21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
އައްނޫ މަލިކްގެ ދިފާއުގައި ސޯނޫ ނިގަމް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާ މިއުޒިޝަން އައްނޫ މަލިކްގެ ދިފާއުގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
ބިޔޯންސޭ ކޮންސަޓަކަށް އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާ އަށް؟

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ އަންނަ އަހަރު ކޮންސަޓަކަށް އިންޑިއާ އަށް ދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
އައިޓަމް ލަވަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަރަން އަށް ކެޓްރީނާގެ ރައްދެއް

އަންހެނުންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް ފިލްމުތަކުގައި އައިޓަމް ލަވަ ނުހިމަނާނެ ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އެފަދަ މަސައްކަތާ މެދު މާފަށް އެދޭކަމަށް ބެކަރަން ޖޯހަރު ބުނުމުން، ހިތްގައިމު އައިޓަމް ލަވަތަކެއް ކުޅެދީފައިވާ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ރައްދު ދީފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
"ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް: ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް

މިހާރު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ކެރިއަރުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި މި ފިލްމަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ޖެނިލާ ލޮފޭޒް ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 1
ނޭހާ އާއި ހިމާންޝްގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރު އާއި އެކްޓަރު ހިމާންޝް ކޯލީގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ މިހާރު މި ދެ ތަރިންގެ ފޭނުންނަށް ޔަގީނުން ވެސް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. ދެ ތަރިން ވަނީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން، ނޭހާ ޖަޖް ކުރަމުން އަންނަ ސޮނީ ޓީވީގެ ޝޯ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 10 ގެ އެޕިސޯޑެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 2
ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން: ނިކް

ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން ކަމަށާއި ދަރިން ހޯދައިގެން އާއިލާއެެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ގްރެމީ އެވޯޑްސް: ކެންޑްރިކަށް 8 ނޮމިނޭޝަން

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 61 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ކުރި އަށް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު ކެންޑްރިކް ލަމާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 1
މިކާ ސިންގް ޔޫއޭއީގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ބްރެޒިލްގެ ފުރާވަރު އުމުރުގެ މޮޑެލްއަކަށް ބޭއަދަބީ ފޮޓޯތަކެއް ފޮނުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ޔޫއޭއީގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 08, 2018 1
އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖަކަށްވުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް: ނޭހާ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން ލިބުމަކީ ހުވަފެނަކުން ވެސް ނުދެކޭ ވަރުގެ ޝަރަފަކާއި ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ޑީޖޭ މާޝްމެލޯ ފެބްރުއަރީގައި އިންޑިއާ އަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޑިއާގައި ޕަފޯމްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޑީޖޭ ކްރިސްޓޯފާ ކޮމްސްޓޮކް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ މާޝްމެލޯ، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ޕްރިންސްގެ މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދެހާސް ސޯޅައިގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕްރިންސްގެ މިއުޒިކް ބޭނުންކޮށްގެން، އޭނާގެ ޝައުގުވެރި މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ހަދަން ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުވުމުން ޕްރިޔަންކާ އަށް ފާޑުކިޔުން

އިންޑިއާގައި ފާހަގަ ކުރާ ދިވާލީ ފަދަ ހާއްސަ މުނާސަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން ހަވާ އަރުވައި، ބަޑިބޭހުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރުތުތައް ކުޅުމަކީ ސަގާފީ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވުމާއި އޭގެ ސަބަބުން ޖައްވު ނުސާފުވެ، އަޑުފަށްގަނޑު ވެސް ގަދަވާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
ޒޭން މާލިކްގެ އަލްބަމް މި މަހުގެ 14 ގައި ނެރެނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކްގެ ދެވަނަ ސޯލޯ އަލްބަމް "އިކާރަސް ފޯލް" މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ނެރޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

December 02, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް އިއްޔެ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ބައްޕީ ލެހިރީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

އުމުރުން ދުވަސް ވިޔަސް ފަނޑުވުމެއް ނެތް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ކޮމްޕޯޒަރު ބައްޕީ ލެހިރީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ދަ ވީކެންޑާއި ބެލާ އެންގޭޖް ވަނީ

މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްއާ ކައިވެނި ކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑު ފެތުރުނު ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދަ ވީކެންޑް އާއި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ބެލާ ހަޑީޑް އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ދެ މީހުން ރައްޓެހިވެގެން...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 1
އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ މިރޭގެ ޝޯ ޒީނަތަށް ހާއްސަ

ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ފެށީއްސުރެ މީގެ ފޯރި ވަރަށް ގަދަ އެވެ. ފިލްމުތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ތަރިން ޝޯ އަށް ދިއުމާއި އެހާރާއި މިހާރުގެ ފިލްމީ ތަރިންނާއި ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް ޓްރިބިއުޓް ދިނުން ފަދަ ކަންކަން އައިޑޮލްގެ ޝޯގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ޖޯނަސް ބުލޫ ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޓުއާތަކުގައި އިންޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އިރު، މި ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފަންނާނަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ކައިވެނި ކުރިކަން ޖަސްޓިން ބީބާ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ ކައިވެނިކޮށްފި ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ގާތްގަނޑަށް ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އޭނާ އެކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި...

November 18, 2018 2
ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ހަކުރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ވާން އުޅޭ ފިރިމީހާ، އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
ކްރިސް ކޯނެލް އަށް ޓްރިބިއުޓެއް ދެނީ

މިދިޔަ އަހަރު މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ކްރިސް ކޯނެލްގެ ހަނދާންތައް އާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ވަރަށް ހާއްސަ ޓްރިބިއުޓް ޝޯއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
އަލްބަމަކާ އެކު "ބެކްސްޓްރީ ބޯއިސް" ޓުއާއަކަށް

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ވިދައިލި އެއް ބޭންޑް ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ "ބެކްސްޓްރީޓް ބޯއިސް" އާ އަލްބަމަކާ އެކު އަންނަ އަހަރު ވޯލްޑް ޓުއާކަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
"ޗެއިންސްމޯކާސް" ހަމައެކަނި މިއުޒިކަށް ހުހެއް ނުވާނެ

"ޗެއިންސްމޯކާސް" ގެ ޑީޖޭއިންގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެމެރިކާގެ ދެ މިއުޒިޝަނުން ކަމަށްވާ އެލެކްސް ޕޯލް އާއި އެންޑްރޫ ޓެގާޓް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަމައެކަނި މިއުޒިކަށް...

November 11, 2018
މެގް ރަޔަން އަލުން އެންގޭޖްވެއްޖެ

"ވެން ހެރީ މެޓް ސެލީ" އާއި "ފްރެންޗް ކިސް" އަދި "ސްލީޕްލެސް އިން ސިއޭޓްލް" ފަދަ ކާމިޔާބު ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީތައް ކުޅެގެން "ރޮމޭންޓިކް ކްއީން" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ...