19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 18
އުމެއިރު އަލުން ނިއު އަށް ސޮއިކޮށްފި

ފާއިތުވި ތިން ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އުމެއިރު އަލުން ކުރީގެ ޓީމު ނިއުއަށް މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 37
"މި ފެނުނީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު"

ފެނިގެން މިދިޔައީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު ކަމަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ...

December 16, 2017 16
އޮއްޕޮގެ ދެ ލަނޑުން ނިއު އިން ގައުމީ ތަށި ހޯދައިފި

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ދުރުގައި ދުވަސްކޮޅަކު ހުރުމަށް ފަހު މި އަހަރު އެނބުރި އައި ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އިބްރާހިމް ފަޒީލް (އޮއްޕޮ) ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު، 3-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 3
"90 މިނެޓުގެ ތެރޭ ނަތީޖާ ނެރެން މަސައްކަތްކުރާނަން"

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު 90 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ނެރެން ވަރަށް ބޮޑަށް...

December 15, 2017 1
ފައިނަލުގައި ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ: އޮސްކާ

ފައިނަލް މެޗުތަކުގައި ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން މޮޅުވާން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކަން ޖެހޭ...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 9
އިމްރާން ނިއުގައި މަޑުކޮށްފި: "މިއީ ޗެލެންޖެއް"

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވެސް ހުރުމާ އެކު ނިއުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ ޖާގަ ހޯދުން ވެގެންދާނީ ޗެލެންޖަކަށް ކަމަށް އިމްރާން މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 8
ކީޕަރު ފައިސަލް ވެސް ނިއުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި

އަންނަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 11
އަނެއްކާ ވެސް ޕެނަލްޓީން ޓީސީ ބަލިކޮށް ނިއު ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕް އުފުލާލިތާ ތިން ދުވަސް ނުވަނީސް، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން އެ ޓީމު އަނެއްކާ ވެސް ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 16
ނިއުގެ ތަފާތަކީ ކުޅުންތެރިން ކުރާ ހިތްވަރު: އޮސްކާ

އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރަތަމަ 25 މިނިޓް ތެރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ފަހަތުން އަރާ އެއްވަރުކޮށް އަދި އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ނަތީޖާ...

December 07, 2017 13
އެފްއޭ ކަޕް 12 ވަނަ ފަހަރަށް ނިއު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-4 އިން އެ ޓީމު ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 12...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 1
އަކްރަމް ނިއުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމައި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 3
ފައިނަލްގައި ޓީސީ އާއި ނިއުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިރޭ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް...

December 03, 2017 5
މި ފޯމުގައި ނިއު ބަލިކުރަން އުނދަގޫވާނެ: އޮސްކާ

އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު މިހާރު އޮތް ފޯމުގައި ބަލިކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 8
އޮސްކާގެ ގޭމްޕްލޭނުގެ ތެރެއިން ސެންޓޭ އަލުން ފޯމަށް

މޮޅު ކުޅުންތެރިއާ އާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު މިދިޔަ އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގައި ހޯދުމަށް ފަހު އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) މި ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ސެންޓޭގެ އެ ކުޅުން ތަކުރާރުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ ފަސް ވަރަކަށް މަހު ސެންޓޭގެ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 4
ނިއު އާއި މާޒިޔާ މެޗުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ފަށައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްސަލަތަކެއް އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

November 30, 2017 5
ނިއުގެ ތައުރީފާ އެކު އީގަލްސް ޓީމަށް ހިތްވަރެއް

އެފްއޭ ކަޕުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން ރޭ 5-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގެ ފަހު ކަށިގަނޑާ އެކު ފެނިގެންދިޔައީ ނިއުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ގޮސް އީގަލްސްގެ ކޯޗު...

November 30, 2017 1
އީގަލްސް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ނިއު ސެމީ އަށް

ޒުވާން ޓީމަކާ އެކު ނުކުތް ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-5 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 5
"ނިއު ތަފާތު ދައްކައިފި، ކާމިޔާބު އޮތީ ކުރިއަށް"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވި ތަފާތު ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އަދިވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ...

November 27, 2017 11
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއު އައްޑަަނަ އުފުލާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އައްޑަނަ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މިރޭ އުފުލާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 2
ނިއު އިން އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީ ކުރަނީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފަށާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ކްލަބްގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅައިގެ ހެޑަކަށް އެފްއޭއެމްގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ގިނަ...

November 26, 2017 5
ނިއު އާއި މާޒިޔާ މެޗު: ދެ ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖެއް!

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލީގު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ މިރޭ ވާދަކުރާއިރު، މިއީ މަގާމެއްގެ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 8
އޮސްކާއާ އެކު ނިއު އޭޝިއާ އަށް: ތަފާތު ދެއްކިދާނެތަ؟

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭސް ވަކިކުރުމަށް ފަހު ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ގެނަޔަސް ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއާ މެދު މާބޮޑު އުއްމީދެއް ނުކުރެ އެވެ. މިދިޔަ ތިން ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިއު އިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޗުން ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ އެވެ. އެކަމަކު އޮސްކާއާ އެކު...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 5
އާއިލީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ގަލާޑޯ އެނބުރި ގައުމަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ސްޕެއިން ފޯވާޑް އެޑްރިއެން ގަލާޑޯގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައިވާއިރު އާއިލީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ޖެހޭތީ ކޮންޓްރެކްޓް އާނުކުރާނެ ކަމަށް ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 9
ސަރަހައްދީ ބާރަކަށް ނިއު ހަދަން ބޭނުން: އޮސްކާ

ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ވަރުގަދަ ބާރަކަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު އިއްޔެ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 37
ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-2 އިން ކުރި ހޯދައި ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ލީގުގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2017 1
ނިއު އަށް ޕޮއިންޓަކުން ފުދޭ، ޓީސީ ބޭނުންވަނީ މޮޅެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ވެގެންދާނީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މުހިއްމު...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 2
"ނިއުއާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުން"

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އާ ކުރީ އެ ޓީމާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ނިއު ފަސް ބެލުމެއް ނެތި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ދެ ވަނަ ހާފުގެ ލަނޑުތަކާ އެކު 3-0 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.