ކިޔަވާފައިވާ ކަވަ ލަވަތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ދެ ފަންނާނުންނެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުން ކިޔާފައިވާ ލަވަތައް އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ވެސް މެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018
ހެރީގެ ކައިވެނީގައި "ސްޕައިސް ގާލްސް" ނުކުޅޭނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ އަންހެން ބޭންޑް ރިޔުނިއަން ޓުއާއަކަށް ދާން ނިންމާފައި ނެތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް، ފަހުން އަޑުއަރާފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އެ ބޭންޑް ޕަފޯމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018
ބިޔޯންސޭ އާއި ޖޭ-ޒީ އެކުގައި ޓުއާ އަށް ނުކުންނަނީ

މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގައި އެންމެ ނަން ހިންގާ ދެ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިޔޯންސޭ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޖޭ-ޒީ އެކުގައި މި އަހަރު ޓުއާއަކަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 12
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފުރަތަމަ ހައެއް ކަށަވަރުވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ރޭ ނިންމައިލި އިރު، ގާލާ ރައުންޑުން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ހަ ބައިިވެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018
ޓޭލާގެ ޓުއާގައި ކެމީލާ ކެބެލޯ ޗާލީ ބައިވެރި ވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ކާމިޔާބު އަލްބަލް "ރެޕިއުޓޭޝަން" ޕްރޮމޯޓް ކުރަން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޓޭޑިއަމް ޓުއާގައި،...

March 03, 2018 6
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފުރަތަމަ 8ގެ ވޯޓު ކުރިއަށް

ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ އަނެއް 8 ބައިވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތައް މިރޭ ފެނިގެން ދާނެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 1
އަނެއްކާވެސް ވަކިން ލޯބިންގެ އާ ލަވައެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ވަކިން ލޯބިން" އަށް ދެން މާ ގިނަ އިންތިޒާރެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރާނެ އެވެ.

March 01, 2018
ރޯލިން ސްޓޯންގެ ޓުއާގެ ދެވަނަ ބުރު މެއިގައި ފަށަނީ

ހަތްދިހަ އަހަރުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މިއުޒިކް ލެޖެންޑުންތަކެއް ހިމެނޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ރޯލިން ސްޓޯން" އިން މިދިޔަ އަހަރު ފެށި "ނޯ ފިލްޓާ" ޓުއާގެ ދެވަނަ ބުރު އަހަރު...

March 01, 2018
އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ ހޯސްޓް ހޫނު ފެނުގައި

މި މަހުގެ 11 ގައި އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ 16 ވަނަ ސީޒަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެނީ އެ ޝޯގެ ހޯސްޓް ރަޔަން ސީކްރެސްޓްގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާގެ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
2017ގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އާޓިސްޓަކީ އެޑް ޝީރަން

މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އަލްބަމް "ޑިވައިޑް" އާ އެކު، އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ލަވަކިޔުންތެރިޔައަކީ އެޑް ޝީރަން ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގެ ވިޔަފާރި ބަލަހައްޓާ...

February 28, 2018 1
ޒޭން މާލިކްގެ ހިންދީ ލަވައެއް

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް ހިންދީ ފިލްމަކަށް ލަވައެއް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާތީ އެ ލަވަ އަޑު އަހައިލަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެ އެވެ. ބްރިޓިޝް އެކްސެންޓް އެހާ ބޮޑަށް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 2
ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތް ހިލޭ އިޝްތިހާރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިލޭ ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އިޝްތިހާރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

February 26, 2018 18
ޖާދުވީ މާ: ކައިޒީންގެ އެކްޓިން ބަލައިލަމާ

ދާދި ފަހުން "ދޯ" އިން ގެނެސް ދިން "ހޮޓް" ކެބިން ކްރޫ ފާތިމަތު ޒަޔަން (ކައިޒީން) ގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައިގެ ގޮތުގައި ރާޅުގަނޑު ބޮޑުބެރުން ހިންގާ ޕަރޭޒް ބޭންޑުގެ "ޖާދުވީ މާ" ރިލީޒްކޮށްފި...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 4
ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ގަދަ 16 ކަށަވަރު، ދެން އޮތީ ގަދަ 12

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަސްލު ފެށުމާ ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ތިއޭޓަ ރައުންޑް ނިންމާލައި މިހާރު ވަނީ ޕިއާނޯ ރައުންޑުން 16 ބައިވެރިންނަށް ޖާގަ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ހަފުތާ ބަންދުގައި...

