04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 5
ސޫކީގެ ހަނުހުރުން މިއަންމާ އިން ދިފާއުކޮށްފި

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރޮއިޓާސް އަށް މަސައްކަތް ކުރި މިއަންމާގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން އިއްޔެ ހުކުމް ކުރި މައްސަލާގައި އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ ހިމޭނުން ހުންނެވުމުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ދިފާއުކޮށް މިއަންމާގެ އޮފިޝަލުން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 4
ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މިއަންމާގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
ސޫކީގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު އަތެއް ނުލާނެ

އޮސްލޯ (އޮގަސްޓް 30) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން ކުރި އަނިޔާގެ ޒިންމާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އުފުއްލަވަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެކަމަނާ...

August 30, 2018
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ސޫކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 30) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
އދ.ގެ ވާހަކަތައް މިއަންމާ އިން ދޮގުކޮށްފި

ނޭޕީޑޯ (އޮގަސްޓް 29) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އދ.ގެ ފެކްޓް ފައިންޑިން މިޝަނުން އާއްމުކުރި ރިޕޯޓް މިއަންމާ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 3
މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ފޭސްބުކުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 27) - މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް މިން އައުންގް ހުލައިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 27, 2018 2
މިއަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިންނަށް ދައުވާކުރަން ޖެހޭ: އދ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 27) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ގަތުލްއާއްމާ ގުޅިގެން މިއަންމާ ސިފައިންގެ އިސް އޮފިސަރުންގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމާއި ހަނގުރާމައިގެ...

August 27, 2018 1
ފަނޑިޔާރު ބަލިވުމުން ދެ ނޫސްވެރިންގެ ހުކުމް ފަސްކޮށްފި

ނޭޕީޑޯ (އޮގަސްޓް 27) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ގަތުލް އާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންނަށް ހުކުމް އިއްވުން، ފަނޑިޔާރު ބަލިވުމުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 4
މިއަންމާގެ ގަތުލްއާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ނޫސްވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ޔަންގޫން (ޖުލައި 9) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ގަތުލް އާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 3
ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް އަނިޔާ ދިން ޖެނެރަލް ވަކިކޮށްފި

ނޭޕީޑޯ (ޖޫން 27) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާ ދިން މިއަންމާ ސިފައިންގެ އިސް ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކަށް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 29) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ކޭމްޕްތަކަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދާކަށް ނުފަށާ: ބަންގްލަދޭޝް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 16) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ބަންގްލަދޭޝް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 1
ރޮހިންޖާގެ ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް

ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް 15) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
މިއަންމާގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް 12) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ގަތުލް އާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލަން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 2
ރަކީންގައި ގަތުލްއާއްމު ހިންގި ސިފައިންގެ ހަތް މީހުން ޖަލަށް

ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ގަތުލްކުރި މިއަންމާ ސިފައިންގެ ހަތް މީހުން ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 2
ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކަށް މިއަންމާގެ މިނިސްޓަރެއް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 4) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކަށް މިއަންމާގެ މިނިސްޓަރެއް ޒިޔާރަތް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 1
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން މިއަންމާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 3) - އެތައް މަހެއްގެ ދެކޮޅު ހެދުންތަކަށް ފަހު މިއަންމާ އިން އެންމެ ފަހުން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ވަފުދެއް ޒިޔާރަތް ކުރަން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 4
މިއަންމާގައި ބަންދުކުރި ނޫސްވެރިންގެ ދިފާއުގައި އަމާލް

ލަންޑަން (މާޗް 30) - މިއަންމާގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ނިންމަވައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 2
މިއަންމާގެ ރައީސް ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ހޮވައިފި

ނޭޕީޑޯ (މާޗް 28) - މިއަންމާގެ އާ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ވިން މިއިންޓް މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 7
ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ދަށްވުމުން މިއަންމާގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ

ނޭޕީޑޯ (މާޗް 21) - ރަމްޒީ ގޮތުން މިއަންމާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުޓިން ކިޔޯ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 2
ސޫކީއާ ދެކޮޅަށް ވަކީލުންތަކެއް ދައުވާ އުފުލައިފި

ސިޑްނީ (މާޗް 18) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވެފައިވާތީ މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީއާއާ ދެކޮޅަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވަކީލުންތަކެއް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
މިއަންމާ އަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ 374 މީހުންނަށް

ޑާކާ (މާޗް 15) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެވި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ތެރޭން އެނބުރި ދިއުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުނު 8،000 މީހުންގެ ތެރޭން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އެންމެ 374 މީހުންނަށް ކަމަށް ރިޕާޓްރިއޭޝަން ކޮމިޝަނާ އަބްދުލް ކަލާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 1
ބޯޑަރަށް ސިފައިން ޖަމާކުރާތީ ބަންގްލަދޭޝް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޑާކާ (މާޗް 2) - ދެ ގައުމު ހިއްސާކުރާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް މިއަންމާ ސިފައިން ގިނަ އަދަދަކަށް ޖަމާކުރާތީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.