07 ޖޫން

June 07, 2018 15
ގުއިލެމްގެ ބަދަލުގައި އާ ފޯވާޑެއް ނިއު އިން ގެންނަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީ ފޯވާޑެއް ގެންނާނެ ކަމަށާއި އަދި ކޯޗުގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 5
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ވެލެންސިއާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 13
އޮސްކާ: ހަތަރު މުބާރާތުން ހަތަރު ތަށި!

ބޮޑު ހަރަދުކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ސީޒަނާ ކުރިމަތިލީ ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ފުރަތަމަ މުބާރާތް، އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާތަކެއް ނުނެރެވުމުން ޕޯޗުގަލް ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް ވަކިކުރި އެވެ. އަދި ލީގުގެ ފަހުކޮޅަށް ސްޕެއިން ކޯޗެއް ކަމަށްވާ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ގެނަ އެވެ. އޭނާ އަށް އައިސް ބުނީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ...

June 04, 2018
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ނިއު އަށް ހަމަޖެހުމެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި...

June 04, 2018 14
ދަގަނޑޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު ނިއު މާލޭ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 15
މިރޭ ނިއު އަށް ލީގު ކަށަވަރުކުރެވިދާނެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބޭނުންވަނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 1
ވެޓްރަންސް ކަޕް: މާޒިޔާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 1-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 19
ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މަޝްހޫރު ސަޕޯޓަރު ކައިރޭ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް، ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސަޕޯޓަރުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރުވި ކައިރު ޅަތުއްތު (ކައިރޭ) މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 13
ގޯޓޯ ފިޓްވިއިރު ކަންޑޭލާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ސްޕެއިން ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ގޯޓޯގެ ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން ފިޓްވެފައިވާއިރު ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ކަންޑޭލާ އަށް އަނިޔާވެ މަދުވެގެން ތިން ހަފުތާ އަށް ކުޅުމާ ދުރަށް...

May 28, 2018 27
ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު ނިއު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް މިރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 16
"ޑިފެންސްކުރާ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އެނގިއްޖެ"

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ޓީމުތަކުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ ގޮތް ދަސްކޮށް އިތުބާރު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު...

May 24, 2018 14
އުނދަގޫ މޮޅަކުން ނިއު އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 1-0 އިން ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅާ އެކު ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 13
ނިއު އަށް ލީގުގެ ކުރީގައި ހަމަޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް މި ވަގުތު އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު އެވެ. ނިއުއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރަމުން އައި މާޒިޔާ މި ހަފްތާގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ ފަހަތަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، މިރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެން ނިއު އަށް ލީގުގެ ކުރީގައި ރަނގަޅު ލީޑަކާ އެކު ހަމަޖެހިލުމުގެ...

20 މެއި

May 20, 2018 10
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ގޮވައިގެން ގަދަ ކަނޑުގައި ފެތި ކޯޗު!

ސްރީ ލަންކާގެ ބިމުގައި އެ ގައުމު ބަލިކޮށް ރާއްޖޭން 1991 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ގޭމްސްގެ ފައިނަލަށް ދިއުމުން، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން، ލަންކާ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ ސުމިތު ވަލަޕޮލާ އުރާލައިގެން އުފާފާޅުކުރި އެވެ. އެކަންވީ ލަންކާ މީހުން އިތުރަށް ރުޅިގަދަވި ކަމަކަށެވެ. ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓުގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި އެތަނަށް...

19 މެއި

May 19, 2018 2
ނިއު އާއި ސިފައިންގެ މެޗު އެއްވަރު

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މިއަދު ހަވީރު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 10
މިއީ ނިއު އަށް ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމެއް: އޮސްކާ

މި ސީޒަނަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ތައްޔާރުވިއިރު އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދިން އެއް ކަމަކީ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުން ކަމަށާއި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން އިއްޔެ އިންޑިއާގެ އައިޒޯލް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައިގެންދާން ޖެހުމަކީ މުޅި ކްލަބަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 41
ފަހު މެޗުން ބަލިވެ ނިއު ކަޓައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހު މެޗުން މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އިންޑިއާގެ އައިޒޯލް އެފްސީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުން ކަޓައި، ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ އިންޑިއާގެ...

