05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 4
ސަބްވޭގައި ލަވަކީ މީހާ ވެސް ތަރިއަކަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ނުފޫޒުގަދަ މި ޒަމާނުގައި މީހަކު މަޝްހޫރުވާން ހިނދުކޮޅެއް ވެސް ނުނަގާނެ އެވެ. އޭގެ އެއް މިސާލަކީ ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަނުގައި ސަލާން ޖަހަން އުޅެމުން ލަވަ ކީ ނިކަމެތި އަންހެނަކަށް ކުއްލިއަކަށް ލިބުނު ސަމާލުކަމާ އެކު ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމެވެ. އުމުރުން 60 އަހަރުގެ އެ މީހާ އަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
އަނޫ މަލިކް އަލުން "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އަށް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 10 އިން ވަކިކުރި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެ ޝޯގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
ޑްރޭކަށް ސެލީންގެ ނަސޭހަތަކީ ޓެޓޫ ނުޖެހުން

މަޝްހޫރު ރެޕާ/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑްރޭކްގެ ހަށިގަނޑުގައި މިހާރު ހުރި ޓެޓޫތަކުގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޭޑްގެ މޫނު ސިފަވާ ދެ ޓެޓޫއެއް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ ތެރެއަށް ދެން ޑްރޭކް އިތުރުކުރަން ބޭނުން ވަނީ ފިލްމު "ޓައިޓޭނިކް" ގެ ލަވަ "މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ކިޔައިގެން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ސެލީން ޑިއޯންގެ ޓެޓޫއެކެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 3
ރާނޫ ރިކޯޑްކުރި ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި

ރޭލު ސްޓޭޝަނެއްގައި ކީ ލަވައަކުން ކުއްލިއަކަށް ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބުނު ރާނޫ މޮންޑާލް ރިކޯޑްކުރި ފުރަތަމަ ލަވަ ވީޑިއޯއާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

September 14, 2019
ގޯވިންދާގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ވީޑިއޯ ލަވައެއް

ގޯވިންދާ އަކީ ކުރިން ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް މަގުބޫލު އެކްޓަރަކަށް ވިޔަސް އޭނާގެ ޖާދޫއެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. އަނެއްކޮޅުން ގޯވިންދާގެ ލެގަސީ ދަމަހައްޓައިދޭނެ ފެންވަރެއް ވެސް އޭނާގެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 1
ނާސާ އިން އަރިއާނާގެ ލަވައަކާ ކުޅެލައިފި

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ 2024 ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަނދަށް އަންހެނަކު ފޮނުވުމެވެ. މިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރަން އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ސޮނީގެ ވޯކްމަން އެނބުރި އަންނަނީ

މިހާރު މި ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯނާއި އައިޕޮޑް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ ކުރިން މިއުޒިކް އެހުމަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި ވޯކްމަން ނެރުނުތާ 40 އަހަރު ފާހަގަކުރަން ޖަޕާނުގެ ސޮނީ ކުންފުނިން ވޯކްމަން...

September 08, 2019
ލަތާ އަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހާއްސަ ލަގަބެއް

އިންޑިއާގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކޮށް ދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރަށް ސަރުކާރުން ހާއްސަ ލަގަބެއް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 3
ނިކީ މިނާޖް މިއުޒިކުން ރިޓަޔާކޮށްފި

އާއިލާއެއް ފަށަން ނިންމާފައިވާތީ މިއުޒިކުން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާކަން އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ރެޕާ/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކީ މިނާޖް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 26
ކޮޕީ ނުކުރަން، ރާނޫ އަށް ލަތާ ނަސޭހަތް ދީފި

