24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 13
އައްޑޫގައި ޑީޓޮކްސް ސެންޓަރެއް ހަދަން ރެއިންބޯއަށް ދީފި

ސ. ހުޅުދޫގައި ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ހަދަން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 11
ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ފެން ކުންފުންޏަށް

ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 12
އެމްޓީސީސީ އަށް 928 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ދީފި

ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ނުވަ މަޝްރޫއެއް 928 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

November 10, 2020 11
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހަދަން 144 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 28
ޕާކު ކުރުމަށް ހަތް އިމާރާތް މާލޭގައި އަޅަނީ

ޖާގަފުރި، ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ވެހިކަލް ޕާކު ކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެެއް ގެނައުމަށް މާލޭގެ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ޕާކިން އިމާރާތްތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 23
"ހިއްކާ ބިން އެއްކޮށް ހިލޭ ދިނުން އިންސާފެއް ނޫން"

ހިއްކާ ބިން އެއްކޮށް ހިލޭ ދޫކުރުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ހައުސިން އެންޑް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އިއްޔެ...

October 13, 2020 34
އަސްލަމްގެ ހުވަފެނެއް: ރަށްރަށުގައި މޫދު ގެތަކެއް

ބިން ފުރިބާރުވެ، ދިރިއެޅެން ދަތި ރަށްތަކުގައި، މިހާތަނަށް ހޯދަމުން އަންނަ ހައްލަކީ ހިއްކައިގެން ޖާގަ ބޮޑުކުރުމެވެ؛ މިހާތަނަށް އޮތް މި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ހައުސިން މިނިސްޓަރު...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 107
ހިޔާ މަޝްރޫއުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓް އިތުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި 12 ކެޓަގަރީ އަށް ފްލެޓްތައް ދޭން ކަނޑައެޅި އަދަދަށް ބަދަލު ގެނެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ފްލެޓްތަކުގެ...

August 24, 2020 131
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ހަތަރު ކެޓަގަރީއެއްގެ ލިސްޓު ނެރެފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ހުޅުވާލި 12 ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކުން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު މިއަދު އާންމުކޮށް ޝަކުވާ އަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 38
ފްލެޓުގެ ބަދަލުހޯދަން ބުރާސްފަތީގެ ކުރިން ސޮއިކުރަންޖެހޭ

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓު ގަންނަން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މީހުންނާއި ޓާޓާ ފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަނުޖެހުނު މީހުން، ބަދަލު ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ސޮއިކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 3
ފޮރިން/ ޕްލޭނިންގެ ރިޕޯޓު ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި: ޝިޔާމް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންނަން އޮތް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހިފަހައްޓާފައިވާ އެބައޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 71
އަސްލަމްގެ ޖަވާބުތަކާ މެދު ނަޝީދު ރުހިވަޑައެއް ނުގަތް

ފުވައްމުލަކުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރަން ނުފެށި ލަސްވާ މައްސަލައިގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ދެއްވި ޖަވާބުތަކާ މެދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ނުރުހުން...

23 ޖުލައި

July 23, 2020 23
ގުޅިފަޅު ފްލެޓުގެ ބަދަލުދޭ ގޮތާ މެދު ޝަކުވާ ބޮޑު

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓް ގަންނަން މީގެ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ފައިސާ ދައްކައި މިހާތަނަށް ވެސް ހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ އެ މީހުންނަށް ބަދަލު ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވިޔަސް އެއީ އަދުލުވެރިކޮށް ދޭ ބަދަލެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 17
މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭގެ ބަަދަލު ހޯދަން އެދެވިދާނެ

ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫ ގުޅަައިލުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުުން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ދެ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެ، ކޯޒްވޭ ވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ އެކަމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ބަދަލު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 13
ކިންގްސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެދިއްޖެ

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސަރުކާރުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 5
މަރަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ސ. މަރަދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ބޭރު ތޮށި ލުމުގެ އިތުރުން ބަނދަރާ ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ބައެއް މަސައްކަތް ހިމެނޭ މަޝްރޫއުގެ 92 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 15, 2020 35
"ވެށިފަހި މާލެ ލިޔުންތައް ސަރުކާރުން ފެންނާކަށް ނެތް"

ވެށިފަހި މާލެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޭން ނިންމި ފްލެޓާއި ގޯތީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ރައްޔިތުންގެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2020 24
މާލޭގައި މީހުން އުޅެނީ ކިހާ ޖާގައެއްގަތޯ ބެލިފައެއްނެތް

މާލޭގައި އާއިލާތައް ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ކިހާ ޖާގައެއްގައިތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ މައުލޫމާތު، މިހާތަނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސަރުކާރަށް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށް ހައުސިން އެންޑް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 14
ހިޔާ މަޝްރޫ: ހާލަތު ނުބެލޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ނެރެފި

ހިޔާ މަޝްރޫގެ ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމު ލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލަތު ބަލަން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 110
ނާޅާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް އެބަދޭ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތައް އިމާރަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް...

July 06, 2020 27
ފްލެޓްތަކުގެ އަގު 7،000ރ. އަށް ވުރެ ކުޑަވާނެ

ހިޔާ މާޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ އަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދެބަސްވުމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެ ކޮޓަރި އަށް ނަގާ އަގު 7،000ރ. އަށް...

05 ޖުލައި

July 05, 2020 14
ވެށިފަހީގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން އިތުރު މުއްދަތެއް

"ވެށި ފަހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ އިން ބިން ހަމަޖެހޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވާ މީހުން، ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުއްދަތު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 8
އަސްލަމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

މިނިސްޓާ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި މުހައްމަދު އަސްލަމަށް ރުހުން ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 35
ވިސްނުން ހުރީ ކައުންސިލް ހައުސިން އަށް: އަސްލަމް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަކީ ރިއަލް އެސްޓޭޓް އޯނަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ހައުސިން ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ވިސްނުން ހުރީ ކައުންސިލް ހައުސިން އަށް ކަމަށް، ހައުސިން އެންޑް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 14
އަސްލަމަށް ރުހުން ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮޮށްފި

މިނިސްޓަ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި މުހައްމަދު އަސްލަމަށް ރުހުން ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ.