04 ޖޫން

June 04, 2019
"މުގާބަލާ" ގެ އާ ވާޝަނެއް "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގައި

ކުރީގެ މަގުބޫލު ލަވަތަކަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން، ބޮލީވުޑްގެ މި ފަހުގެ ފިލްމުތަކުގައި ހިމެނުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ޓްރެންޑެކެވެ. މިކަމަށް ގިނަ މިއުޒިޝަނުނާއި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް އަމާޒުވި ވިޔަސް އެއީ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ވެސް ނޫނެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019
އެޑަމް ލިވީން "ދަ ވޮއިސް" ދޫކޮށްލައިފި

އެންބީސީން ގެނެސްދޭ ލަވަ ޝޯ "ދަ ވޮއިސް" ދައްކަން ފެށީއްސުރެ، ފާއިތުވި 16 ސީޒަނުގައި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑަމް ލިވީން ޝޯ އަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފަ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
އަމިއްލަ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓްކުރުމުން އެރިއާނާއަށް ދައުވާއެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ މިދިޔަ އަހަރު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކުރި މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ފޮޓޯގްރާފަރަކު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ކިމްގެ ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ ސާމް ވެސްޓް

އެމެރިކާގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން އަށް ލިބުނު ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި އެޑް ޝީރަންގެ ލަވައެއް

މަޝްހޫރު ޒުވާން ދެ ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި އެޑް ޝީރަން "އައި ޑޯންޓް ކެއާ" ގެ ނަމުގައި ދެ ފަންނާނުންގެ އަޑުން ލަވައެއް ކިޔައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019
"ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ގެނެސް ދޭން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

May 12, 2019
ރިއާނާގެ ފެޝަން ލައިން މި މަހު ލޯންޗްކުރަނީ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ ފެޝަން ލައިން މި މަހު ލޯންޗްކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 1
ހިތާމަވެރި މިއުޒިކުން ހިތަށް ހިމޭންކަން

ބައެއް މީހުންނަކީ މަޑުމައިތިރި، ހިތާމަވެރި މިއުޒިކް ނުވަތަ ލަވަތައް އަޑު އަހަން ލޯބި ކުރާ މީހުންނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ދެރަވެ، ހިތްދަތިވެފައި ހުންނަ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ މިއުޒިކެއް އަޑު އަހައިލުން ހިތަށް ލުއިވެ، އުފާވެރިކަން ވެސް އިހުސާސް ވެސް ކުރެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ބިލްބޯޑް 2019ގެ ފަހުލަވާނަކީ ޑްރޭކް

މި އަހަރުގެ ބިލްބޯޑް މިއުޒިކް އެވޯޑްސްގައި 17 ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓްވި، މަޝްހޫރު ރެޕާ ޑްރޭކް 12 ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑް އުފުލާލައި ހަފުލާގެ ބިލްބޯޑް އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުން ވެސް އާ ސޮފުހާއެއް ހުޅުވައިލަ ދީފަ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ސޯފީ ޓާނާ ކައިވެނިކޮށްފި

މިހާރު ފަހު ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ، އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ސަންސާ ސްޓާކްގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ ލޯބިވެރިޔާ ޖޯ ޖޯނަސްއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ޓޭލާގެ އާ ލަވައަކީ "މީ"

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ އާ ލަވައެއް ފޭނުންނަށް ގެނެސްދޭން އުޅޭ ކަހަލަ އިޝާރާތްތަކާ އެކު ފޭނުން އިންތިޒާރުގައި ބެއިތިއްބުމަށް ފަހު އާ ލަވަ އެންމެ ފަހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
އޮވެން ވިލްސަނަށް ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް "މެރީ މީ"

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް (ޖޭލޯ) އާއި އޮވެން ވިލްސަން "މެރީ މީ" ކިޔާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

April 26, 2019
އިންޑިއާ އިން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި

މަޝްހޫރު އޯޑިއޯ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް ސްޕޮޓިފައި އިންޑިއާގައި ލޯންޗްކުރިތާ ހަފުތާތަކެއް ފަހުން، އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
ޝޯންގެ ހަމުގެ ރީތިކަމަކީ އޭނާ ބުނާ ގޮތުން އުފާވެރިކަން

ގައިގެ ހަންގަނޑު ރީތިކުރުމަށް އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކި މަސައްކަތެވެ. މިކަމުގައި ނަން ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް ވިޔަސް ފިރިހެނުންނަކީ ވެސް މިކަމުގައި ދޫކުރާ ބައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
"އާތު" ލަވައިން ކިޔައި ދެނީ އެންމެންނާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުންނާއި އިންސާނުންގެ އަމަލުންތަކުން ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަކަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން "އާތު" ގެ ނަމުގައި ގެނެސް ދިން ވީޑިއޯ ލަވައަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 2
އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ވަރިވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ކޮނެނީގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
"ބީބާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އަންހެނުން ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ބީބާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
މެޑޯނާގެ އާ އަލްބަމަކީ "މެޑަމް އެކްސް"

މަގުބޫލު އެތައް ލަވައެއް މިހާތަނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޕޮޕް މިއުޒިކްގެ ރާނީ މެޑޯނާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އާ އަލްބަމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
އަޔޫޝްމަންއާ އެކު ލަވަކިޔުމުގެ ފުރުސަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާއާ އެކު ލަވަ ކިޔައި މިއުޒިކް ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަންނާނުންނަށް އޭނާ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 3
އަންދަލާގެ "ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި" މާމުއިހެން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "މާމުއި" ގެ ތިން ވަނަ ލަވަ އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 1
ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ކިޔަވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
އޮކްޓޫބަރުގައި ރިއާނާގެ ކޮންސެޓެއް އިންޑިއާގައި

ހުޅަނގުގެ މަޝްހޫރު އާޓިސްޓުން އެންމެ އާންމުކޮށް ޓުއާތަކަށް ދާ އޭޝިއާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ހިމެނެ އެވެ. މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް އިންޑިއާ އަށް ދާން ހަމަޖެހިފަ އެވެ.