20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 1
"އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ނަމުގައި މިއުޒިކް ޝޯއެއް

"އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް" އަކީ މިއުޒިކީ ވެޓެރެންސުންނާ އެކު އަލަށް ވުޖޫދަށް ގެނައި ބޭންޑެއް.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
ޑިޓިއުން ބޭންޑުން "ނަށާލާ" ގެ ޗެލެންޖެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑިޓިއުން ބޭންޑުން ނެރުނު ވީޑިއޯ ލަވަ "ނަށާލާ" އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލުވި އެވެ. ހާއްސަކޮށް ލަވައިގެ ސްޓެޕްތައް ކެޗީކަމުން، ލަވައިގެ ސަޅިކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ދައްކުވައި ދެ އެވެ. މަގުމަތީގައި ނަށާ މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ މި ލަވައަކީ މުހައްމަދު މުންތަސިރު (މޮންކޮ) ގެ ޑައިރެކްޝަނެކެވެ. ލަވައަކީ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017
ސެލީނާ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމެޒަށް ދިމާވެފައިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކިޑްނީގެ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމުގެ އޮފަރޭޝަނެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަދައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
ބޮޑު ސްކްރީނުން އެޑެލް ފެނިދާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އެ ފަންނުގައި ކިތަންމެހާ ވެސް ކާމިޔާބެވެ. މަގުބޫލެވެ. އެކަމަކު ހަމައެކަނި ލަވަ ކިޔައިދީގެން ފޭނުން މުނިފޫހި ފިލުވައި ދީފައި ނިންމައިލާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 1
"ވަކިން ލޯބިން"ގެ ލަވަތައް ވެސް ލޯބި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓްގެ ފިލްމްތަކުން ހިތްގައިމު އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް އިވޭނެ އެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" އަކީ ވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް އިވިގެން ދާނެ ފިލްމެކެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 5
ދިރާގުން ޒީރޯ ޑިގްރީ ނާޝިދަށް ޓްރިބިއުޓެއް

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޒީރޯ ޑިގްރީގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މަރުހޫމް އަހުމަދު ނާޝިދު (ފްލޫ ނާޝިދު) އަށް ދިރާގުން ހިތްގައިމު ޓްރިބިއުޓެއް ދީފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 2
މި އީދު ފަޅުފިލުވާލާނީ މި ބޮޑުބެރު ގުރޫޕު

އަށް ލަވަ ހިމެނޭ "ނަޔާރޭ" އަލްބަމް މި އީދުގައި ނެރޭނެ

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 3
ހަބޭސްގެ ޓްރެވެލް ކިޓް ދައްކާލައިފި

ފަސް ލަވަ ހިމެނޭ "ކަނބުލޮ" އަލްބަމްގެ ލަވަތައް އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން ލަވަފޮށިން އަޑު އަހައިލެވޭނެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 9
ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް ހަމޫދަށް ތައުރީފު

ފިލްމްތަކަށް ލަވަ ކިޔަން ހަމޫދަށް އަންނަނީ ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ އާ އަލްބަމް "ރެޕިއުޓޭޝަން" ނޮވެމްބަރުގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް އާ އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، އޭނާގެ ހަ ވަނަ އަލްބަމް "ރެޕިއުޓޭޝަން" ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 11
ތައުބާ: ކުޑަ އިއްބެގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ލަވަ

ކުޑައިއްބެ ބުނީ "ތައުބާ" ލަވަ އެއްކޮށް ނިންމާލަން މަސް ދުވަސް ނެގި ކަމަށް.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 3
ބޮޑު އީދަށް ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ލަންކާ އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން، ހަބޭސް ބޮޑުބެރު، އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއި އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޝޯ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ފްރެންޑްސް: ބީބާގެ އާ ސިންގަލްއެއް

މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަ ކިތުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ "ޕާޕަސް" ޓުއާ ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، ކުއްލި ގޮތަކަށް ދާދި ދަހުން ޓުއާގެ ބައެއް ޝޯތައް ކެންސަލް ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ދެކެ ބައެއް ފޭނުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިއްބައި އާ ސިންގަލްއެއް ނެރެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 3
ދިރާގުން "ޔޮންޑާ މިއުޒިކް" ތައާރަފްކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ ދިވެހި، ހިންދީ އަދި އިނގިރޭސި ލަވަތަތައް ހިމެނޭ ޑިޖިޓަލް މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕްލިކޭޝަން، "ޔޮންޑާ މިއުޒިކް" ދިރާގުން ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 3
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗޯހަން އިނީ ބަލިވެ

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސުނިދީ ޗޯހަން މިހާރު އިނީ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ބޯފެން ހޯދައިދޭން ބްރޫނޯ މާސް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެމެރިކާގެ މިޝިގަން ސިޓީގެ ފްލިންޓްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވި ސާފު ބޯފެން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެ ސިޓީ އަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017
ސައުންޑްކްލައުޑް ބަންދުކުރަން ނުޖެހި ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

މިއުޒިކް ޝެއާކުރާ މަޝްހޫރު ވެބްސައިޓް، ސައުންޑްކްލައުޑަށް މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވި ބަނަކަމަށް ފަހު، ވެބްސައިޓް ބަންދުކުރަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އިންވެސްޓަރުންތަކެެއްގެ އެހީއާ އެކު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ގްލެން ކޭމްޕްބެލް މަރުވެއްޖެ

އިއްޔެއަކީ ކަންޓްރީ މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެކެވެ. އެމެރިކާގެ "ރައިނެސްޓޯން ކައުބޯއި" ގެ މިއުޒިކް ބޭންޑްގެ ލެޖެންޑް ގްލެން ކޭމްޕްބެލް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017
"ހައްދު" ގެ އޯޑިއޯ ލޯންޗްކުރުން މާދަމާރޭ

"ހައްދު" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 8 އިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުން 100ރ. އަށް ވިއްކާނެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017
ކޭޝާގެ "ރެއިންބޯ" ޓުއާ އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ކެޝާގެ ތިން ވަނަ އަލްބަމް "ރެއިންބޯ" މި މަހުގެ 11 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެ.