15 ޖޫން

June 15, 2018
"ޑެޑްޕޫލް 2" އިން ކަންޔޭގެ މިއުޒިކް ކޮޕީކުރީތަ؟

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ޑެޑްޕޫލް 2" ގެ މިއުޒިކް، ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ އުފެއްދުންތަކަކާ ވައްތަރު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ހަބޭސްގެ އީދު ޝޯ ހޮނިހިރަށް ފަސްކޮށްފި

ފިތުރު އީދުގެ އުފާ ފާހަގަކުރަން، މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމި އީދު ޝޯ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 1
ބޮބް މާލީގެ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ރެގޭ މިއުޒިކްގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެއްސުވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ބޮބް މާލީގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 2
އޭބީޔޫ ރޭޑިއޯ ސޯންގް ފެސްޓިވަލަށް މިފަހަރު ޒިޔާ

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޔޫނިއަން (އޭބީޔޫ) ގެ މި އަހަރުގެ ރޭޑިއޯ ސޯންގް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ބައިވެރިއަކަށް އަބްދުﷲ ޒިޔާއު (ޒިޔާ) ހޮވިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ކޫޕާ އާއި ގާގާގެ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ އާއި އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އެކުގައި ކުޅެފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމް "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 07, 2018
ޖަސްޓިން ބީބާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ

ޒުވާން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ "ކިއުޕިޑް" ގެ ނަމުގައި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 14
ހަބޭސް އީދު ޝޯ މި ފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ފޯރިގަދަ ޝޯއެއް މާލޭގައި ދިން މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑްގެ މި އަހަރުގެ "ހަބޭސް އީދު ޝޯ" ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
ޒޭން މާލިކް ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 6
ހަބޭސްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ "މިސްކް" ނެރެފި

މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން މި އަހަރުގެ ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި "މިސްކް" ގެ ނަމުގައި މަދަހަ އަލްބަމެއް ނެރެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެން؟

އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކައިވެނި ކުރިޔަސް އިންޑިއާ މީހަކާ އޭނާ ކައިވެނި ކުރުން ވަރަށް ދުރު ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޕްރިޔަންކާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދި "ހައި ޕްރޮފައިލް" ދިރިއުޅުމާ ހުރެ އެވަރުގެ، ދިރިއުޅުމެއް ދަމަހައްޓައި ދެވޭނެ ވަރުގެ ފިރިއަކު އިންޑިއާ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވުމެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕްރިޔަންކާގެ...

25 މެއި

May 25, 2018
"ރޭސް 3" ގައި އޫލިއާ ކިޔާފައިވާ ލަވައެއް

ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ "ރޭސް 3" ގައި، ސަލްމާނާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް އަޑު އަރާފައި އޮންނަ ރުމޭނިއާގެ ސެލެބްރިޓީ އޫލިއާ ވަންތޫރުގެ ލަވައެއް ހިމަނައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 8
އައްޑޫ މިއުޒިކް ބޭންޑެއް ޖަރުމަނަށް

އައްޑޫގެ މިއުޒިކް ބޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ބްލެކް ޕާލް" ޖަރުމަންގައި ބާއްވާ އިވެންޓެއްގައި ފަމޯމް ކުރަން މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

May 22, 2018
މެޑީ ޕޯޕް އެމެރިކަން އައިޑޮލް 16 ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ 16 ވަނަ ސީޒަން މެޑީ ޕޯޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
އެކްޓް ކުރަން ބޭނުން: މޭގަން

ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި ކަމަށް ވިޔަސް އެކްޓްކުރަން ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ގްރެމީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މޭގަން ޓްރެއިނޯ ބުނެފި އެވެ.

May 18, 2018
ޝާހީ ކައިވެނީގައި އެލްޓަން ޖޯން ޕަފޯމް ކުރާނެ

މާދަމާ އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެލްޓަން ޖޯން ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 1
"ޗަވަންޕްރާޝް" ގައި ދެބެއިންގެ ދެ ދަރިން

ހާޝްވްރަދަން ކަޕޫރަކީ އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރްގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އަރްޖުން ކަޕޫރަކީ އަނިލްގެ ބޭބެ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރްގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. މި ޒުވާން ދެ ތަރިން އެއް ފްރޭމަކުން ދެކިލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިއޮތީ ހަދިޔާއެކެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 2
އެމެރިކަން އައިޑޮލް 16 ގެ ގަދަ 3 ކަށަވަރުވެއްޖެ

ގްރޭންޑް ފިނާލޭ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 21 ގައި.

May 14, 2018
ޕްރިންސްގެ ދެ އަލްބަމެއް ކުރިއަށް އެބައޮތް

ކުއްލި ގޮތަކަށް 2016 ވަނަ އަހަރު މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕްރިންސްގެ އަލްބަމެއް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ އާ އަލްބަމެއް...

13 މެއި

May 13, 2018 73
އެންމެފަހުން އަޒަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލްގެ ކުރީގެ ދެ ސީޒަންގައި ވެސް ބައިވެރިވެ ކަޓައިގެން ދާން ޖެހުނު އައިޝަތު އަޒަލް ޒާހިރު މިފަހަރުގެ އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018
ސެލީންގެ ދަރިފުޅު ވެސް މިއުޒިކުގެ ތެރެއަށް

"ޓައިޓޭނިކް" ގެ މަޝްހޫރު ލަވަ "މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ކިޔައިގެން އެތައް ބައެއްގެ ހިތުން ޖާގަ ހޯދި އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސެލީން ޑިއޯންގެ ތިން ކުދިންގެ ތެރެއިން ރެނީ- ޗާލްސް-އެންޖެލިލް ވެސް މަންމަގެ ފިޔަވަޅު މަތިން ކުރިއަށް ދާން ނިންމައި، އޭނާގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލަން ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 2
ހުތުރުކޮށް ލަވަ ކިޔާތީ ކޯޓުން ކުރީ ހުކުމެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭތެރޭގައި ކިޔާ ލަވަތަކާ ހެދި އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވެ އެންމެ ފަހުން ކޯޓުން އަދަބު ވެސް ދީފި އެވެ. ލަވަކިޔާ ގޮތާ ހެދި ރުޅިގަދަވެގެން އަވަށްޓެރިން އެއްފަހަރު އެ މީހާ ދަމާހަލާފައި ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ކަމަށްވެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 1
އައްފާންގެ "ގެނބެންދެން" ނެރެފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިސްމާއީލް އައްފާންގެ އަލަތު އަލްބަމް "ގެނބެންދެން" ރޭ ނެރެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 6
އައްފާންގެ "ގެނބެންދެން" މިރޭ ރިލީޒްކުރަނީ

މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖު އިސްމާއިލް އައްފާން ގެ އާ އަލްބަމް "ގެނބެންދެން" މިރޭ ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018
އޭބީސީން "އެމެރިކަން އައިޑޮލް" ގެ އިތުރު ސީޒަނެއް

އޭބީސީ ނެޓްވާކުން މިހާރު ގެނެސްދޭ "އެމެރިކަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 16 އަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ ބޮޑު ތަރުހީބާ ގުޅިގެން މި ޝޯގެ އިތުރު ސީޒަނެއް އެ ޗެނެލުން ގެނެސް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.