26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 17
އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 42
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސިޓީއެއް މޯދީ އަށް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ރައްދުކޮށްދޭން އެދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 4
ގުދުސްއާ މެދު މޯދީގެ ނިންމުމަށް ނަތަންޔާހޫ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 15) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިނުގަތުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިންމެވުމަކީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ކަމެއް ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 10
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 12
ރައީސް ޔާމީންގެ މަންދޫބެއް އިންޑިއާއަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މާދަމާ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 150
ރާއްޖެއާ މެދު އިންޑިއާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވިސްނުން ތަފާތު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ "ރަޖްޔާ ސަބާ" އިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އިން ވަަރަށް ސާފުކޮށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ސާފުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެއް ކަމަށްވާ ސަލްމާން ހައިދަރާއި އެހެން ދެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
މޯދީގެ އުފަން ދުވަހު މަންމަ އަށް ޚާއްސަ ޒިޔާރަތެއް

ގުޖުރާތު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ އުފަން ދުވަހު އާދައިގެ މަތިން މަންމަ އަށް ޚާއްސަ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 19
އަން ސަން ސޫކީއާ މޯދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނޭޕީޑޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލާ އަން ސަން ސޫކީއާ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017
މޯދީ އާއި ޝީ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް

ޒިއަމެން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ދެ ގައުމު ގުޅުނު ބޯޑަރު ކައިރީ މަޝްރަހު ހޫނުވިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޗިންޕިން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 29) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ މަހު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 8
ބަޑީގެ ވަޒަނުން ކަޝްމީރަށް ހައްލެއް ނުހޯދޭނެ: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 15) - ބަޑީގެ ވަޒަނުން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ނުހޯދޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
އިންޑިއާގައި އާ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 17) - އިންޑިއާގައި އާ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޕާލަމެންޓުގެ ދެ ގޭގައި މިއަދު ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 4
މޯދީ ކަން ކުރިގޮތުން ފަލަސްތީނު މީހުން ހިތުގައި ޖެހިފައި

ގުދުސް (ޖުލައި 6) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގައި ތިން ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވި އިރު ފަލަސްތީނަށް ވަޑައިގެން ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ނުވާތީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 5
އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގެންނެވި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް މޯދީ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 4) - އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގެންނެވި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ޝަރަފް ނަރެންދުރަ މޯދީ ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 5
ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް އިންޒާރު ދީފި

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ދޭން ޕާކިސްތާނުގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުން ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، އެކުގައި ރޭ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ގޮވާލައްވައި، އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 7
ޕްރިޔަންކާ އެޅި ހެދުމަށް ފާޑުކިޔަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ބައްދަލުކުރި އިރު ޕްރިޔަންކާ އަޅައިގެން ހުރި ހެދުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 10
ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ކައިރީ އިންޑިއާގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ހުޅުވައިފި

އާސާމް (މެއި 26) - އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ އާސާމް ސްޓޭޓާއި އަރުނާޗަލް ޕްރަދޭޝް ގުޅުވާލުމަށް ހެދި 9.15 ކިލޯ މީޓަރު (5.68 މޭލު) ގެ ދިގު ބްރިޖް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 20
އިންޑިއާގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

އާސާމް (މެއި 25) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް އާސާމް ސްޓޭޓުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މާދަމާ ހުޅުއްވައިދެއްވާނެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 10
މޯދީއަށް ޓަކައި ސައިފަތް ދަނޑުން ކުޅަނދުރު ހުސްކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 11) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް ސައިފަތް ދަނޑުތަކުން ކުޅަނދުރު ހަތާ ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި އެވެ.