12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
"މުލާން" ގެ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން އަންގައިފި!

މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޕްރިމިއާކުރި އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ޗައިނާގެ ވިގޫރް މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ޝިއަންޖިންގައި ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން އެ ފިލްމާ ބެހޭ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން ޗައިނާގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ވީގޫރް މުސްލިމުން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ ވީގޫރް ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމުންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ނުހައްގުން ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާ މައްސަލާގައި ވީގޫރް މުސްލިމުންގެ ދެ ޖަމާއަތަކުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 6
ދިއްލީގެ ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 29) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ހިންގި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފުލުހުން ވަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ކަމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 6
ވީގޫރް މޮޑެލް ހައްޔަރު ކުރުން ޗައިނާ އިން ދިފާއުކޮށްފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 18) - ވީގޫރް މުސްލިމް މޮޑެލްއަކު ޝިންޖިއާންގެ ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 15
ޗައިނާގެ ޖަލަކުން ވީގޫރް މީހަކު ކުރި ވީޑިއޯއެއް ނެރެފި

ޝިންޖިއާން (އޮގަސްޓް 6) - ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަލެއްގެ ތެރެ ވީގޫރް މުސްލިމް މޮޑެލަކު ވީޑިއޯކޮށް، އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ފޮނުވުމުން އެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 3
ޗައިނާގެ 11ކުންފުންޏެއް އެމެރިކާއިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 21) - ޗައިނާގައި އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ވީގޫރް މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އެ ގައުމުގެ 11 ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 8
ތުރުކީގެ އަޔާ ސޫފިޔާ މިސްކިތަކަށް ހެދުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ޔުނެސްކޯ އިން އާސާރީ ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި ކުރިން ވެސް ތުރުކީގައި މިސްކިތެއްގައި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ފަހުން ދާރުލްއާސާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަޔާ ސޫފިޔާ (ހަޔާ ސޯފިއާ) އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް މިސްކިތަކަށް ބަދަލުކުރުމާ އެކު ފާޑުކިޔުންތައް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 10
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދޭ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު

ޝިންޖިއާން (ޖުލައި 10) - ޝިންޖިއާންގެ މުސްލިމުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަންނަ ޗައިނާގެ ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން ދީފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 1
މުސައްލަ އިސްތިހާރުކުރެވުނު ގޮތުން މާފަށް އެދެފި

ހަރަމްފުޅުގެ މަންޒަރުތައް ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހުންނަ މުސައްލަ، ކާޕެޓާއި ފައިފުހީގެ ގޮތުގައި އިސްތިހާރުކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި ރިޓެއިލް ކުންފުނި ޝީން އިން...

July 09, 2020
ކޮފީ ތަށީގައި "އައިސިސް" ޖެހި މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި، ބުރުގާ އެޅި އަންހެނަކު އޯޑަރުކުރި ކޮފީ ތައްޓެއް ގެނެސްދިން އިރު، ތަށީގެ ބޭރުގައި އޭނާގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައި، "އައިސިސް" ޖެހި މައްސަލައެއްގައި ސްޓާބަކްސްގެ...

30 ޖޫން

June 30, 2020 4
ވީގޫރް މުސްލިމުން ދޭތެރެ ދުރުކުރަން މަޖްބޫރު ކުރަނީ

ބެއިޖިން (ޖޫން 30) - ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާންގައި ދިރިއުޅޭ ވީގޫރް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އިތުރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ވީގޫރް މުސްލިމުން ދޭތެރެ ދުރުކުރުމަށް ޗައިނާ އިން މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާ ރިސާޗަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 5
ރާފިއާ: ބުރުގާ އެޅި، ޔޫކޭގެ ފުރަތަމަ ފަނޑިޔާރު

މިއީ ރާފިއާ އަރުޝަދެވެ. އޭނާ އަށް މިހާރު ސަމާލުކަން ލިބިފައިވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގައި އޭނާ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި، ބުރުގާ އެޅި ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރަށް ވުމުންނެވެ. މިއީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު، ބުރުގާ އެޅި މުސްލިމު އަންހެނަކަށް ލިބުން ވަރަށް ނާދިރު ފުރުސަތެކެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 8
މުސްލިމުންނަށް ތަފާތު ރޯދަ މަހެއް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ މުސްލިމުން ކުރިމަތިލީ އިރު އަޅުކަމުގެ އާދަތަކަށް ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުންގެ 1.8 ބިލިއަން އާބާދީ ވަނީ ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފަ...

April 24, 2020 45
ރާއްޖޭގައި ނަމޫނާ ދެއްކި ނޭޕާލް ޒުވާނާ އިސްލާމްވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި އޭނާ ހޯދީ ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުން ލިބުނު އާމްދަނީން ބައެއް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ގައުމު ނޭޕާލްގެ ނިކަމެތި ކުދިންނަށް ހޭދަކުރަމުން އަންނާތީ...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
"ލޮކްޑައުން ހާލަތުގައި ރޯދަ މަހު ނަމާދުކުރާނީ ގޭގައި"

މައްކާ (އެޕްރީލް 20) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުންކޮށް ނުވަތަ ކާފިއު ހިންގާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުން ރޯދަ މަހު ނަމާދުކުރަން ޖެހޭނީ ގޭގައި ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ހިމެނޭ ކައުންސިލް އޮފް ސީނިއާ ސްކޯލާސް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 7
ލަންކާގައި މަރުވާ މީހުން އެންދުން މަޖްބޫރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 13) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މަރުވާ މީހުން އެންދުން ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރުން މަޖްބޫރުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 4
ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންގެ އަޅުކަމަށް ވެސް ބަދަލު

ވޫހާން (މާޗް 6) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ނޫޅުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ އެކަކު އެނަކަކު ބައްދަލުވާއިރު އަތާއި އަތް ޖޯޑްކޮށް ސަލާމް ނުކުރުމަށް ވެސް ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެކިއެކި އިހްތިފާލްތައް ނުބޭއްވުމަށް ވެސް ދަނީ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 9
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރުކުރަނީ ތުނބުޅި ބަހައްޓާތީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމާއި ބުރުގާ އެޅުމާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަނުމަކީ ޗައިނާގެ ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ޖަލު"ތަކަށް ފޮނުވާ ސަބަބުތައް ކަމަށް ލީކުވި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 5
މައްސަލަ ބޮޑު ގާނޫނު ދިފާއުކުރަން ބީޖޭޕީ ނުކުންނަނީ

މުސްލިމް ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާ ހަމައެކަނި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ...

December 25, 2019 7
ފަރުހާނާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ރަށްވެހިކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންދާ އިރު، އެ މައްސަލާގައި ބޮލީވުޑްގެ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 18
މޯދީ ވިދާޅުވަނީ ވަކި ދީނަކަށް އަމާޒުނުކުރާ ކަމަށް!

އަވަށްޓެރި ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަދެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުކަން ދޭ ބިލް ދިފާއުކުރައްވާ، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 22
އިންޑިއާގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ލޭ އޮހޮރުވުން ބޮޑުވަނީ

އިންޑިއާއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުކަން ލިބޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އިއްޔެ ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 6
އިންޑިއާގެ މުޒާހަރާތަކުގައި އިތުރު ތިން މަރު

މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާގައި، އިތުރު ތިން މީހަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.