12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017
ސައުންޑްކްލައުޑް ބަންދުކުރަން ނުޖެހި ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

މިއުޒިކް ޝެއާކުރާ މަޝްހޫރު ވެބްސައިޓް، ސައުންޑްކްލައުޑަށް މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވި ބަނަކަމަށް ފަހު، ވެބްސައިޓް ބަންދުކުރަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އިންވެސްޓަރުންތަކެެއްގެ އެހީއާ އެކު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 17
ބޯދިގު 10: އެންމެ ރީތީ ކޮން ލަވަކިޔުންތެރިއެއް؟

ދުޅަހެޔޮ، ވަރުގަދަ، ރީތި އިސްތަށިގަނޑަކުން ދޭ ފުރަތަމަ މެސެޖަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ -- ސިއްހަތު ރަނގަޅުކަމެވެ. އޮފުއަރާހާ ނަލަ، ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއް ލިބޭނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރެގެންކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް ވެސް ނެތެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އަދި މިއެއް ނޫނެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ގްލެން ކޭމްޕްބެލް މަރުވެއްޖެ

އިއްޔެއަކީ ކަންޓްރީ މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެކެވެ. އެމެރިކާގެ "ރައިނެސްޓޯން ކައުބޯއި" ގެ މިއުޒިކް ބޭންޑްގެ ލެޖެންޑް ގްލެން ކޭމްޕްބެލް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017
ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީގެ އަޑުން މި ފަހަރު "ފަނާ"

ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީ ކުރިން ވަނީ ސިންގަޕޫރުން ދެ ލަވަ ދިވެހިންނަށް ހަދިޔާކޮށްފައި.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017
"ހައްދު" ގެ އޯޑިއޯ ލޯންޗްކުރުން މާދަމާރޭ

"ހައްދު" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 8 އިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުން 100ރ. އަށް ވިއްކާނެ.

August 05, 2017
ޕްރިޔަންކާގެ އާ ލަވައެއް މި މަހުގެ 11 ނެރެނީ

ޕްރިޔަންކާ މި ފަހަރުގެ ލަވަ ގެނެސް ދެނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑީޖޭ ވިލް ސްޕާކްސްއާ ގުޅިގެން.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017
ކޭޝާގެ "ރެއިންބޯ" ޓުއާ އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ކެޝާގެ ތިން ވަނަ އަލްބަމް "ރެއިންބޯ" މި މަހުގެ 11 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 8
"ހަބޭސް" މެލޭޝިއާ އަށް، "ގްރެވިޓީ" އުކުޅަހަށް

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް، މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން މެލޭޝިއާގައި ޝޯއެއް ދޭން ނިންމާފައި އިރު، ހަބޭސްގެ ދަށުން ހިންގާ "ގްރެވިޓީ ބައި ހަބޭސް" އއ. އުކުޅަހުގައި ޝޯއެއް ދޭން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017
ސްޓޫޑިއޯގައި ނޫނީ އަހަންނަށް ލަވައެއް ނުކިޔޭނެ: އާލިއާ

އާލިއާ ބުނީ ލައިވްކޮށް ލަވަ ކިޔުމުގެ ހުނަރު ހުރި ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 3
ފަޒީލާ އާމިރު އެނބުރި އަންނަން އެންމެން ވެސް ބޭނުން!

"އެއީ އެނބުރި އައުމެއް ނޫން. އަދި އެއީ އެނބުރި އައުމެކޭ އަޅުގަނޑު ވެސް އަދި ސުނީ(ތާ) ވެސް އެއްވެސް އިރަކު ބުނެފައެއް ނެތް"

21 ޖުލައި

July 21, 2017 5
ލައިޝާ އަކީ ފްލޮޕެއް ނޫން! ނޭނގޭ ވާހަކަ ނުދައްކާ!

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ބްރޭންޑްކޮށް ވިއްކި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ބަޔަކު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދައި މަގްބޫލުކަމާ އެކު ޕާފޯމްކޮށް ހިތްތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އާ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރަމުން އަންނައިރު އަނެއް ބަޔަކު ކުރާ ނިކަން ބޮޑު ސުވާލެއް އެބައޮތެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަލަތު ސީޒަން އަދި އެންމެ...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 1
ޝާއްކޮ އައްމަޑޭގެ ހުނަރު އެހެން ދިމާލަކުން

ޝާއްކޮ ބުނީ އޭނާ މެލޮޑީ އާއި ޅެން ހަދާފައިވާ 100 އެއްހާ ލަވަ މިހާރު ވެސް އަތުގައި އެބަހުރި ކަމަށް.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
ލަވައެއް ހިޓެއް: ފޫޖީ ހަމަ ނަށަނީ

"ނަށާލާ" އަކީ ޑީޓިއުން ބޭންޑުން މިހާތަނަށް ގެނެސްދިން ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ އަދި އެމީހުންގެ ލަވަތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލުވެގެން ދިޔަ ލަވަ...

