09 ޖުލައި

July 09, 2020 1
މުސައްލަ އިސްތިހާރުކުރެވުނު ގޮތުން މާފަށް އެދެފި

ހަރަމްފުޅުގެ މަންޒަރުތައް ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހުންނަ މުސައްލަ، ކާޕެޓާއި ފައިފުހީގެ ގޮތުގައި އިސްތިހާރުކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި ރިޓެއިލް ކުންފުނި ޝީން އިން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.