28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
ރަކީން އަށް އދ.ގެ އޮފިޝަލުން ދިއުން ހުއްޓުވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ރަކީން ސްޓޭޓަށް އދ.ގެ އޮފިޝަލުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު މިއަންމާ ސަރުކާރުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

September 28, 2017 3
ހިންދޫން މެރިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރޮހިންޖާއިން ދޮގުކޮށްފި

ރަކީން ސްޓޭޓް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހިންދޫންތަކެއް މަރާފައި ވަނީ ރޮހިންޖާ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ސިފައިން ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017
ރޮހިންޖާއާ މަޝްވަރާތަކަށް މިއަންމާގެ ޓީމެއް ޑާކާ އަށް

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިއަންމާގެ ޓީމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 4
މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާތީ އުރުދުޣާންގެ ފާޑުކިޔުން

އިސްތަންބޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާކުރަމުން ދާއިރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން...

September 26, 2017
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ސަލާމަތީ މަޖިލީސް ބައްދަލު ކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - މިއަންމާގައި ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުން ކަށްވަޅެއް ފެނިއްޖެ

ރަކީން ސްޓޭޓް (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހިންދޫންގެ ބަޔަކު މަރާފައި، ވަޅުލާފައިވާ ކަށްވަޅެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

September 25, 2017
ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކުގައި ކޮލެރާ ފެތުރިދާނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ކޮލެރާ ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއެޗްއޯ) އިން...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017
މިއަންމާ ރެފިއުޖީންނަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް އދ. ގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 1
"ރަކީންގެ މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ބޮން ގޮއްވާލީ މުސްލިމުން"

ރަކީން ސްޓޭޓް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 23, 2017
ރޮހިންޖާގެ އެހީގެ ޝިޕްމަންޓަކަށް ބުޑިސްޓުން ހުރަސް އަޅައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނަށް ފޮނުވުމަށް ރެޑް ކްރޮސް އިން ތައްޔާރު ކުރަމުން ދިޔަ ޝިޕްމަންޓަކަށް އެ ގައުމުގެ ބުޑިސްޓުން ހުރަސް އަޅައިފި...

September 23, 2017 21
ރޮހިންޖާއަށް އެހީވާން މީޑިއާ ޓެލެތޯނެއް ފަށައިފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވި ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މީޑިއާތަކުން ހާއްސަ ޓެލެތޯނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 6
"ރޮހިންޖާ މައްސަލައަށް އދ.އިން އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ...

September 21, 2017 4
ރަކީންގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: މިއަންމާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ޖަރީމާ ހިންގި ރަކީންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މިއަންމާގެ މަންދޫބު އދ.ގައި ވިދާޅުވެއްޖެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 17
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި ޕާޓީތަކުން އެއްވުމަކަށް

މިއަންމާގެ ސިފައިންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބެމުން އަންނަ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ބޮޑު އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

September 20, 2017 7
ސޫކީގެ ތަގްރީރަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ފާޑުކިޔުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ސިފައިންދޭ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އިއްޔެ...

September 20, 2017 7
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ސައުދީން ދެނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އަންގަވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 8
ރޮހިންޖާ އަށް އެހީވާން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފަންޑެއް

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާން މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އިން މިއަދު ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 3
ރޮހިންޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ސޫކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ

ނޭޕީޑޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ސިފައިން އަނިޔާކުރާ އިރު އެ ގައުމުގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ބަހެއް ވިދާޅުނުވެ ހުންނަވާތީ ފާޑު...

September 18, 2017 8
"ހަމަލާ ދެނީ ރޮހިންޖާ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެކަނި"

ނޭޕީޑޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ކަމަށާއި މިއަންމާ ސިފައިން ހަމަލާ ދެނީ ހަމައެކަނި ރޮހިންޖާ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 10
"ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ވިކިފައިވާތީ"

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލު އާންމުތަކާ ދެކޮޅަށް އދ. ގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވިއްކާލެވިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 15
ފަންޑަށް ލިބުނު 5 މިލިއަން ރެޑްކްރެސެންޓާ ހަވާލުކޮށްފި

ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ހުޅުވި ފަންޑަށް ލިބުނު 5.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާ މިރޭ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

September 14, 2017 7
މިއަންމާ އަށް އަލްގައިދާ އިން އިންޒާރުދީފި

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް މިއަންމާ އަށް "އަދަބު" ދޭނެ ކަމަށް އަލް ގައިދާ ޖަމާއަތުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

September 14, 2017 6
މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓާލަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލަން އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 1
"މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމަކީ ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން"

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާ ކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 13, 2017 7
ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު ސޫކީގެ އދ. ދަތުރު ކެންސަލްކޮށްފި

ނޭޕީޑޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް...

September 13, 2017 65
ރޮހިންޖާ އަށް އެހީވާން ސަރުކާރުން އެކައުންޓު ހުޅުވައިފި

ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ހާއްސަ އެކައުންޓުތަކެއް ހުޅުވައި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 2
އެމްއާރުސީޑީ މުވައްޒަފުންގެ ފައިސާގެ އެހީ ރޮހިންޖާ އަށް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ، ރޮހިންޖާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނަށްކުރާ އަނިޔާ އެ މީހުންގެ ދުލުން

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ސްޓޭޓް ދޫކޮށް ވަނީ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަކޮށްފަ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
މިއަންމާގެ 270000 ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝް އަށް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - މިއަންމާގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ހަމަނުޖެހުން ފެށި ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ 270،000 މުސްލިމް ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 5
މިޔަންމާ އިން ދަނީ މައިން ވަޅުލަމުން: ބަންގްލަދޭޝް

މިޔަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓްގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނާއި ބުދުދީނުގެ ހާމުދުރުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދެމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިހާރު ގެންދަނީ...

September 07, 2017 59
ގަތަރަށް ވުރެ މިއަންމާގެ ގުޅުން މުހިންމު؟

މިއަންމާގައި މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތައް ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ރާއްޖެއިން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެ ގައުމާ އެކު ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލުމެވެ. އެއީ އިޒުރޭލާ މެދު ކުރީގެ...