07 މާޗް

March 07, 2018 34
އަބަހާނީ ބަލިކޮށް ނިއު އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ދެ ވަނަ ހާފުގައި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޖެހި ގޯލާ އެކު 1-0 އިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޑާކާ އަބަހާނީ ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

March 07, 2018 4
ހާލަތުގެ ފައިދާ ނަގަން ނިއުގެ ކޯޗު ކެތްމަދުވެފައި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަންނަނީ ބޭނުންވާ ތަތްގަނޑަށް ފެތެމުން ކަމަށާއި ޓީމު އޮތީ އިތުބާރާ ވެސް އެކު ކަމަށާއި އެހެންވެ މި ހާލަތުގެ ފައިދާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު...

06 މާޗް

March 06, 2018 8
ފަހު ކަށިގަނޑާ ހަމަޔަށް މަސައްކަތްކުރާނަން: އަކްރަމް

ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅައިގެ މައްޗަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިން ކުރި ހޯދުމުގެ ސިއްރަކީ ބުރަ މަސައްކަތް ކަމަށާއި އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ މެންދުރުފަހު އެ ގައުމުގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް ވެސް ފަހު ކަށިގަނޑާ ހަމަޔަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 12
ޓާގެޓަކީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް: ނިއު ކޯޗު

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓަށް ދިއުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ފެށުމެއް މުހިއްމު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 14
އޮއްޕޮ ނެތްތަން އުމެއިރު ފޫބައްދާނެ: ނިއު ކޯޗު

އެއް އަހަރުގެ ބްރޭކަކަށް ފަހު އަލުން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އައިސް އިބްރާހިމް ފަޒީލް (އޮއްޕޮ) ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮންގެ ޕްލޭނުގައި އޮއްޕޮ ފެނުނީ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި އޮއްޕޮ ނިއުގައި ނެތްއިރު އޮސްކާ ދެކޭގޮތުގައި އެ މަގާމު...

02 މާޗް

March 02, 2018 11
ބޮޑު ދެ ބާރުގެ ކުރިމަތިލުން ނިއު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފޭވަރިޓުން ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗުން އުނދަގުލުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު އިން މާޒިޔާއާ ފަސް ޕޮއިންޓް ފެޔަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

March 02, 2018 3
ނިއުގެ އެކަޑަމީއެއް ލ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހަރަކާތްތައް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ކްލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ލ. ފޮނަދޫގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

March 02, 2018 3
ނިއު ވަރުގަދަ ވިޔަސް މާޒިޔާ އަށް މޮޅުވެވޭނެ: އިންމަ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ނިއު ރޭޑިއަންޓަކީ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މާޒިޔާ އަށް އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 20
ޓީސީ ބަލިކޮށް ނިއު އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ނިއު ރޭޑިއަންޓް މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ފެށުން...

February 26, 2018 16
ޓީސީ އަށް ޗެލެންޖެއް، ނިއު ކެތްމަދުވެފައި

މިިދިޔަ ސީޒަން ނިންމާލި ފަދަ މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު ސީޒަން އަލުން ފަށަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ކެތްމަދުވެފައި އޮތްއިރު، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މި ސީޒަން ފަށަން ޖެހުމަކީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 8
ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖް ބޮޑު ސީޒަނެއް

ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ފެނުނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބެނީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވުމުންނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގަ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަޔަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަކި ފޯރި ކުޑަވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 4
ނިއުއަށް އުފަލެއް، ހަމްޕުގެ އަނިޔާ ސީރިއަސްއެއް ނޫން

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާ ހީކުރިހާ ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ޓެސްޓްތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 5
މެޗު ކެންސަލްކުރީ ގައުމީ ޓީމާއި ކްލަބްތަކަށް ވިސްނާފައި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެ ނަމަ ގައުމީ ޓީމްތަކަށާއި...

February 13, 2018 10
ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗު އެންމެ ފަހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ނުކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މެޗުގައި އެއްކޮޅުން ވާދަކުރާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 3
ހަމްޕުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ނިއު އަށް ހާސްކަން

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ގެ ކަނާތު ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 11
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ފަސްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމަށް މިރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 7
ނިއުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ދަގަނޑޭ އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ވެސް ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 29, 2018 25
އުރީދޫ އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޮންސާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ގަތަރުގެ އުރީދޫ އިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސޮޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 25
ނިއު އަށް ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކުޅުންތެރިން ގެނެސްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ސްޕެއިނުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރަކާއި އެ ގައުމުގެ ފޯވާޑެއް ގެނެސްފި އެވެ.

January 25, 2018 12
ނިއުގައި މަޑުކުރަން ދަގަނޑޭ ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅެން އިތުބާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 6
އަފްގާނިސްތާން ކެޕްޓަން އަމީރީ ނިއު އަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އަފްގާނިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު ޒޮހިބް އިސްލާމް އަމީރީ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 9
އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ބޮބީ ނިއު އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ކުޅުނު ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލްގަނީ (ބޮބީ) ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ގެނެސްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 11
އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން އިންމަ ނިއު އަށް

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ) ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
ނިއު އަށް ބިދޭސީ ދެ ޑިފެންޑަރުންނާއި ފޯވާޑެއް

ލުބްނާން ޑިފެންޑަރު ހުސެއިން އެލް ޑޯ އާއި މޮންޓެނީގްރޯ ޑިފެންޑަރު ސްޓެވަން މާކޮވިޗުގެ ބަދަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް އަންނަ ސީޒަނަށް އޭޝިއާގެ ޑިފެންޑަރަކާއި ޔޫރަޕުގެ ޑިފެންޑަރެއް ގެންނަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 1
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްްސް ކަޕުން މިހާރު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 7
ނިއުގެ ކާމިޔާބަށް ފީފާގެ ރައީސްގެ މަރުހަބާ

ހަ ސީޒަނުގެ ތެރޭ ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މި އަހަރު ހޯދި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 27
އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ތައިލެންޑުގައި ނިއު ކޭމްޕްކުރަނީ

އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ތައިލެންޑުގައި ދެ ހަފުތާ ކޭމްޕްކޮށް އެކުވެރިކަމުގެ ތިން މެޗު ކުޅެން ރާވާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.