01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
ރެފިއުޖީން ފޮނުވުން ލަސްކުރަނީ ޑާކާ އިން: މިއަންމާ

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 1) - ރަކީން ސްޓޭޓް ދޫކޮށް ދިޔަ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ފޮނުވުން ލަސްކުރަމުން ދަނީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ކަމަށް މިއަންމާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 1
ރޮހިންޖާ މީހުންގެ ބިމުގައި މިއަންމާއިން ހަނޑޫ ހައްދަނީ

ރަކީން (އޮކްޓޯބަރު 29) - ރަކީން ސްޓޭޓުން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ދޫކޮށްފައި ދިޔަ ބިންތަކުގައި މިއަންމާ އިން ހަނޑޫ ހައްދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 5
މިއަންމާއާ ދެކޮޅަށް އދ. އިން ގަރާރެއް ފާސްކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 26) - މިއަންމާގައި ހިންގާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ގަރާރެއް ފާސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 1
ރެފިއުޖީން މައްސަލާގައި މިއަންމާ-ބަންގާޅު އެއްބަސްވުމަކަށް

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 25) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްބާރުން ދިނުމަށް މިއަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 4
މިއަންމާ އަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިއަންމާ ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކާއި އޮފިސަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ އެހީ ހުއްޓާލަން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017
ރޮހިންޖާ އަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޖަލްސާއެއް ފަށައިފި

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 23) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީ ހޯދުމުގެ ކޮންފަރެންސެއް އދ. އިން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 3
ރޮހިންޖާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން މިއަންމާ ވަނީ ފޭލްވެފައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 19) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް މިއަންމާ އިން އަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

October 19, 2017 5
މިއަންމާގައި ހުރި ތާރީޚީ ހޮޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ޔަންގޮން (އޮކްޓޯބަރު 19) - މިއަންމާގެ ވެރިރަށް ޔަންގޮންގައި ހުރި ތާރީޚީ ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއްގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

October 19, 2017 4
މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - މިއަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިންނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 43 މެންބަރަކު ގޮވާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 2
މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގަމުންދަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެކި...

October 18, 2017 2
އދ.ގެ މަންދޫބު މިއަންމާގައި ކުރި މަސައްކަތް ފެނަށް

ޔަންގޮން (އޮކްޓޯބަރު 17) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިޔަ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދިއުމާއި އދ.ގެ އެހީދޭ ޓީމުތަކުން ރަކީން އަށް ވެއްދުމުގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރާ ނޫސްވެރިން ބިރުވެރިކަމެއްގައި

ޔަންގޮން (އޮކްޓޯބަރު 17) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު ސިފައިން ކަންކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ތެދު ޚަބަރު ލިޔާ މިއަންމާގެ ނޫސްވެރިންނަށް އެކި ފާޑުގެ ފުރައްސާރަކޮށް އެ މީހުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ރޮހިންޖާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ސޫކީއަށް އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 15) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅުނު ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އެ ސްޓޭޓުން ބޭރުކުރުމުން، ބަންގްލަދޭޝްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިިރިއުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް...

October 15, 2017
މިއަންމާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން ބާރު އަޅަންޖެހޭ: އަނާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ބާރުއަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 7
"ރޮހިންޖާ މީހުންނަކީ މިއަންމާގެ ރައްޔިތުންނެއް ނޫން"

ޔަންގޫން (އޮކްޓޯބަރު 12) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ މިއަންމާގެ ރައްޔިތުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިނގިރޭސިންގެ އިސްތިއުމާރުގެ ދުވަސްވަރު އެ ގައުމަށް ގެނައި ބައެއް ކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް މިން އައުންގް ހުލައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017
މިއަންމާގައި ހުންނަ އދ.ގެ މަންދޫބު އަނބުރާ ގެންދަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 12) - މިއަންމާގައި ހުންނަ އދ.ގެ އެންމެ އިސް މަންދޫބު ރެނަޓާ ލޮކް-ޑެސައިލިއެން އަނބުރާ ގެންދަން ނިންމާފައިވާކަން އދ. އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

October 12, 2017 1
މިއަންމާ ސިފައިން ދަނީ ރޭވުމަކުން ރޮހިންޖާ މީހުން ބޭރުކުރަމުން

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - މިއަންމާ ސިފައިން ދަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ރަކީން ސްޓޭޓުން ބޭރު ކުރަން ވަކި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017
ރޮހިންޖާ ބޯޓެއް ފެތި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 9) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ގޮވައިގެން މިއަަންމާ އިން ދަތުރުކުރި ކުޑަ ބޯޓެއް ފެތި 12 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 10
ސިފަކޮށްދެވޭ ވަރަށް ވުރެ ރޮހިންޖާގެ ހާލަތު ދަށް:މަޖީދު

މިޔަންމާއިން އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހާލަތު، ދުލުން ބަޔާންކޮށްދެއްވޭ ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކަމަށް، މިހާރު އެ ގައުމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އުފުލާ ބޯޓުތައް ހަލާކުކޮށްލައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 5) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އިން އުފުލާ ކުދި ބޯޓުތަކެއް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހަލާކުކޮށްލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 2
ޑްރަގާއެކު މިއަންމާ ސިފައިންގެ ދެ މީހުން އަތުލައިގެންފި

ރަކީން ސްޓޭޓް (އޮކްޓޯބަރު 4) - ދެ މިލިއަން ގުޅަ ޑްރަގާ އެކު މިއަންމާ ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު ރަކީން ސްޓޭޓުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
ރޮހިންޖާ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން މިއަންމާގެ ރީތީގެ ރާނީގެ ތާޖު އަތުލައިފި

ޔަންގޫން (އޮކްޓޯބަރު 3) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ވީޑިއޯއް ހެދުމުން މިއަންމާގެ ރީތީގެ ރާނީގެ ލަގަބު އަތުލައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 1
މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވައިފި

ރަކީން (އޮކްޓޯބަރު 2) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމްވެފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެ ސްޓޭޓުގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017
އޮކްސްފޯޑް ކޮލެޖުގައި ހުރި ސޫކީގެ ފޮޓޯ ނަގައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖުގައި ހުރި މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީގެ ފޮޓޯ ނަގައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 4
މިއަންމާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - މިއަންމާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.