06 މާޗް

March 06, 2019 3
ޕުލްވާމާ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ މިދިޔަ މަހު ޓެެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކުން ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާގައި ތިބޭ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުންތަކަކަށް ހަމަލާދީ ސިފައިންގެ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮފިސަަރުން މަރައިލި ހާދިސާ އާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން ރައްދުގައި ދިން ހަމަލާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 9
އިންޑިއާ އަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދޭނަން: މޯދީ

ރާޖަސްތާން (ފެބްރުއަރީ 26) - އިންޑިއާ އަށް އަބަދުވެސް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 8
"އިންޑިއާ އާއި ސައުދީގެ ގުޅުން ވަނީ ޑީއެންއޭއާ ގުޅިފައި"

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 20) - އިންޑިއާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގުޅުން ވަނީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑީއެންއޭއާ ގުޅިފައި" ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 8
އިންޑިއާ އަލުން ޕާކިސްތާނުގެ އާޓިސްޓުންނާ ދެކޮޅަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާގެ 40 އަށް ވުރެ ސިފައިން މަރައިލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ގޯސްވެ، ޕާކިސްތާންގެ އާޓިސްޓުންނަށް އިންޑިއާ އިން ފުރުސަތު ދިނުން ހުއްޓައިލަން ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގައި މޯދީގެ ރޯލް ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުޅެމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމުގައި އޭނާގެ މަންމަގެ ރޯލް ކުޅެން ޒަރީނާ ވައްހާބް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 4
"ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކުރުން މޯދީއަށް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 16) - ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ޕާކިސްތާން އެކަހެރި ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ހުވަފެން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހް މަހްމޫދު ގުރޭޝީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 2
ކަޝްމީރުގައި ހަމަލާދިން މީހުންނަށްދޭ ރައްދު ވަރުގަދަވާނެ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 15) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާގެ ޕެރަމިލިޓަރީ ފުލުހުންނަށް ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގެ ރައްދު ވަރުގަދަ އަށް ދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ...

February 15, 2019 9
މޯދީއާ ނަޝީދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 19
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ވިސާ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށަނީ

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ވިސާގެ ލުއިތަކަށް އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 5
ބޯޑާ ސްޓޭޓަށް މޯދީ ވަޑައިގަތުމުން ޗައިނާ ނުރުހިއްޖެ

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 11) - އިރުއުތުރުގެ ބޯޑަރު ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އަރުނަޗަލް ޕްރަދޭޝް އަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަޑައިގަތުމުން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 3
އިންޑިއާގެ ފިލްމު ހަދާ މީހުންނަށް ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް

އިންޑިއާގެ ފިލްމު ހަދާ މީހުންނަށް އަބަދު ވެސް އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ ފިލްމުތައް ލީކް ކުރުމާއި ފިލްމުތަކުގެ ވަގު ވިޔަފާރިކޮށްގެން ބައެއް މީހުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 9
އިންޑިއާގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުން އިންތިހާ އަށް މައްޗަށް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 1) - އިންޑިއާގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ ރޭޓް، 1970 ގެ އަހަރުތަކަށް ފަހު އެންމެ މަތިފައިވަނީ މިހާރު ކަމަށް ލީކުވި ސަރުކާރުގެ ރިޕޯޓަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ރޯލް ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުޅޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 10
އަހަރަކު ފަސް ދުވަހު ޖަންގަލީގައި އެކަނި އުޅުނިން: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 25) - އަހަރަކު ފަސް ދުވަހު ޖަންގަލީގައި އެކަނި ހޭދަކުރެއްވި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 3
މޯދީއާ ދެކޮޅަށް ބައި މިލިއަން މީހުން ނުކުމެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 20) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ ދެކޮޅަށް ބައި މިލިއަނެއްހާ މީހުން އިރުމަތީގެ ކޮލްކަތާގެ މަގުތަކަށް އިއްޔެ ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

January 20, 2019 5
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރަކު ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް އެ ގައުުމުން އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 6
މޯދީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަށް ދެ ޕާޓީއެއް އިއްތިހާދުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 12) - އިންޑިއާގައި މި އަހަރު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަށް ދެ ޕާޓީއެއް އިއްތިހާދުވެއްޖެ އެވެ.

January 12, 2019 4
މިއީ އަހަރުގެ ސެލްފީތަ؟

ސެލްފީއެއް ނެގޭ ދަނޑިވަޅެއްގެ ސަބަބުން އޭގެ ހާއްސަކަން އިތުރުވެގެން ހިނގައި ދާނެ އެވެ. އެގޮތުން 2014 ގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގައި ހޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ތަރިންނާ އެކު މަޝްހޫރު އެކްޓަރު...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 6
މޯދީގެ ގޮތުގައި ވިވެކް ދައްކާލައިފި

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ރޯލް ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުޅޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ރޯލް ކުޅެން ވިވެކް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މިހާރު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދާ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެދާނެ އެވެ. ކުރިން އަޑުތައް އަރާފައިވާ ގޮތުން މޯދީގެ ރޯލުން ބޮޑު ސްކްރީނުގައި ކުޅޭނީ ދުވަސްވީ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޕަރޭޝް ރާވަލް ނޫނީ ޝަތުރަގަން ސިންހާ އެވެ. އެ ދެ އެކްޓަރުންނަކީ ވެސް މިހާރު ސިޔާސީ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 7
މޯދީ އަށް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި މަލާމާތަށް ރައްދު ދީފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 4) - ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް މަލާމާތުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ކޮމެންޓަށް އިންޑިއާ އިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 10
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުމަށް އެމެރިކާއިން މަރުހަބާކިޔައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މި ހަފުތާގައި އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުފުޅާ އެކު، ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގުޅުން ކުރިއަށް ވުރެ ބަދަހި ވެފައި ވާތީ އެމެރިކާ އިން އިންޑިއާއަށް...

December 20, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންތަކެއް މޯދީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންތަކެއް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ ބުދަ ދުވަހު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 7
ކުރިއަށް އޮތް 4-5 މަހުގައި ބަޖެޓަށް ދައްޗެއް ނެތް

ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައި ދިން 200 މިލިއަން ޑޮލަރާ އެކު، ކުރިއަށް އޮތް 4-5 މަސް ދުވަހު އެއްވެސް ދައްޗެއް ނެތި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.