23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ރޮހިންޖާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން އައިސީޖޭ އިން ގޮވާލައިފި

ހޭގު (ޖެނުއަރީ 23) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް މުސްލިމުން ހިމާޔަތް ކުރަން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އދ.ގެ ކޯޓުން މިއަންމާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 3
މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާ އދ. އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 28) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި އުދުވާން ކުށްވެރިކޮށް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 3
ސޫކީގެ ދޮގުތަކާ ހެދި ރެފިއުޖީން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ޑިސެމްބަރު 12) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނާ ދެކޮޅަށް ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާތައް ދިފާއު ކުރައްވައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުގައި އަން ސަން ސޫކީ އިއްޔެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެށުމާ އެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 20) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ރެފިއުޖީން، ބެއި އޮފް ބެންގާލްގައިވާ ވަކި ރަށަކަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޑާކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ މިއަންމާ "ޕްރޮމޯޓް" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔާތާ ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މިއަންމާ ޕްރޮމޯޓްވާ ގޮތަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާ އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 5
މިއަންމާގެ ކަންކަމާ އދ. އިން ބެހިގެން ނުވާނެ: ސިފައިން

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ބެހުމުގެ ހައްގު އދ. އަށް ލިބިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ މިން އައުން ހުލައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 3
ރަކީންގައި ކުރި އަނިޔާގެ ތަހުގީގު އައިސީސީން ފަށަނީ

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާގެ ތަހުގީގު އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ސޫކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 30) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 4
މިއަންމާގެ ގަތުލްއާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ނޫސްވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ޔަންގޫން (ޖުލައި 9) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ގަތުލް އާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކަށް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 29) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ކޭމްޕްތަކަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދާކަށް ނުފަށާ: ބަންގްލަދޭޝް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 16) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ބަންގްލަދޭޝް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 1
ރޮހިންޖާގެ ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް

ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް 15) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
މިއަންމާގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް 12) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ގަތުލް އާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލަން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 2
ރަކީންގައި ގަތުލްއާއްމު ހިންގި ސިފައިންގެ ހަތް މީހުން ޖަލަށް

ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ގަތުލްކުރި މިއަންމާ ސިފައިންގެ ހަތް މީހުން ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
މިއަންމާ އަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ 374 މީހުންނަށް

ޑާކާ (މާޗް 15) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެވި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ތެރޭން އެނބުރި ދިއުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުނު 8،000 މީހުންގެ ތެރޭން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އެންމެ 374 މީހުންނަށް ކަމަށް ރިޕާޓްރިއޭޝަން ކޮމިޝަނާ އަބްދުލް ކަލާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 1
ރޮހިންޖާ މީހުންގެ 55 އަވަށް ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފި

ރަކީން ސްޓޭޓް (ފެބްރުއަރީ 24) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ދިރިއުޅުނު 55 އަވަށް މިއަންމާ ސަރުކާރުން ބިމާ ހަމަކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް (އެޗްއާރުޑަބްލިއު) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
މިއަންމާއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މީހުންގެ ލިސްޓްހަވާލުކޮށްފި

ޑާކާ (ފެބްރުއަރީ 21) - ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިއަންމާ އަށް ފުރަތަމަ ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 8،000 މީހުންގެ ލިސްޓް ބަންގްލަދޭޝް އިން މި ހަފުތާގައި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 1
މުސްލިމުން މެރި މިއަންމާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ނޭޕީޑޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މީހުން މެރި މިއަންމާ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018
ރަކީން ސްޓޭޓުން ކަށްވަޅުތަކެއް ފެނުނު ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: މިއަންމާ

ޔަންގޫން (ފެބްރުއަރީ 4) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރާ ވަޅުލާފައިވާ ކަށްވަޅުތަކެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް މިއަންމާ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އަށް ފޮނުވުން މަޑުޖެހިއްޖެ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 22) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ފޮނުވުން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.