25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 17
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރުކުރަން އިތުރު ކޭމްޕްތަކެއް

ނޯޓް: މިއީ އޮސްޓްރޭލިއަން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕޮލިސީ އިންސްޓިއުޓްގެ ރިސާޗަރެއް ކަމަށްވާ ނަތަން ރިއުސާ "ދަ ގާޑިއަން" ގައި ޝާއިއުކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ. އޭނާ އަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ހޯދައި ބެލުމުގައި ސެޓެލައިޓް އިމޭޖް ދިރާސާކުރުމާއި ޖިއޯސްޕޭޓަލްގެ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
"މުލާން" ގެ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން އަންގައިފި!

މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޕްރިމިއާކުރި އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ޗައިނާގެ ވިގޫރް މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ޝިއަންޖިންގައި ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން އެ ފިލްމާ ބެހޭ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން ޗައިނާގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ވީގޫރް މުސްލިމުން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ ވީގޫރް ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމުންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ނުހައްގުން ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާ މައްސަލާގައި ވީގޫރް މުސްލިމުންގެ ދެ ޖަމާއަތަކުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 6
ވީގޫރް މޮޑެލް ހައްޔަރު ކުރުން ޗައިނާ އިން ދިފާއުކޮށްފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 18) - ވީގޫރް މުސްލިމް މޮޑެލްއަކު ޝިންޖިއާންގެ ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 15
ޗައިނާގެ ޖަލަކުން ވީގޫރް މީހަކު ކުރި ވީޑިއޯއެއް ނެރެފި

ޝިންޖިއާން (އޮގަސްޓް 6) - ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަލެއްގެ ތެރެ ވީގޫރް މުސްލިމް މޮޑެލަކު ވީޑިއޯކޮށް، އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ފޮނުވުމުން އެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 3
ޗައިނާގެ 11ކުންފުންޏެއް އެމެރިކާއިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 21) - ޗައިނާގައި އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ވީގޫރް މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އެ ގައުމުގެ 11 ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 10
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދޭ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު

ޝިންޖިއާން (ޖުލައި 10) - ޝިންޖިއާންގެ މުސްލިމުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަންނަ ޗައިނާގެ ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން ދީފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 4
ވީގޫރް މުސްލިމުން ދޭތެރެ ދުރުކުރަން މަޖްބޫރު ކުރަނީ

ބެއިޖިން (ޖޫން 30) - ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާންގައި ދިރިއުޅޭ ވީގޫރް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އިތުރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ވީގޫރް މުސްލިމުން ދޭތެރެ ދުރުކުރުމަށް ޗައިނާ އިން މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާ ރިސާޗަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 9
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރުކުރަނީ ތުނބުޅި ބަހައްޓާތީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމާއި ބުރުގާ އެޅުމާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަނުމަކީ ޗައިނާގެ ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ޖަލު"ތަކަށް ފޮނުވާ ސަބަބުތައް ކަމަށް ލީކުވި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 10
ޗައިނާ އިން ބަންދުކުރި މުސްލިމުން "ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ"

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 10) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގުގެ ޝިންޖިއާން ސަރަހައްދުގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރި ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ގްރެޖުއޭޓްވުމުން" ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށްފައި މާފަށް އެދެފި

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުން ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާއިރު އެއްވެސް ބަޔަކު އެ ވާހަކަ ނުދައްކާތީ، އެ ގައުމުގެ ސޯޝަލް އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި އެމެރިކާ އަންހެން ކުއްޖަކު ޕޯސްޓްކުރި ވީޑިއޯތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް އޭނާ އަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 3
ކޭމްޕްތަކުގައި ޗައިނާއިން މުސްލިމުންގެ ސިކުނޑި ދޮވެލަނީ

ޝިންޖިއާން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޗައިނާގެ ހައި ސެކިއުރިޓީ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މުސްލިމުންގެ ސިކުނޑިތައް ދޮވެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ލީކްވެފައިވާ ލިޔުންތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 13
ބެއިޖިންގައި ހުރި އަރަބި ނަންބޯޑްތައް ނަގަން އަންގައިފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 3) - ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި ހުރި ހަލާލް ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކާއެއްޗެހި ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އަރަބި ބަހުން ހުރި ނަންބޯޑްތަކާއި މުސްލިމުންގެ ނިޝާންތައް ނެގުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 5
މުސްލިމުން ބަންދުކުރާތީ ޗައިނާ އަށް ފާޑުކިޔުން

ޖެނީވާ (ޖުލައި 11) - ޝިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި ވީގާރް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދާތީ 22 ގައުމަކުން ޗައިނާ އަށް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 16
ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާންގައި މިއަހަރު ވެސް ރޯދަ ހިފުން މަނާ

ޒިންޖިއާން (މެއި 4) - ޗައިނާގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ޒިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި ސިވިލް ސާވަންޓުންނާއި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ޓީޗަރުން މި އަހަރު ވެސް ރޯދަ މަހު ރޯދަ އަށް ތިބުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 6
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ޖަލުތައް ބަންދުކުރަން ގޮވާލައިފި

އަންކަރާ (ފެބްރުއަރީ 10) - ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ކޭމްޕްތައް ނުވަތަ ޖަލުތައް ބަންދު ކުރުމަށް ތުރުކީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 19
ޗައިނާގެ އާ އަހަރު މުސްލިމުންނަށް އޫރު މަސް ކާން ދެނީ

ޒިންޖިއާން (ފެބްރުއަރީ 8) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފާހަގަކުރަމުންދާ އާ އަހަރުގެ އިހްތިފާލްތަކުގައި ޒިންޖިއާން ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމުން އޫރު މަސް ކެއުމަށާއި ރާ ބުއިމަށް މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 13
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ ގާނޫނެއް ހަދައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 6) - ޗައިނާގައި މުސްލިމުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ ގާނޫނީ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 11
ޗައިނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ގޮވާލައިފި

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ޗައިނާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށް މުސްލިމުންނާ މެދު އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރަމުންދާތީ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 10
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރާތީ އދ. އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 31) - ޓެރަރިޒަމްގެ ނަމުގައި ޗައިނާގައި އުއިގާސް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރަމުން ގެންދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.