May 16, 2018 14
ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފަހު ހަނގުރާމަ މިރޭ!

އިންޑިއާގެ އާސާމުގައި މިރޭ އެ ގައުމުގެ އައިޒޯލް އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނުކުންނައިރު ބޮޑު ކާމިޔާބަކާ އެ ޓީމާ ދެމެދު އޮތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ދުރުމިނެކެވެ. އެ ފިޔަވަޅު...

11 މެއި

May 11, 2018 20
ވިކްޓަރީ އަތުން ނިއު މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ، ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ ވިކްޓަރީ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ، އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މި ހަފުތާގައި ކުޅޭ މުހިއްމު މެޗުގެ ކުރިން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ލީގުގައި އިތުރަށް...

May 11, 2018 8
"އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ވިކްޓަރީ ކުޅޭ ސްޓައިލް"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ވިކްޓަރީ ކުޅޭ ސްޓައިލް ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު ސްޕެއިންގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި...

07 މެއި

May 07, 2018 7
ދަގަނޑޭގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ނިއު ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު...

May 07, 2018 2
އެވޯޑް ލިބުމުން ސެންޓޭ އަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހިތްވަރެއް

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އަށްދޭ ރަންބޫޓުގެ މަގާމް ލިބުމުން އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން...

04 މެއި

May 04, 2018 6
އިމްރާން ނެތް ނަމަ ފެންނާނީ ތަފާތު ނަތީޖާއެއް: އޮސްކާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ބުދަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އަތުން 5-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ދެއްކި ކުޅުން ހުރިހާ ކީޕަރުން ބަލައި ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 11
ދަގަނޑޭ އެހެރީ އެންމެ މަތީ ފޯމުގައި: އޮސްކާ

އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އެހުރީ ފޯމުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ކަމަށާއި އޭނާ ދައްކަމުން ކުޅުމާ އެކު، ގައުމީ ޓީމު ވަށައިގެން އެނބުރޭ ވާހަކަތަކަށް މެސެޖެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 10
ކުރީގެ އުފާވެރިކަން މިއަދު ބަދަލުވީ ހިތްދަތިކަމަށް

އޭޝިއަން ކްލަބް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި 1991 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ މުހައްމަދީން ސްޕޯޓިން ކްލަބް 2-0 އިން މޮޅުވިއިރު އެ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި ސައިފުލް ބާރީ ޓީޓޫ ދަނޑުން ފޭބީ އުފަލުންނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 27 އަހަރު ފަހުން މިއަދު އޭނާ ދަނޑުން ފޭބީ ހިތްދަތިކަމާ އެކު އެވެ. ބާރީގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން...

May 02, 2018 17
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ނިއު ދެ ވަަނަ ބުރާ ގާތަށް

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ޑާކާ އަބަހާނީ އަތުން 5-1 އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދެ ވަނަ ބުރާ...

May 02, 2018 16
ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ޖެހޭ: އަކްރަމް

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވެސް މޮޅުވެވުނީ އުނދަގުލުން ކަމަށާއި މާލޭގައި މިއަދު ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވުމަށްޓަކައި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް...

01 މެއި

May 01, 2018 17
އަބަހާނީ ޓީމު ފިޒިކަލީ ވަރަށް ވަރުގަދަ: ނިއު

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ހަވީރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު ފިޒިކަލީ ވަރުގަދަ ވުމަކީ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 10
ނިއު އަށް އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި އެވެ.

April 29, 2018 3
ވިކްޓަރީ އަތުންވީ ބަލި ހަނދާން ނުނެތޭ: ނިއު

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ހީނުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ވިކްޓަރީ އަތުން ބަލިވެފައިވާތީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް...