26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 16
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ޝުކުރު ރާއްޖެ އަށް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ގެމްބިއާ އިން އދ. ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ އިން ވަންނަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މީހުން ތަމްސީލު ކުރާ ޖަމާއަތަކުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ރޮހިންޖާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން އައިސީޖޭ އިން ގޮވާލައިފި

ހޭގު (ޖެނުއަރީ 23) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް މުސްލިމުން ހިމާޔަތް ކުރަން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އދ.ގެ ކޯޓުން މިއަންމާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 8
މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާ ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި

ދަ ހޭގް (ޑިސެމްބަރު 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ދިން އަނިޔާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީޖޭ) ގައި މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި އެވެ.