27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 1
ޖަޕާނުގައި މުސްލިމުންނަށް ހާއްސަ ފެޝަން ޝޯއެއް

ނަސްލީ އަދި ދީނީ ފާޑު ކިޔުންތައް ގިނަވެފައި، މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޖަރީމާތައް އާންމުވެފައިވާ ޒަމާނެއްގައި އެފަދަ މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެޝަން ޝޯއެއް ބޭއްވުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކްޔޯގައި މި މަހުގެ 22-23 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަލާލް އެކްސްޕޯގައި ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ހާއްސަ ފެޝަން ޝޯއެއް ފުރަތަމަ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 23
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދޭ އިރު ސޫކީ ހިމޭނުން، އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުން

ޔަންގޫން (ނޮވެމްބަރު 26) - މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގަައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ އިރު ވެސް މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އެއްޗެކޭ ވިދާޅު ނުވެ ހިމޭނުން ހުންނަވާތީ އޭނާ އަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 9
މިއަންމާ ސިފައިން ނުކުރާ އަނިޔާއެއް ނެތް: މުސްލިމް ރެފިއުޖީން

ޔަންގޫން (ނޮވެމްބަރު 25) - މިއަންމާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން ނުކުރާކަށް އަނިޔާއެއް ނެތް ކަމަށް އެ ސްޓޭޓުން ފިލަމުންދާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 9
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނަަށް އަނިޔާދޭތީ ބަންގްލަދޭޝް ރަތަށް

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާކޮށް އެ މީހުންގެ ގެދޮރު ސުންނާފަތި ކުރަމުން ގެންދާތީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ރުޅިގަދަވެ، މިއަންމާގެ ސަފީރު ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 10
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނާ މެދު އދ. އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔަންގޫން (ނޮވެމްބަރު 23) - މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 15
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންގެ އަވަށެއް އެކީ ސުންނާފަތި ކޮށްފި

ޔަންގޫން (ނޮވެމްބަރު 21) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން ދިރިއުޅުނު އަވަށަކުން 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޭ ވޭތުވެދިޔަ ހަ ހަފުތާ ތެރޭ ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 4
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންގެ އަވަށުން 25 މީހުން މަރާލައިފި

ޔަންގޫން (ނޮވެމްބަރު 14) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ އަވަށުން ސިފައިން ބަޑި ޖަހާ 25 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016
ކަވަގާލްގެ ބުރުގާ އެޅި ފުރަތަމަ އެމްބެސެޑަރު

އެމެރިކާގެ ކޮސްމެޓިކްސް ބްރޭންޑް "ކަވަގާލް" އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެކެވެ. ކަވަގާލް ކުލަގަދަ އިސްތިހާރުތަކާއި އޭގައި މޮޑެލްކުރާ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިންނާއި ސުޕަ މޮޑެލްގެ ސަބަބުން އެ ބްރޭންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައިވެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 13
މައްކާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ގޯނާކުރުން

މައްކާ (އޮކްޓޯބަރު 30) - އީރާނުގެ މަދަދު ލިބޭ ޔަމަނުގެ ހޫތީން މައްކާ ސަރަހައްދަށް ބެލިސްޓިކް މިސައިލުން ހަމަލާދޭން އުޅުމަކީ ދުނިޔޭގެ 1.5 ބިލިއަން މުސްލިމުންނަށް ކުރަން އުޅުނު ގޯނާއެއް ކަމަށް ދެ ހަރަމްފުޅުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ރައީސް ޝެއިޚް އަބްދުއްރަހުމާން އަލް ސުދައިސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 5
މެލޭޝިއާ އިން ހޮޓް ޑޯގުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަނީ!

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 19) - މެލޭޝިއާގައި ކާތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނުން ހޮޓް ޑޯގުގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެދިއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 6
ކޮލަމް ކޯދު: ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް 1

އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މައްޗަށް ބަލާލަން ގަސްދު ކުރާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގެކެވެ. މިވަށަރޮނގު އެކުލެވިގެންވަނީ މި ދަންނަވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ، ސޫރަތުގެ ނަމާއި، ބާވައިލެއްވުނު ތާރީޚެވެ. ދެން، ސޫރަތުގެ ޖުމްލަ މާނަ އެވެ. އެ އަށް ފަހު ސޫރަތް ބިނާވެފައިވާ ގޮތާއި،...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
ބުރުގާ އަޅާތީ ކްލާހުން ބޭރުކޮށްލި ދަރިވަރަށް ކާމިޔާބު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ބުރުގާ އަޅާތީ ސްޕޭނުގެ ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ސްޕޭނުގެ ދަރިވަރު އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
އިސްލާމް ދީނާއި ޓެރަރިޒަމް އޮޅުވާ ނުލުމަށް މުސްލިމް ކުއްޖާ އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އިސްލާމް ދީނާއި ޓެރަރިޒަމް އޮޅުވާނުލުމަށް، ފްރާންސްގެ ނީސްގައި ޖުލައި މަހު ދިން ހަމަލާގައި ތިން މެންބަރުން މަރުވި އާއިލާއެއްގެ 21 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އެދިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 11
ގެރިމަސް ކޭ މުސްލިމް އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

ހަރިޔާނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ގެރި މަސް ކޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ގޭންގަކުން ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ހަރިއާނާ ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމް އަންހެނަކު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 15
ސައުދީ އަށް މުސްލިމުން އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ސައުދީ އަށް އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 18
އީރާން މީހުންނަކީ މުސްލިމުންނެއް ނޫން: ސައުދީ މުފްތީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - އީރާނުގައި އުޅެނީ މުސްލިމުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސައުދީ އަރަބިއާގެ މުފްތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 2
މުސްލިމު ރެފިއުޖީންނަށް އީޔޫ އިން ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭ

ބާލިން (އޮގަސްޓް 29) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ގަބޫލްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 3
ފްރާންސްގައި ބުރްކިނީ މަނާކުރުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 26) - މުސްލިމް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ސްވިމްވެއާ ބުރްކިނީ ފްރާންސްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މަނާކުރި ކުރުން އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ އިދާރީ ކޯޓުން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 9
ފްރާންސް ފުލުހުން އަންހެނެއްގެ ބުރުގާ ބާލުވައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 24) - ފްރާންސްގެ ނީސްގެ ގޮނޑުދޮށެއްގައި ބުރުގާ އަޅަައިގެން އުޅުނު އަންހެނެއްގެ ބުރުގާ ފުލުހުން ބާލުވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 6
ނިއު ޔޯކުގެ މަގެއްގެ މަތިން އިމާމަކު މަރާލައިފި

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގެ ކްއީންސް އަވަށުގެ މަގެއްގެ މަތިން އިމާމަކާއި އޭނާގެ އެހީތެރިޔާ ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.