15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިހަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް ވެމްކޯ އަތުން 3-2 ސެޓުން ބަލިވި ނަމަވެސް ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފޮނަދޫ އަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކްލަބް ވެމްކޯ އަތުން ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 10
ލޯންގޭ އެދިނީ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!

މޯލްޑިވިއަން 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ގައުމީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ރޭ ހޯދުމާ އެކު ފެނުނީ ސިފައިންގެ ޓީމުގެ އަހުމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ލޯންގޭ) ޖާޒީ ބޭލުމަށް ފަހު...

December 18, 2017 19
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިންނަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ތަށި މިލްކުކުރަން ނުކުތް މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ސީލައިފް ގްލޯބަލް 49 ވަނަ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 1
މިސްކިތްމަގުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމަށް ފަހު ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
ފައިނަލުގައި މޯލްޑިވިއަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ސިފައިން

ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކުރުމަށް ފަހު ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު ކުޅޭނީ ގައުމީ ލީގު ޗެމްޕިއަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 7
ސީލައިފް ކަޓައިފި، މޯލްޑިވިއަން ފައިނަލަށް

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ސީލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކެޓިއިރު، ގައުމީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މިސްކިތްމަގަށް

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން މޮޅުވެ ޏ. ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 6
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ތަށި މޯލްޑިވިއަން އިން ދިފާއުކޮށްފި

ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ނާކާމިޔާބީގެ ބަދަލު ހިފައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މިރޭ ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
"ގައުމީ ޓީމުގެ މީހަކު ނެތި މޮޅު ނުވާނެޔޭ ބުނި"

ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތި ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ޓީމަށް ކާމިޔާބު ނުހޯދޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނި ކަމަށާއި ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އެ ޓީމަށް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ތަށި...

November 24, 2016 4
ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ތަށި މިސްކިތްމަގު ހޯދައިފި

ޕޮލިސް ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ހޯދައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
ގައުމީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ސިފައިންނަށް

ވާދަވެރި ޕޮލިސް ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016
ގައުމީ ފިރިހެން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މޯލްޑިވިއަން

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް ހޯދިއިރު އަލް މުދިޝް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ހޯދައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2016
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިހަށް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބުން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ޕޮލިސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ހަ ވަނަ ފަހަރެވެ.