08 މާޗް

March 08, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް ހަވާއީ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 15
ހޮލެންޑުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

އެމްސްޓެޑަމް (މާޗް 6) - ހޮލެންޑުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށް ގުރުއާން ކިޔެވުން މަނާކުރާނެ ކަމަށް، ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން މުސްލިމުންނާ އެކުގައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ހޮލެންޑުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްސްޓެޑަމްގެ ބޮޑު މިސްކިތަށް އިއްޔެ ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާގައި ނެރެނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 23) - ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ މި ހަފުތާގައި ނެރުއްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާ އަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމެއްގެ ފެޝަން ޝޯއެއް

ނިއު ޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ ފޯލް ވިންޓާ ފެޝަން ވީކް މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޑިޒައިނަރުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
ޔޫކޭގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރެއްގައި އަލަށް ބުރުގާ ވިއްކަނީ

ބުރުގާ ވިއްކަން ފަށާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޕާޓްމެންޓް ސްޓޯރު ކަމަށް ވުމަށް "ޑެބެންހޭމްސް" ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 4
ވެލެންޓައިންސް ޑޭ އާ މުސްލިމް ކުދިންތަކެއް ދެކޮޅު ހަދައިފި

ޖަކާޓާ (ފެބްރުއަރީ 13) - ޖިންސީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެއް ކަމަށް ބުނެ އިންޑޮނީޝިއާގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ވެލެންޓައިންސް ޑޭ އާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 3
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މެލޭޝިއާ އިން އެހީ ފޮނުވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 5) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ކާނާ އާއި އަންނައުނު މެލޭޝިއާ އިން ފޮނުވައިފި އެވެ.

February 05, 2017 7
ޓްރަމްޕުގެ އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ގަބޫލެއް ނުކުރި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 5) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު ވޮޝިންޓަނުގެ ކޯޓަކުން ހުއްޓުވާފައިވާ މައްސަލަ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 5
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އަމުރު ބަދަލު ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 3) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމެވުން ހުއްޓުވުމަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ކޯޓަކުން ނެރުނު އަމުރު ބަދަލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 4
މިއަންމާ ސިފައިންގެ އަނިވެރިކަން މުސްލިމުން ސިފަކޮށްދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ އަނިޔާ އާއި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ވާހަަކަ ބައެއް މުސްލިމުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 7
މުސްލިމް ގައުމުތަކުގެ ވިޔަފާރި 220 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 1) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމައްޗާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފަ އެވެ. އެއް ސަބަބަކީ މުސްލިމް ގައުމުތަކާ އެކު އެމެރިކާ އިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގަމުން ގެންދާތީ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 9
މުސްލިމުން މަނާކުރުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް އޮބާމާ ގޮވާލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ހަތް ގައުމުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ތެދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 3
މިއަންމާ ސަރުކާރުގެ މުސްލިމް މެންބަރު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ޔަންގޫން (ޖެނުއަރީ 29) - މިއަންމާގައި ވެރިކަން ކުރާ އަން ސަން ސޫކީގެ ޕާޓީގެ މުސްލިމް މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް ކޯ ނީ ގަޔަށް އެއާޕޯޓުގެ ބޭރުގައި ބަޑިޖަހާ މިއަދު އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 21
ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ހުއްޓުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ރެފިއުޖީ ޕްރޮގްރާމް ހަތަރު މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 5
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ވަގުތު ދޭން މިއަންމާ އިން އެދިއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (ޖެނުއަރީ 24) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ސިފައިން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތު ދިނުމަށް މިއަންމާގެ ދިފާއީ ވަޒީރުގެ ނައިބް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ ޒައާމަތު އެމެރިކާ އަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ!

އެމެރިކާގެ ޒައާމަތަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އޭގެ އަސަރު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ފޯރާނެ ކަންކަމެވެ. އެމެރިކާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް ބައެއް ފަހަރު ގެއްލުން ވެސް ލިބިފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ހަރުކަށި ސިޔާސަތެއްގެ ވެރި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 7
ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި އުއްމަތް ތެދުވާންޖެެހޭ

ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމު އުއްމަތް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 11
މިއަންމާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރޭ: ކޮމިޝަން

ޔަންގޫން (ޖެނުއަރީ 4) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވެފައިވީ ނަމަވެސް މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ބަލަން އުފެއްދި ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 2
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޔަންގޫން (ޖެނުއަރީ 3) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް ފަޅާއެރުމާ އެކު އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންގެ ހަތަރު އޮފިސަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 7
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޔަންގޫން (ޖެނުއަރީ 2) - މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވެފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 2
މުސްލިމުން މަރާތީ ސުލްހައިގެ އިނާމުގެ ބައިވެރިން އަޑުއުފުލައިފި

ޔަންގޫން (ޑިސެމްބަރު 31) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްތާލަން އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ 11 ބޭފުޅަކު ގޮވާލައިފި އެވެ.