18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 2
މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގަމުންދަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެކި...

October 18, 2017 2
އދ.ގެ މަންދޫބު މިއަންމާގައި ކުރި މަސައްކަތް ފެނަށް

ޔަންގޮން (އޮކްޓޯބަރު 17) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިޔަ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދިއުމާއި އދ.ގެ އެހީދޭ ޓީމުތަކުން ރަކީން އަށް ވެއްދުމުގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރާ ނޫސްވެރިން ބިރުވެރިކަމެއްގައި

ޔަންގޮން (އޮކްޓޯބަރު 17) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު ސިފައިން ކަންކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ތެދު ޚަބަރު ލިޔާ މިއަންމާގެ ނޫސްވެރިންނަށް އެކި ފާޑުގެ ފުރައްސާރަކޮށް އެ މީހުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ރޮހިންޖާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ސޫކީއަށް އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 15) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅުނު ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އެ ސްޓޭޓުން ބޭރުކުރުމުން، ބަންގްލަދޭޝްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިިރިއުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް...

October 15, 2017
މިއަންމާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން ބާރު އަޅަންޖެހޭ: އަނާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ބާރުއަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 7
"ރޮހިންޖާ މީހުންނަކީ މިއަންމާގެ ރައްޔިތުންނެއް ނޫން"

ޔަންގޫން (އޮކްޓޯބަރު 12) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ މިއަންމާގެ ރައްޔިތުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިނގިރޭސިންގެ އިސްތިއުމާރުގެ ދުވަސްވަރު އެ ގައުމަށް ގެނައި ބައެއް ކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް މިން އައުންގް ހުލައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017
މިއަންމާގައި ހުންނަ އދ.ގެ މަންދޫބު އަނބުރާ ގެންދަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 12) - މިއަންމާގައި ހުންނަ އދ.ގެ އެންމެ އިސް މަންދޫބު ރެނަޓާ ލޮކް-ޑެސައިލިއެން އަނބުރާ ގެންދަން ނިންމާފައިވާކަން އދ. އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

October 12, 2017 1
މިއަންމާ ސިފައިން ދަނީ ރޭވުމަކުން ރޮހިންޖާ މީހުން ބޭރުކުރަމުން

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - މިއަންމާ ސިފައިން ދަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ރަކީން ސްޓޭޓުން ބޭރު ކުރަން ވަކި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017
ރޮހިންޖާ ބޯޓެއް ފެތި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 9) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ގޮވައިގެން މިއަަންމާ އިން ދަތުރުކުރި ކުޑަ ބޯޓެއް ފެތި 12 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 10
ސިފަކޮށްދެވޭ ވަރަށް ވުރެ ރޮހިންޖާގެ ހާލަތު ދަށް:މަޖީދު

މިޔަންމާއިން އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހާލަތު، ދުލުން ބަޔާންކޮށްދެއްވޭ ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކަމަށް، މިހާރު އެ ގައުމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އުފުލާ ބޯޓުތައް ހަލާކުކޮށްލައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 5) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އިން އުފުލާ ކުދި ބޯޓުތަކެއް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހަލާކުކޮށްލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 2
ޑްރަގާއެކު މިއަންމާ ސިފައިންގެ ދެ މީހުން އަތުލައިގެންފި

ރަކީން ސްޓޭޓް (އޮކްޓޯބަރު 4) - ދެ މިލިއަން ގުޅަ ޑްރަގާ އެކު މިއަންމާ ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު ރަކީން ސްޓޭޓުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
ރޮހިންޖާ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން މިއަންމާގެ ރީތީގެ ރާނީގެ ތާޖު އަތުލައިފި

ޔަންގޫން (އޮކްޓޯބަރު 3) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ވީޑިއޯއް ހެދުމުން މިއަންމާގެ ރީތީގެ ރާނީގެ ލަގަބު އަތުލައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 1
މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވައިފި

ރަކީން (އޮކްޓޯބަރު 2) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމްވެފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެ ސްޓޭޓުގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017
އޮކްސްފޯޑް ކޮލެޖުގައި ހުރި ސޫކީގެ ފޮޓޯ ނަގައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖުގައި ހުރި މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީގެ ފޮޓޯ ނަގައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 4
މިއަންމާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - މިއަންމާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
ރަކީން އަށް އދ.ގެ އޮފިޝަލުން ދިއުން ހުއްޓުވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ރަކީން ސްޓޭޓަށް އދ.ގެ އޮފިޝަލުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު މިއަންމާ ސަރުކާރުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

September 28, 2017 3
ހިންދޫން މެރިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރޮހިންޖާއިން ދޮގުކޮށްފި

ރަކީން ސްޓޭޓް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހިންދޫންތަކެއް މަރާފައި ވަނީ ރޮހިންޖާ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ސިފައިން ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017
ރޮހިންޖާއާ މަޝްވަރާތަކަށް މިއަންމާގެ ޓީމެއް ޑާކާ އަށް

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިއަންމާގެ ޓީމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 4
މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާތީ އުރުދުޣާންގެ ފާޑުކިޔުން

އިސްތަންބޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާކުރަމުން ދާއިރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން...

September 26, 2017
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ސަލާމަތީ މަޖިލީސް ބައްދަލު ކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - މިއަންމާގައި ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުން ކަށްވަޅެއް ފެނިއްޖެ

ރަކީން ސްޓޭޓް (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހިންދޫންގެ ބަޔަކު މަރާފައި، ވަޅުލާފައިވާ ކަށްވަޅެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

September 25, 2017
ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކުގައި ކޮލެރާ ފެތުރިދާނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ކޮލެރާ ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއެޗްއޯ) އިން...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017
މިއަންމާ ރެފިއުޖީންނަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް އދ. ގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 1
"ރަކީންގެ މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ބޮން ގޮއްވާލީ މުސްލިމުން"

ރަކީން ސްޓޭޓް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 23, 2017
ރޮހިންޖާގެ އެހީގެ ޝިޕްމަންޓަކަށް ބުޑިސްޓުން ހުރަސް އަޅައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނަށް ފޮނުވުމަށް ރެޑް ކްރޮސް އިން ތައްޔާރު ކުރަމުން ދިޔަ ޝިޕްމަންޓަކަށް އެ ގައުމުގެ ބުޑިސްޓުން ހުރަސް އަޅައިފި...

September 23, 2017 21
ރޮހިންޖާއަށް އެހީވާން މީޑިއާ ޓެލެތޯނެއް ފަށައިފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވި ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މީޑިއާތަކުން ހާއްސަ ޓެލެތޯނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 6
"ރޮހިންޖާ މައްސަލައަށް އދ.އިން އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ...

September 21, 2017 4
ރަކީންގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: މިއަންމާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ޖަރީމާ ހިންގި ރަކީންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މިއަންމާގެ މަންދޫބު އދ.ގައި ވިދާޅުވެއްޖެ...