18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
ނަތަންޔާހޫގެ ދަރިފުޅު ވަގުތީގޮތުން ފޭސްބުކުން ބޭރުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 18) - މުސްލިމުން އިޒްރޭލުން ފޭބުމަށް ގޮވާލާ ޕޯސްޓެއް ލިޔުމުން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޔައިރް 24 ގަޑިއިރަށް ފޭސްބުކުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
ރާޖަޕަކްސާއަށް ތާއީދު ނުކުރާނަން: ލަންކާގެ މުސްލިމް ޕާޓީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 25) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތާއީދު ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާ މުސްލިމް ކޮންގްރެސް (އެސްއެލްއެމްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 15
ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލިއުން އާއްމުކުރާ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްގައި ލިއުމާއި ފޮޓޯ އާއްމުކުރާ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 10
އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްގެ މުސްލިމް ނަން ބީޖޭޕީން ބަދަލުކޮށްފި

އިލާހްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ބައިބޯ ސްޓޭޓުގައި ހިމެނޭ ތާރީޚީ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އިލާހްއާބާދުގެ މުސްލިމް ނަން ބީޖޭޕީން ހިންދޫ ނަމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 93
ރައީސްގެ ވަށައިގެން ވަނީ އިސްލާމީ ގައުމުތައް: ޝަހީމް

މީހެއްގެ ހެޔޮކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އެ މީހެއްގެ ވަށައިގެންވާ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެގޮތަށް ވިސްނައިފި ނަމަ، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަށައިގެން ވަނީ އިސްލާމީ ގައުމުތައް ކަމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 11
ޗައިނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ގޮވާލައިފި

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ޗައިނާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށް މުސްލިމުންނާ މެދު އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރަމުންދާތީ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 10
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރާތީ އދ. އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 31) - ޓެރަރިޒަމްގެ ނަމުގައި ޗައިނާގައި އުއިގާސް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރަމުން ގެންދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 4
ސަލާމް ނުކުރި މުސްލިމް ދެމަފިރިންނަށް ރަށްވެހިކަން ނުދިން

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 19) - އިންޓަވިއުގައި އިދިކޮޅު ޖިންސުގެ މީހުންނާ ސަލާމް ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ދެމަފިރިއަކަށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަން ދޭން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 11
ފިރިހެނަކާ ސަލާމް ނުކުރި އަންހެނަކަށް ކޯޓުގައި ކާމިޔާބު

ސްޓޮކްހޯމް (އޮގަސްޓް 17) - ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނަކާ ސަލާމަތް ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ސްވިޑަންގެ މުސްލިމް އަންހެން މީހާގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކާމިޔާބުވެ އޭނާ އަށް ބަދަލު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 2
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެނެޓަށް ފުރަތަަމަ ފަހަރަށް މުސްލިމް އަންހެނެއް

ސިޑްނީ (އޮގަސްޓް 16) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެނެޓުގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރަކަށް މަހްރީން ސައިދު ފާރޫގީ ވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 4
މުސްލިމުންގެ އިހްތިޖާޖަށް ފަހު މިސްކިތް ތަޅާލުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ނިންގްޒިއާ (އޮގަސްޓް 12) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ނިންގްޒިއާ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބޮޑު މިސްކިތް ތަޅާލަން އުޅޭތީ އެ ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ނުކުމެ އިހްތިޖާޖް ކުރަން ފެށުމާ އެކު މިސްކިތް ތަޅާލުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 15
މިސްކިތް ތަޅާލާތީ ޗައިނާގެ މުސްލިމުން އިހްތިޖާޖުގައި

ނިންގްޒިއާ (އޮގަސްޓް 11) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ނިންގްޒިއާ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބޮޑު މިސްކިތް ތަޅާލަން އުޅޭތީ އެ ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ނުކުމެ އިހްތިޖާޖް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްލިމް އަންހެނެއް

މިޝިގަން (އޮގަސްޓް 9) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރުގެ ޝަރަފް ފަލަސްތީނުން ހިޖުރަކުރި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ރާޝިދާ ތަލީބް ހޯދައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 6
މުސްލިމް މީހާ ހިމާޔަތް ކުރި އޮފިސަރަށް މަރުގެ އިންޒާރު

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 31) - ހިންދޫންގެ ހަރުކަށި ގްރޫޕެއްގެ ކިބައިން މުސްލިމަކު ހިމާޔަތް ކުރި އިންޑިއާ ފުލުސް އޮފިސަރަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 2
ދީނީ ކަންކަމަށް ސްކޫލް ހޯލްތައް ނުދޭތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން ދީނީ ދަރުސްތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ސްކޫލްތަކުގެ ހޯލްތައް ދޫ ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ، މަޝްހޫރު ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 53
ނަސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ރާއްޖޭގައި ބްލޮކްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ތަފާތު މީހުންނާއި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއް މިނިޓްގެ ވީޑިއޯ ހަދައި ނުސައިރު ޔާސިން (ނަސް) ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި، ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން...

May 20, 2018 89
ނަސް ރާއްޖޭގައި ނެގި ވީޑިއޯ އަށް ފާޑުކިޔުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ސޯޝަލް މިޑިއާގައި އެއް މިނެޓްގެ ވީޑިއޯތަކެއް އާންމުކޮށްގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ނުސައިރު ޔާސީން (ނަސް) ރާއްޖެ އަށް އައިސް ހެދި ވީޑިއޯ...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 1
ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ މީހުން ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެންޑީގައި ބުޑިސްޓުންގެ ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު ޓެރަރިސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިވިޝަން (ޓީއައިޑީ) އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018
ގެރި މަސް ވިއްކި މުސްލިމް މީހާ މަރާލި މީހުން ޖަލަށް

ޖަރުކާންދު (މާޗް 22) - ގެރިމަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމަށް ބުނެ މުސްލިމަކު މިދިޔަ އަހަރު މަރާލި 11 މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޖަރުކާންދުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 2
ގެއްލުން ލިބުނު ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފަސް ލައްކަ ރުޕީސް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 12) - ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް ސަރުކާރުން ދޭންް ނިންމި ބަދަލުގެ ދަށުން ގެއްލުން ލިބުނު ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފަސް ލައްކަ ރުޕީސް ދެއްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.