05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަންކިތަށް އަންހެން ދަރިއެއް

ފިލްމު "އާޝިގީ 2" ގެ "ސުން ރަހާ ހެ ނާ ތޫ" ފަދަ މަގުބޫލު ލަވަތައް ކިޔައިގެން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް އަތުލި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަންކިތު ތިވާރީ އަންހެން ކުއްޖަކު...

January 05, 2019
ލޯފަން މީހުންގެ ހައްގުގައި ބިޔޯންސޭއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭގެ އެތައް މިލިއަން ފޭނުންގެ ތެރޭގައި ލޯފަން މީހުން ވެސް ހިމެނޭއިރު ބިޔޯންސޭގެ ވެބްސައިޓަކީ އެފަދަ މީހުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ރިއާނާގެ ފެންޓީން 50 ޝޭޑެއްގެ ކޮންސީލާ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް ފެންޓީ ބިއުޓީން 50 ޝޭޑެއްގެ ކޮންސީލާ ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

January 04, 2019 5
ސެލީނާގެ ކަސްރަތު ކުލާހަށް ގަޑިއަކަށް 300 ޑޮލަރު

ސެެލެބްރިޓީން ފިޓްނަސް ދަމަހައްޓަން ކުރާ ކަންކަން ކުރަން ބައެއް ފޭނުން ބޭނުން ވިޔަސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާނީ މާލީ...

January 04, 2019
ކިމް އާއި ކަންޔޭ އަނެއްކާ ވެސް ދަރިއަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިލިއަލިޓީ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި މިއުޒިޝަން ކަންޔޭ ވެސްޓް އަނެއްކާ ވެސް ސަރޮގެސީ ހަދައިގެން ކުއްޖަކު...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 1
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިންތަކެއް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގެ ތަރިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަކީ މިހާރު އާންމު ކަމެކެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ބޮލީވުޑުން ރާއްޖެ އައި ބައެއް ތަރިންގެ ވާހަކަ އޮތީ އިވިފަ އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ...

January 03, 2019
އޭއާރް ރަހްމާން ޓީވީ ޝޯއެއްގެ ޖަޖަކަށް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން އޭއާރް ރަހުމާން އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޝޯއެއްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
10 އަހަރުން ރިޔާގެ އަލްބަމް "ހާސިލް" ވެއްޖެ

ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް އަލްބަމް "ހާސިލު" ވާނީ ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗަކަށެވެ. ލަވަފޮށިން މިހާރު އަޑު އަހައިލެވޭ މި އަލްބަމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ އިރު، މި ގެނެސް ދިން މުހައްމަދު (ކުޑަ ބޮރިސް) ރިޔާޒް ހުރީ އަލްބަމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
އަޝާގެ ކައިވެނި ރޫޅާލަން ކޯޓަށް

މިދިޔަ މާޗް މަހުން ފެށިގެން، އަނބިމީހާ ގްރޭސް މިގްއެލްއާ ވަކިން އުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝާ ކައިވެނި ރަސްމީކޮށް ރޫޅައިލަން ހުކުރު ދުވަހު ޖޯޖިއާގެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
މައިލީ އާއި ލިއަމް ކައިވެނިކުރީތަ؟

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ލިއަމް ހެމްސްވޯތާއ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
އަހަރުގެ އެންމެ ސްޓައިލިޝް ފިރިހެނަކީ ނިކް

މި އަހަރުގެ އެންމެ ސްޓައިލިޝް ފިރިހެނަކީ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު އަދި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް ކަމަށް ޖީކިއު މަޖައްލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 1
ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސުނާމީ އަރައި ބޭންޑު މެންބަރުން މަރު

އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުންޑާ ސްޓްރައިޓުގެ އައްސޭރީގެ ހިސާބުތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އެރި ސުނާމީގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ އިރު މީގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ސެވެންޓީން" ގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވެސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

December 24, 2018 2
ސަލްމާން އިންޑިއަން އައިޑޮލް 10 ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސް ދިން އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ސަލްމާން އަލީ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2018 1
ރިއާނާގެ އައު އަލްބަމެއް އަންނަ އަހަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައު އަލްބަމެއް ނެރޭނެ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިތާ ރިއާނާ ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
އައްނޫ މަލިކްގެ ދިފާއުގައި ސޯނޫ ނިގަމް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާ މިއުޒިޝަން އައްނޫ މަލިކްގެ ދިފާއުގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
ބިޔޯންސޭ ކޮންސަޓަކަށް އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާ އަށް؟

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ އަންނަ އަހަރު ކޮންސަޓަކަށް އިންޑިއާ އަށް ދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
އައިޓަމް ލަވަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަރަން އަށް ކެޓްރީނާގެ ރައްދެއް

އަންހެނުންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް ފިލްމުތަކުގައި އައިޓަމް ލަވަ ނުހިމަނާނެ ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އެފަދަ މަސައްކަތާ މެދު މާފަށް އެދޭކަމަށް ބެކަރަން ޖޯހަރު ބުނުމުން، ހިތްގައިމު އައިޓަމް ލަވަތަކެއް ކުޅެދީފައިވާ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ރައްދު ދީފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
"ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް: ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް

މިހާރު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ކެރިއަރުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި މި ފިލްމަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ޖެނިލާ ލޮފޭޒް ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 1
ނޭހާ އާއި ހިމާންޝްގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރު އާއި އެކްޓަރު ހިމާންޝް ކޯލީގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ މިހާރު މި ދެ ތަރިންގެ ފޭނުންނަށް ޔަގީނުން ވެސް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. ދެ ތަރިން ވަނީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން، ނޭހާ ޖަޖް ކުރަމުން އަންނަ ސޮނީ ޓީވީގެ ޝޯ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 10 ގެ އެޕިސޯޑެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 2
ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން: ނިކް

ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން ކަމަށާއި ދަރިން ހޯދައިގެން އާއިލާއެެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ގްރެމީ އެވޯޑްސް: ކެންޑްރިކަށް 8 ނޮމިނޭޝަން

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 61 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ކުރި އަށް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު ކެންޑްރިކް ލަމާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 1
މިކާ ސިންގް ޔޫއޭއީގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ބްރެޒިލްގެ ފުރާވަރު އުމުރުގެ މޮޑެލްއަކަށް ބޭއަދަބީ ފޮޓޯތަކެއް ފޮނުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ޔޫއޭއީގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 08, 2018 1
އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖަކަށްވުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް: ނޭހާ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން ލިބުމަކީ ހުވަފެނަކުން ވެސް ނުދެކޭ ވަރުގެ ޝަރަފަކާއި ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ޑީޖޭ މާޝްމެލޯ ފެބްރުއަރީގައި އިންޑިއާ އަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޑިއާގައި ޕަފޯމްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޑީޖޭ ކްރިސްޓޯފާ ކޮމްސްޓޮކް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ މާޝްމެލޯ، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ޕްރިންސްގެ މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދެހާސް ސޯޅައިގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕްރިންސްގެ މިއުޒިކް ބޭނުންކޮށްގެން، އޭނާގެ ޝައުގުވެރި މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ހަދަން ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުވުމުން ޕްރިޔަންކާ އަށް ފާޑުކިޔުން

އިންޑިއާގައި ފާހަގަ ކުރާ ދިވާލީ ފަދަ ހާއްސަ މުނާސަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން ހަވާ އަރުވައި، ބަޑިބޭހުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރުތުތައް ކުޅުމަކީ ސަގާފީ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވުމާއި އޭގެ ސަބަބުން ޖައްވު ނުސާފުވެ، އަޑުފަށްގަނޑު ވެސް ގަދަވާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު...