24 ޖުލައި

July 24, 2020 2
ކަންޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކިމް ވާހަކަ ދައްކައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް މި އަހަރު ވާދަކުރަން ނިންމައި ކެމްޕޭން ފަށާފައިވާ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓަކީ ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑާ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ މީގެ ކުރިން ފިރިމީހާގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ނުދައްކާހާ ތިލަކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ނިކި މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ

އާއިލާއެއް ފަށަން ބޭނުންވާތީ މިދިޔަ އަހަރު މިއުޒިކުން ރިޓަޔާކުރިކަން އިއުލާންކުރި އެމެރިކާގެ އަންހެން ރެޕާ ނިކީ މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 3
ކަންޔޭ "ރިޔާސީ ކެމްޕޭން" ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް އޭނާގެ "ރިޔާސީ ކެމްޕޭން" އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 4
ކުޑަ އިއްބެ އާއި އަޝްފާގެ "ގުނަމުން މިދާ"

ލޯބީގެ މަޑުމައިތިރި ލަވައެއް އަޑުހައިލަން ބޭނުން ނަމަ "ގުނަމުން މިދާ" އަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ލަވަ އެވެ. އަޑުގެ ވެރިންނަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ރީތި ޑުއެޓްތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ އިބްރާހީމް ޒައިދު އަލީ (ކުޑަ އިއްބެ) އާއި މަރިޔަމް އަޝްފާ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 3
ލޮކްޑައުންގައި ޓައިގާ ދަސްކުރީ ލަވަކިޔަން

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 12 ގެ އޮޑިޝަން އޮންލައިންކޮށް

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދޭ މަގުބޫލު ޝޯ އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ 12 ވަނަ ސީޒަނުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައި، އޮޑިޝަނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
އެމިނެމްގެ އާ ލަވައިގައި މާސްކް ނާޅާ މީހުންގެ ވާހަކަ

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. ސިއްހީ މާހިރުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ނިސްބަތުން މަދެވެ. މާސްކް އަޅަން ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މާސްކް ނާޅަން ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ ދައްކަވައި، ގަދަ ފައިވިއްދަވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020
"ސާރޭގާމާޕާ ލިލް ޗެމްޕްސް" ގެ ޖަޖިން ޕެނަލަށް ބަދަލެއް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންގެ ކުރިން ޒީޓީވީން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ލަވަ ޝޯ "ސާރޭގާމާޕާ ލިލް ޗެމްޕްސް" އަލުން ފަށާ އިރު، އޭގެ ޖަޖިން ޕެނެލާ ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ އާއި ޖާވިދު އަލީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގާތްވެ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭނު ފޯރި ގަދަވެފައިވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ވެސް ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ބިޔޯންސޭގެ އާ އަލްބަމަކީ "ބްލެކް އިޒް ކިންގް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް "ލެމަނޭޑް" ނެރުނުތާ ހަތަރު އަހަރުން ފަހުން، އޭނާގެ އާ އަލްބަމް ނެރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ ކްލޯތިން ލައިން އާއި ގެޕް ގުޅިއްޖެ

ރެޕާ އަދި ބިލިއަނަރު ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ "ޔީޒީ" ކުންފުނީގެ ދަށުން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ކްލޯތިން ލައިން ފުޅާކުރަން އިތުރު...

June 30, 2020 1
ރޯލިން ސްޓޯންސް އިން ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭނުތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ދަ ރޯލިން ސްޓޯންސްގެ ލަވަތައް...

27 ޖޫން

June 27, 2020
ތުހުމަތުކުރި މީހުންގެ އަތުން ބީބާ ބޭނުމީ 20 މިލިއަން

ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރި ދެ މީހުންގެ އަތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަދަލެއް ގޮތުގައި ނަގައިދޭން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ސްޓިންގްރޭ: ތަފާތު މޫޑުތަކުގެ ލަވަތައް، އެއް ތަނަކުން

ގޭގައި އެކި ކަންކަމުގައި އުޅޭއިރު ތަފާތު "ޖޯންރާތަކު"ގެ ލަވަ އަޑު އަހާލަން ބޭނުންވާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިކަމަށް މިހާރު އޮތް އެއް ހައްލަކީ ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރި "ސްޓިންގްރޭ" މިއުޒިކް އެޕްލިކޭޝަނެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ޖަސްޓިން ބީބާ އިންކާރުކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ވެސް އަހުލާގީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އަށް ތުހުމަތުކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ އަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2020 1
ކާޓް ކޯބެއިންގެ ގިޓަ އަށް 6 މިލިއަން ޑޮލަރު

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމަކަށްލި، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް ނިރްވާނާގެ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ކާޓް ކޯބެއިން ބޭނުންކުރި ގިޓާ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 5
މިއުޒިކް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ވެސް މާފިއާއަކުން: ސޯނޫ

ބޮލީވުޑްގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ދެތިން "މާފިއާ" އަކުން ކަމަށް ބުނެ، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅަށް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި

އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި ޖޯޖް ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅު ޖިއާނާ ފްލޯއިޑަށް، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާބްރާ ސްޓްރައިޒަންޑް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 20
އަންހެން ރަން އަޑަކީ ކާކު؟

ރާއްޖޭގައި އެހާރާއި މިހާރު ވެސް އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ދައުރު ބޮޑެވެ. އެގޮތުން 90ގެ އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިންތަކެއް ދިވެހި މިއުޒިކީ އުދަރެހުން އެރި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ފްލޮއިޑްގެ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު ކަންޔޭގެ ފަރާތުން

މިދިޔަ މަހު އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 35
ލަވަ ފަޅައި މުގުރިޔަސް އަލީ ރަމީޒުވަރެއް ނެތް: ނަހުލާ

ލަވަ ފެޅިޔަސް، މުގުރިޔަސް އަދި އަހުލާގުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު ވަރުގެ މީހަކު ނެތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

June 03, 2020
ވާޖިދު މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން: ސާޖިދު

ކިޑްނީގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދި ހާލު ގޯސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރި ވާޖިދު މަރުވީ...

June 03, 2020
ސިދާންތުގެ އަޑުން ލަވައެއް ނެރެނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" ގައި ރެޕާއެއްގެ ރޯލް ކުޅެގެން ހިތްތައް ފަހަތަކުރި އުންމީދީ ޒުވާން އެކްޓަރު ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ ލަވައެއް ކިޔައި އާންމުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ވާޖިދު މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށް ދީފައިވާ ވާޖިދު ޚާން މަރުވެއްޖެ އެވެ.