18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ޗޯޓާ ރަފީ: ރަފީގެ 800 ލަވަ ހިތުދަސް

އިންޑިއާ ދުށް އެންމެ ހުނަރުވެރި ފިރިހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހައްމަދު ރަފީގެ ފެންވަރުގައި ލަވަ ކިޔުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގައި މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓި މީޑިއާތަކުގައި ވެސް މިހާރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވެނީ "ޗޯޓާ ރަފީ" އެއްގެ ވާހަކަ އެވެ، މި ކުޑަކުޑަ ރަފީ އަކީ ކެރެލާ އަށް ނިސްބަތްވާ 23...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
މެޑޯނާ އަމިއްލަ ވާހަކަ ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

މެޑޯނާ މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރި

September 16, 2020 3
"ގުނަމުން މިދާ" ގެ އޯޑިއޯ އަށް ފަހު ވީޑިއޯ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޓޮނިކް ލައިވް ސްޓޫޑީއޯ އިން ނެރުނު އޯޑިއޯ ލަވަ "ގުނަމުން މިދާ" ވީޑިއޯއާ އެކު ގެނެސްދީފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ބިޔޯންސޭ އަށް ރައްދުވި ލަވައަށް "އިސްލާހެއް"

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޕްރިމިއާކުރާ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" އިން ދައްކައިލި ލަވަ "ބިޔޯންސޭ ޝަރުމާ ޖާއޭގީ" ގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭގެ ނަން ހިމެނޭތީ އެކަމަށް ބައެއް މީހުން ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން ގާނޫނީ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެސް ވެއްޓިދާނެތީ ފިލްމުގެ ލަވަ އަށް ގެންނަން ނިންމި އިސްލާހުގެ ތެރެއިން ވަރަށް "ކޫސަނި"...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 22
އިންޑިއާ އިން ދެވަނަ "މުހައްމަދު ރަފީ"އެއް

މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ދެކެވުނު އެއް ވާހަކަ އަކީ ލަތާ މަންގޭޝްކަރާ ވައްތަރުކޮށް ލަވަކިޔާ ރާނޫ މޮންޑާލްގެ ވާހަކަ އެވެ. ރޭލު ސްޓޭޝަނެއްގެ...

September 14, 2020
ތާރާގެ ދެ ފިލްމަކަށް އަމިއްލަ އަޑުން ލަވަތަކެއް

މިދިޔަ އަހަރު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ޒުވާން ބަތަލާ ތާރާ ސުތާރިއާގެ އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ފިލްމަށް އަމިއްލަ އަށް ލަވަތަކެއް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
ޓެކްސް ނުދައްކައިގެން ރަހްމާނަށް ނޯޓިސް

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ނުދައްކައިގެން، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން އޭއާރް ރަހްމާނަށް މެޑްރާސް ހައި ކޯޓުން ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 1
ބިޔޯންސޭގެ ނަމާ ހެދި ލަވައެއް އިސްލާހުކުރަން ޖެހިއްޖެ

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޒީ ޕްލެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހިންދީ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ "ބިންޔޯސޭ ޝަރުމާ ޖާއޭގީ" ދައްކައިލުމާ އެކު ބޮޑު މައްސަލަގަނޑަކަށްވެ ލަވައިގެ ޅެމަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
"ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕޭނު ލަވަ ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ހިންގާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ މިއަދު ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ލަވައިން ތަންކޮޅެއް އިއްވާލައިފި

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރަން މަސައްކަތްކުރި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ ފުރަތަމަ ލަވަ ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 5
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝްފާ "ބީވީމާ" އިން އެކްޓިން އަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓަށް ސްކްރީން ރައިޓަރު އަހުމަދު ޒަރީރު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ބީވީމާ" އިން، މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އަޝްފާ އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 1
ރިއާނާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް އެމެޒޯން އަށް

ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްޓްރީމްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި 4، 2021 ގައި

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
އެޑް ޝީރަން ބައްޕައަކަށްވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން އަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
ކޭޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމަކީ "ސްމައިލް"

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދަރިއަކު ލިބުނު އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ އޭނާގެ ހަ ވަނަ އަލްބަމް ނެރެ ފޭނުން އުފާކޮށްދީފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 21
ޝަލަބީ އާއި ޝިފާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި ޝިފާ އިބްރާހިމް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

August 23, 2020 2
"ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ކާސްޓުންގެ އަޑުން

އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ އަޑާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ދަރިވަރަކަށް ޓޭލާގެ ފަރާތުން 30،000 ޑޮލަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ކިޔަވާ ޕޯޗްގަލްގެ ދަރިވަރެއްގެ ކޯހުގެ ފީ ދައްކަން ދަތިވެގެން އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމުން، އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް އެހީގެ ގޮތުގައި 30،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ބޭރޫތަށް ވީކެންޑުގެ 300،000 ޑޮލަރު

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލުބުނާންގެ ބޭރޫތުގައި ހިނގި ގޮވުމުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދި ވީކެންޑް 300،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 18
ދުސިތު ތާނީގެ މުވައްޒަފުން ނަށަމުން ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ޓޫރިޒަމަށް މުޅި އިގުތިސާދު ބަރޯސާވެފައި އޮތް ރާއްޖެ، ކޮވިޑް-19ގެ ބޮޑު ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު، މިހާރު އަންނަނީ މަޑުމަޑުން ހުޅުވެމުންނެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 15 ގައި ބޯޑަރު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ޓޫރިސްޓުން ވެސް މަދުމަދުން އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020
"ފޯކްލޯ" އާ އެކު ޓޭލާ އަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް

މިދިޔަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރި އަލްބަމް "ފޯކްލޯ" އާ އެކު، އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން އިތުރު ޖާގައެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 1
ބޮލީވުޑްގައި އަހަންނާ ދެކޮޅު ބަޔަކު އުޅޭ: ރަހްމާން

ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް މިއުޒިކް ހަދައިދިނުން މިހާރު މަދީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު މިހާރު ބޮލީވުޑްގައި އުޅޭތީ ކަމަށާއި އެފަދަ މީހުން ފުރުސަތު ނުދޭން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް، އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭއާރް ރަހްމާން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 2
ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ އާ އަލްބަމަކީ "ފޯކްލޯ"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް "ފޯކްލޯ" ގެ ނަމުގައި އާ އަލްބަމް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.