އިންޑިއާގެ އަންހެން ވަރަށް ގިނަ ލަވަކިޔުންތެރިންނަކީ ލަތާ މަންގޭޝްކަރާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ އާޝޯ ބޯސްލޭ ލަވަކިޔާ ގޮތަށް ލަވަކިޔޭތޯ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުންނެވެ. އިންޑިއާގައި ކުއްލިއަކަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ރާނޫ މޮންޑާލަކީ ވެސް ލަތާގެ އަޑުދަށުން ކުރިއަށް ދާން އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް މިހާރު ބެލިދާނެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
ޓޭލާގެ "ލަވާ" ގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހިއްޖެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ކާމިޔާބު އަލްބަމް "ރެޕިއުޓޭޝަން" އަށް ފަހު މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް ނެރުނު އާ އަލްބަމް "ލަވާ" ގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 2
ރާނޫ މޮންޑާލް: މި ނޫން ވާހަކައެއް ނެތް

ރޭލު ސްޓޭޝަނެއްގައި ކިޔައިލި ލަވައަކުން، ކުއްލިއަކަށް މަޝްހޫރު ތަރިއަކަށްވި ރާނޫ މޮންޑާލްގެ ވާހަކަ އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން މިހާރު ނުދައްކާ ދުވަހެއް ނާދެ އެވެ. އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެތައް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބެމުން އަންނަ ވާހަކަ އެވެ. ދިރިއުޅުން ބަދަލުވި ވާހަކަ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ ނޮވެމްބަރުގައި އިންޑިއާ އަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ ނޮވެމްބަރު މަހު އިންޑިއާގައި ޕަފޯމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 7
ރޭލު ސްޓޭޝަނުގައި ލަވަކީ މީހާ އަށް ގެއެއް ގަނެދީފި

އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަނެއްގައި މާ ރީތިކޮށް ލަވައެއް ކިޔައިގެން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާ ރާނޫ މޮންޑާލް އަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާން ގެއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ފައިޒަން އާއި ރުމޭނިއާގެ އެމެޑިއުޒް ބޭންޑްގެ ލަވަތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ހޭންޑް ޑްރަމަރު އަހުމަދު ފައިޒަންއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ޝޫޓްކުރަން ރޮމޭނިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް އެމެޑިއުޒް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ޚައްޔާމް މަރުވެއްޖެ

ހިންދީ ސިނަމާގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި އަދި ފަނޑުވުމެއް ނެތް އެތައް ލަވައެއް ގެނެސްދިން ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޒަހޫރު ޚައްޔާމް ހާޝިމީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ބުރޫސް ސްޕްރިންގްސްޓީންގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްކްރީނަށް

ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ބުރޫސް (ދަ ބޮސް) ސްޕްރިންފްސްޓީންގެ މިއުޒިކް ޑޮކިއުމަންޓްރީ "ވެސްޓާން ސްޓާޒް" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި، އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ޓޮރޮންޓޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (ޓީއައިއެފްއެފް) ގައި ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 2
ޒީނަތުގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރަކަށް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޒީނަތުގެ އަމަންގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޒަހާން ހާން މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެ، ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019
"ލާސްޓް ކްްރިސްމަސް" ގައި ޖޯޖް މައިކަލްގެ އާ ލަވައެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މަރުވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލްގެ މިއުޒިކުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ލާސްޓް ކްރިމަސް" ގައި އޭނާގެ އާ ލަވައެއް...

August 15, 2019
ފޭނެއްގެ ޔުނިވަސިޓީ ފީ އަށް ޓޭލާގެ އެހީއެއް

ޔުނިވަސިޓީ ޓިއުޝަން ފީ އާއި ކުއްޔަށް ހުންނަ ތަނުގެ ކުލި ދައްކަން ދަތިވި ކެނެޑާގެ ފޭނަކަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެކްޓަރު އޮލެންޑޯ ބްލޫމްއާ އެންގޭޖްވި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީގެ މައްޗަށް ފިރިހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 1
މައިލީ އާއި ލިއަމްގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

މީގެ އަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކައިވެނިކުރި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް އާއި އެކްޓަރު ލިއަމް ހެމްސްވޯތު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
އުނޫޝާގެ "އުދުހިލާ" އަކީ ކުޑަކުދިންގެ ނާނާތަކެއް

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުނޫޝާ "އުދުހިލާ" ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ އަލްބަމެއް ނާނާތަކަކާ އެކު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.