February 25, 2018 15
ޖީންސް ލަނީ ނުދޮވެ: ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޖީންސް ލާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ދުވަހަކު ވެސް ޖީންސް ނުދޮވެ ލާ މީހަކު ހުރެ ދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެ ކަހަލަ ބަޔަކު ތިބެދާނެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018
މޫޝަންގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވަ "އިހުސާސް" މާ ލަހެއް ނުވާނެ

މޫޝަން މުބާރިކް (މުންމު) ކުރިން ވެސް ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އޭނާގެ ދެވަނަ ވީޑިއޯ ލަވަ، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާނެ އެވެ. އެ ލަވައަކީ އޭނާގެ ސޯލޯ އަލްބަމްގެ ޓްރެކްތަކުގެ ތެރެއިން "އިހުސާސް" ލަވައިގެ ރިމިކްސް ވާޝަނެކެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 2
ރަކި ހިނިތުން: ވަކިން ލޯބިންގެ އާ ލަވައެއް

މިއީ "ރަކި ހިނިތުން" އެވެ. މުޅިން ވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް ހިމެނޭ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އާ ފިލްމްގެ ހިތްގައިމު ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލި އިތުރު ލަވައެކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 3
ޒޭން މި ދައްކަނީ ބޮލީވުޑްގެ ވާހަކަ، އަޑު އަހާބަލަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކަކީ އިންޑިއާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭނެކެވެ. ދާދި ފަހުން އޭނާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ހިންދީ ބަހުން ލަވައެއް ވެސް ރިކޯޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 4
އައިޑޮލްގެ ތިއޭޓަ ރައުންޑަށް 33 ބައިވެރިން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް މިހާރު ނިމުމަކަށް އައީ އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީއެމުން ދައްކަން ފެށި އޮޑިޝަން ޝޯތައް ރޭ ނިންމައިލުމާ އެކު،...

February 19, 2018 10
އަޒަލް އަށް މި ފަހަރު ކިހާ ހިސާބަކަށް ދެވޭނެބާ؟

ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް އެއް ބުރުން ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ އެކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އަދި ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އެކަން ހާސިލް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވީ އެވެ....

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ޝަލަބީގެ "ޖަޒުބާތު" ވަރަށް ތަފާތު

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ލަވައެއް އަޑުއަހާލަން ބޭނުން ނަމަ "ޖަޒްބާތު" އަކީ އޭގެ ލަވަޔަކަށް ވާނެ އެވެ. އޭނާ މީގެ ކުރިން ކިޔާފައި ހުރި ލަވަތަކާ ހިލާފަށް އާންމުންނަށް މި...

February 18, 2018 7
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި އަޑުގަދަ އާއިލާއެއް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އެކި މީހުންނަށް ހާއްސަވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މި ޝޯ ބަލާ މީހުންނަށް އެއް ކަމެއް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅައި ގަންނާނެ އެވެ. އެއީ ކޮންމެ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ޓޭލާ ސްވިފްޓް ޅެން ކޮޕީކުރި ކަމަކަށް ނުވި

ލަވައެއްގެ ޅެމެއް ނަކަލު ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައި ދޭން އެދި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާ ދެކޮޅަށް ކެލިފޯނިއާގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 14
ލޯ މަރައިލި ގޮތަކުން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް

ޕާކިސްތާނުގެ ޗައިވާލާ އާއި ނޭޕާލްގެ ތަރުކާރީ މާރުކޭޓަކުން ފެނުނު ޒުވާނާ ފަދައިން ކުއްލި މަޝްހޫރު ކަމެއް ޒުވާނަކަށް މި ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އެއީ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގެ ޕްރިޔާ...

February 14, 2018
މިއުޒިކީ ފަހުލަވާނުންގެ "ދޯ"

ރާއްޖޭގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މިއުޒިކީ ތަރިންނާ އެކު "ދޯ" ގެ އަށް ވަނަ އަދަދު މިއަދު ނެރެފި އެވެ.