06 ޖުލައި

July 06, 2016 2
އަގީދާ ފުނޑާލާއިރު ރައްކާތެރި ކުރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅާ

ދިވެހިންގެ އިސްލާމީ އަގީދާ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށް އެތެރޭންނާއި ބޭރުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އަގީދާ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރު ކޮށްދޭން އަޒުމް ކަނޑައަޅަން މިއަދުގެ އީދު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި އެވެ.