17 ޖުލައި

July 17, 2019 2
މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފިި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 17) - މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އައުންގް ހައިން އާއި އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ އިތުރު ތިން އޮފިސަރުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 3
ރޮހިންޖާއަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ނަސްލެއް ނައްތާލުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާއަކީ ނަސްލެއް ނައްތާލުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 4
މިއަންމާ އަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިއަންމާ ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކާއި އޮފިސަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ އެހީ ހުއްޓާލަން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 4
މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - މިއަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިންނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 43 މެންބަރަކު ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 4
މިއަންމާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - މިއަންމާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.