July 17, 2017 1
ކައިވެންޏަށް ފަހު މީރާ ގެއްލުނީތަ؟

ޔަގީނަށް ވެސް ފާލިހު އާއި މީރާގެ ބްރޭކެއް ނޫނެވެ. ލަވަ އާއި މިއުޒިކާއި މަސައްކަތުން ބްރޭކެކެވެ. ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިއީ އެވެ. މީރާ އަނެއްކާ ފާލިހުގެ ދަރިއަކަށް ބަނޑުބޮޑީ ހެއްޔެވެ؟

16 ޖުލައި

July 16, 2017 1
ޑެސްޕަސީތޯ! ޕޯޓެ ރިކޯގެ މަގުމަތިން އެންމެން މޮޔަކޮށްފި

ޕޯޓެ ރިކޯގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލުއީ ފޮންސީގެ "ޑެސްޕަސީތޯ" ނެތް ޕްލޭ ލިސްޓެއް މިހާރު ނެތްކަންނޭނގެ އެވެ. ޑެސްޕަސީތޯގެ މާނަ އަކީ "މަޑުމަޑުން" ނެވެ. ލަވައިގެ ނަން ފަދައިން މި ލަވަ ދުނިޔެއަށް ފެތުރި ގަދަވެގަތީ މަޑުމަޑުންނެވެ. ކެނޑިނޭޅި އިވެމުންދާ މި ލަަވަ ލިޔެފައި ވަނީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިންނެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 5
ލަވައެއް ހިޓެއް: މުއައްޒިންގެ ލޯބިވެރިޔާ ކޮބާ؟

މިފަހަރުގެ ހޮވުމުގައި، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތަރި މުހައްމަދު މުއައްޒިން ނުވަތަ އެންމެންގެ ރޮކްސްޓާ ކުރާ ސުވާލަކީ މިއީ އެވެ. "އޭނާ" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ލަވަ އަކީ މުއައްޒިންގެ ހަޔާތަށް އައި ނިކަން "ލޯބި" އަންހެން ކުއްޖަކަށް އޭނާ ހާއްސަކޮށްފައިވާ ލަވައެކެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
މެޑޯނާ މަލާވީގައި ކްލިނިކެއް ހުޅުވަނީ

ކްލިނިކަށް ނަން ދީފައި ވަނީ މަލާވީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެޑޯނާގެ 11 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މާސީގެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން.

July 09, 2017
ހަމައެކަނި ލަވަޔަކުން ހަމޫދު ހުއްޓައެއް ނުލާނެ

ހަމޫދު ހުރީ ހަމައެކަނި ލަވަ ކިޔުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލައިގެން ނިންމާލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން.

July 09, 2017 81
"ހިނި އަންނަނީ" ބޮޑު އިވެންޓު މިވީ މިއުޒިކްޝޯއަކަށް!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ސަޕްރައިޒް އިވެންޓު "ހިނި އަންނަނީ" މިރޭ އޮންނާނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، އާދައިގެ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބޭއްވުމުން ވެރިކަން...

06 ޖުލައި

July 06, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: ޝަލަބީގެ މުޅިން އާ ލަވައެއް

އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ހިތްތަކުގެ އައިޑޮލްއޭ ކިޔާފައި ފަށައިގަތިއްޔާއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި އުފެއްދުން ކަމުގައިވާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަނީ އެހެންނެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
އޮސްކާއަކީ ރިހާނާގެ އުންމީދެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި ރިލީޒް ކުރާ "އޯޝަންސް އެއިޓް" އަކީ ރިހާނާގެ ވަަރަށް ހާއްސަ ފިލްމަކަށް ވާނެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 2
ލަވައެއް ހިޓެއް: ހަލަބޮލި ކުޑައިއްބެ، ކަލާޔަށްޓަކައި

އިބްރާހިމް ޒައިދު އަލީ ނުވަތަ އެންމެން ވެސް އޭނާ ދަންނަ ނަމުން ނަމަ ކުޑައިއްބެއަކީ ދިވެހި ލަވައިގެ ދުނިޔެއިން އިވެމުން އަންނަ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް އަޑޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ސީޒަނަކުން ފެނިގެން ދިއުމުން އޭނާގެ މަޝްހޫރުކަމާއި މަގްބޫލުކަމާއި ހައިބަތު ކުރިއަށް ވުރެން...

July 02, 2017
ބިޔޯންސޭގެ އެއްމާބަނޑު ދެބޭންގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި

ބިޔޯންސޭ އަށް މި ފަހަރު ލިބުނީ ދެ ޖިންސްގެ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން.

July 02, 2017
އެޑެލްގެ އަޑު ހަލާކުވެ ޓުއާގެ ފަހު ދެ ޝޯ ކެންސަލް

"އެޑެލް ލައިވް" ޓުއާގެ ފަހު ދެ ޝޯ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އެޑެލްގެ އުފަން ގައުމު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި.

30 ޖޫން

June 30, 2017 14
ރިހާނާގެ ހަޔާތަށް ސައުދީގެ މަހުޖަނެއް

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާ މިހާރު އުޅެނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނުފޫޒު ގަދަ މަހުޖަނަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017
ޕްރިޔަންކާ ބޭނުމީ ބިޔޯންސޭއާ ކޮލަބަރޭޓްވާން

ބިޔޯންސޭއަކީ ވަރަށް ފައްކާ އާޓިސްޓެއް ކަމަށާއި ލަވަ ކިޔާލަން އަންހެން ފަންނާނަކާ ކޮލަބަރޭޓް ވާން ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ހިޔާރު ކުރާނީ ބިޔޯންސޭ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.