06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 2
މިފަހަރުގެ އީދުގައި 'ޖަޒީރާ' ބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޝޯތަކެއް

"ޖަޒީރާ ބޭންޑު" ން ބ. ކެންދޫގައި މި ފަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ބަންދުގައި ފޯރިގަދަ މިއުޒިކް ޝޯ ތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 4
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދާއި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަކޮށް

މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ބޮޑު އީދު ބަންދާ ދިމާވާތީ އެ ދެ މުނާސަބަތު އެއްކޮށްލައިގެން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނ. ވެލިދޫން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 2
ލަވައެއް ކޮޕީ ކުރުމުން ކޭޓީ ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ލަވަ "ޑާކް ހޯސް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ލަވައެއް ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ބޮޑު ބަދަލެއް...

August 03, 2019 1
އުދިތު ނާރަޔަން އަށް މަރުގެ އިންޒާރު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުދިތު ނާރަޔަން އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 4
މިސްރުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާތީ، އޭގައި ރާއްޖޭން ތަމްސީލު ކުރާނެ މިއުޒިކް ގްރޫޕްތަކާއި ބޭންޑްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 12
ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ އީދު އަލުން ފަށަނީ

އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ދިވެހި ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ އީދު އަލުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ރިއާނާގެ "ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ ފިހާރަތަކެއް އޭޝިއާ އަށް

"ފެންޓީ" ގެ ނަމުގައި މޭކަޕް ސާމާނާއި ފެޝަން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ "ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެއް އޭޝިއާގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 13
ސައުދީ މިއުޒިކް ކޮންސެޓުގައި ޖެނެޓް ޖެކްސަން

ޖިއްދާ (ޖުލައި 19) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖިއްދާގައި ރޭ ބޭއްވި ފޯރިގަދަ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލްގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖެނެޓް ޖެކްސަން، 50 ސެންޓް، ފިއުޗާ އަދި ކްރިސް ބްރައުން ފަދަ އާޓިސްޓުން ޕާފޯމްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ރޯލަށް އޮސްޓިން ބަޓްލާ

ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވޯނާ ބްރަދާޒުން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކު ހޯދަން ބޭއްވި...

July 17, 2019
ލޭޑީ ގާގާގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަން ޕްރި-އޯޑަރަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އަލަށް އުފެއްދި ބިއުޓީ ބްރޭންޑްގެ "ހައުޒް ލެބޯރެޓަރީޒް" ގެ ކަލެކްޝަންތަކުގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 10
ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތުން ދަރިން ބޭނުމެއް ނޫން: މައިލީ

ދުނިޔެއާ މެދު އިންސާނުން އަމަލުކުރަނީ ޒަމާނުންސުރެ އަންހެނުންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުވި ދުވަހަކު ނޫނީ ދަރިން ނުހޯދާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 9
"ލީނާ" ގެ ޕްރޮމޯ ލަވައަކީ "ނޭވާލާ ހިނދު"

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ލީނާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 4
އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އަޅައިގެން ނިދާ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް

ނިދަންވީ އަނގަމަތީގައު ޓޭޕް އަޅައިގެންނޭ ބުނެފި ނަމަ ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން ޖޯކަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އިންޑޮނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެންޑީން އާއި އާއިލާ ނިދަނީ އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އަޅައިގެންނެވެ. އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއި ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އަޅައިގެން...

12 ޖުލައި

July 12, 2019
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ސެލެބްރިޓީއަކީ ޓޭލާ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ސެލެބްރިޓީ އަކީ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
އަދުނާން ސާމީ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދައިގެން މިހާރު އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ، ޕާކިސްތާނަށް އުފަން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ އާ އަލްބަމެއް ގެނެސް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
ޕިންކް ފްލޯއިޑްގެ ގިޓާތަކެއް ނީލަމުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް "ޕިންކް ފްލޯއިޑް" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ގިލްމޯގެ އަތުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގިޓާ ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019
ދިވެހިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ފެސްޓިވަލް މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި

ދިވެހިންގެ ތަފާތު ހުނަރު ދައްކާލަން ބާއްވާ ފެސްޓިވަލް މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި އޮންނާނެ އެވެ.

June 22, 2019
އެޑް ޝީރަންގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ކާމިޔާބު އަލްބަމްތަކެއް ނެރެ، ގްރެމީ އެވޯޑްތައް ވެސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަންގެ އާ އަލްބަމެއް ނެރެން...

20 ޖޫން

June 20, 2019 2
"މެގަޑެތު" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހެވީ މެޓަލް ބޭންޑް "މެގަޑެތު" ގެ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ޑޭވް މަސްޓެއިނަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ލަވަ ކިޔަން ވެސް ބޭނުންވޭ: ޕާލް

މިއުޒިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި ލަވަކިިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކެރިއަރެއް ބިނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓީވީ އެކްޓަރު ޕާލް ވީ ޕޫރީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 8
"މާމުއި" ގެ "ރޭ ރޭ" ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އާ ފިލްމު "މާމުއި" ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ "ރޭ ރޭ" ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 09, 2019
އެޑް ޝީރަންގެ ނަމުގައި ޓޮމާޓޯ ސޯސް ނެރެފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަންގެ ނަމުގައި ޓޮމާޓޯ ސޯސްއެއް ނެރެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019
އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ ރިއާނާ

މިހާރު އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ ރިއާނާ ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019
ފުރަތަމަ ހިޕް-ހޮޕް ބިލިއަނަރަކީ ޖޭ-ޒީ

މިއުޒިކީ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ހިޕް-ހޮޕާއި ރެޕް މިއުޒިކް ކުޅެގެން މިހާތަނަށް ބިލިއަނަރަކަށްވި ހަމައެކަނި ފަންނާނަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ޖޭ-ޒީ ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.