20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ޓިކްޓޮކުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރަން ފަށަނީ

ސްޕޮޓިފައި އާއި އެޕަލް މިއުޒިކަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ ހިދުމަތަކާ އެކު ޗައިނާގެ ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
ޓޭލާ ސްވިފްޓަށް އޭނާގެ ލަވަތަކެއް "ގެއްލިއްޖެ"

ޓޭލާ ސްވިފްޓް ކުރިން ނެރުނު އަލްބަމްތަކެއްގައި ހިމެނޭ ލަވަތަކެއް ކިޔުމުގެ ހައްގު އޭނާ އަށް ނުލިބިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 1
އާރޮން ކާޓާގެ ހާލު ދެރަވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި

ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިއެއްގެ ކުރެހުމެއް "ވަގަށް ނެގި" އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާރޮން ކާޓާގެ ހާލު ދެރަވެގެން ފްލޮރިޑާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށް، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ރެޕްކޮށްފައި، ޔެސީ މިހާރު ޑައިރެކްޝަނަށް

ރެޕާއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި މިއުޒިޝަން މުހައްމު ޔާސިފް (ޔެސީ) ކޮމެޑީ ފިލްމަކާ އެކު ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019
ފަރުވާ އަށް ފަހު ލަތާ ގެއަށް

ވައިރަލް އިންފެކްޝަނަކާ ގުޅިގެން ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދިން އިންޑިއާގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ފަރުވާ އަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 4
ލަތާ މަންގޭޝްކަރްގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރުގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ރާހަތުގެ ލަވަ "ދަބަންގް" އިން ބޭރުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފަތޭހް އަލީ ޚާން ރިކޯޑް ކުރި ލަވަ "ނައިނާ ލަޅޭ" ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ އެހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއަކާ އެކު ރިކޯޑްކޮށް، ލަވައިގެ އޯޑިއޯ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އިން އަނޫ މަލިކް ބޭރުކޮށްފާނެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ސޮނީ ޓީވީގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުންގެ ޕެނެލުން ވަކިކުރި އަނޫ މަލިކަށް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ސީޒަނުން ފުރުސަތު ދިނުމާ ގުޅިގެން ސޮނީ ޓީވީ އަށް އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި އޭނާ ޝޯ އިން ބޭރުކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 6
ގައުމީ ލަވަ އަލްބަމަކީ "މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން"

އިއްޔެ ފާހަގަކުރި ރާއްޖޭގެ ނަސްރު ދުވަހު ސިފައިންގެ ގައުމީ ލަވަ އަލްބަމް ނެރެފި އެވެ.

November 04, 2019
ރިޑްލީ ސްކޮޓްގެ ގުޗީ ފިލްމަށް ލޭޑީ ގާގާ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ގުޗީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ހިނގި ގަތުލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑައިރެކްޓަރު ރިޑްލީ ސްކޮޓް ހަދާ ފިލްމަކަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ލަވަތަކުގެ ރިމިކްސް ހަދާ މީހުންނަށް ވިޝާލްގެ އިންޒާރެއް

މިއުޒިކީ ޕާޓްނަރު ޝޭކަރާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ލަވައެއް އެހެން ބަޔަކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރިމިކްސް ހަދައިގެން ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިޝާލް ދަދުލާނީ ދީފީ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 1
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 11: ގަދަ 15 ކަށަވަރުވެއްޖެ

ސޮނީ ޓީވީން ދައްކަމުން އަންނަ އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން 11 ގެ ތިއޭޓަ ރައުންޑް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ނިންމާލައި ގާލާ ރައުންޑަށް ދާ 15 ބައިވެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 3
ހުސްބަނޑާ ސްކޫލަށްދާ ކުއްޖަކަށްޓަކައި ލޮޕޭޒްގެ އެހީއެއް

ދަރިވަރަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަންމަތީ ސްކޫލަށްދާ ވާހަކަ ޓީޗަރަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން އެކަމާ ހަމްދަރުދީވެ، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ/ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ކާނާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
"ފާސްޓް 9" ގެ ކާސްޓާ ކާޑީ ބީ ވެސް ގުޅިއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ފްރެންޗައިޒްގެ ނުވަ ވަނަ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ އެމެރިކާގެ އަންހެން ރެޕާ ކާޑީ ބީ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ލޭޑީ ގާގާ އާއި ބައްޕީ ލެހެރީގެ ޑުއެޓް ލަވަތަކެއް

މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ސަންސްކްރިތު ޖުމްލައެއް ޓްވީޓްކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. ގާގާގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ މިހެންނެވެ؛ ލޯކާ ސަމަސްތާ ސުޚީނޯ ބަވަންތޫ އެވެ. އޭގެ މާނަ އަކީ އުފާވެރިކަމާއި ސުލްހަޔާއި އަމާންކަމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 1
"ބާލާ" އަށް އަނެއްކާވެސް އިންޒާރެއް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ބާލާ" ގެ ޕްލޮޓަށް ކޮޕީގެ ތުހުމަތުކޮށް، ފިލްމުގެ ޓީމަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދީފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް މިފަދަ އެހެން މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 1
ބީބާ އާއި ޖެނިފާ އަށް ދައުވާކުރަނީ

ޕަޕާރާޒީން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކަކަށް ކްރެޑިޓް ނުދީ އަމިއްލަ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި މައްސަލާގައި، މަޝްހޫރު ދެ ލަވަކިތުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖަސްބިން ބީބާ އާއި ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 2
މައިލީ ދޫކޮށްލި ލިއަމް ހެމްސްވޯތަށް އާ ލޯބިވެރިއެއް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ވަރިކުރި ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ލިއަމްސް ހެމްސްވޯތު އާ ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 2
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް 11" މިރޭ ފަށަނީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ، ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 މިރޭ ފަށާނެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
މިދިޔަ އަހަރު އުޅެން ޖެހުނީ ޑިޕްރެޝަނުގައި: އަރްމާން

މިދިޔަ އަހަރަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ އަހަރެއް ކަމަށާއި ޑިޕްރެޝަނާ ދުރުވާން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަރްމާން މަލިކް ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
އަދިތިޔާގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވަ ރާއްޖޭން

މިދިޔަ ބޮޑުއީދުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ޕަފޯމްކުރި އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަންގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވަ "ލިއްލާހް" ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.