07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 16
ނިއުގެ ތަފާތަކީ ކުޅުންތެރިން ކުރާ ހިތްވަރު: އޮސްކާ

އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރަތަމަ 25 މިނިޓް ތެރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ފަހަތުން އަރާ އެއްވަރުކޮށް އަދި އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ނަތީޖާ...

December 07, 2017 13
އެފްއޭ ކަޕް 12 ވަނަ ފަހަރަށް ނިއު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-4 އިން އެ ޓީމު ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 12...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 1
އަކްރަމް ނިއުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމައި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 3
ފައިނަލްގައި ޓީސީ އާއި ނިއުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިރޭ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް...

December 03, 2017 5
މި ފޯމުގައި ނިއު ބަލިކުރަން އުނދަގޫވާނެ: އޮސްކާ

އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު މިހާރު އޮތް ފޯމުގައި ބަލިކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 8
އޮސްކާގެ ގޭމްޕްލޭނުގެ ތެރެއިން ސެންޓޭ އަލުން ފޯމަށް

މޮޅު ކުޅުންތެރިއާ އާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު މިދިޔަ އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގައި ހޯދުމަށް ފަހު އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) މި ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ސެންޓޭގެ އެ ކުޅުން ތަކުރާރުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ ފަސް ވަރަކަށް މަހު ސެންޓޭގެ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 4
ނިއު އާއި މާޒިޔާ މެޗުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ފަށައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްސަލަތަކެއް އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

November 30, 2017 5
ނިއުގެ ތައުރީފާ އެކު އީގަލްސް ޓީމަށް ހިތްވަރެއް

އެފްއޭ ކަޕުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން ރޭ 5-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގެ ފަހު ކަށިގަނޑާ އެކު ފެނިގެންދިޔައީ ނިއުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ގޮސް އީގަލްސްގެ ކޯޗު...

November 30, 2017 1
އީގަލްސް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ނިއު ސެމީ އަށް

ޒުވާން ޓީމަކާ އެކު ނުކުތް ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-5 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 5
"ނިއު ތަފާތު ދައްކައިފި، ކާމިޔާބު އޮތީ ކުރިއަށް"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވި ތަފާތު ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އަދިވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ...

November 27, 2017 11
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއު އައްޑަަނަ އުފުލާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އައްޑަނަ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މިރޭ އުފުލާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 2
ނިއު އިން އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީ ކުރަނީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފަށާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ކްލަބްގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅައިގެ ހެޑަކަށް އެފްއޭއެމްގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ގިނަ...

November 26, 2017 5
ނިއު އާއި މާޒިޔާ މެޗު: ދެ ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖެއް!

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލީގު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ މިރޭ ވާދަކުރާއިރު، މިއީ މަގާމެއްގެ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 8
އޮސްކާއާ އެކު ނިއު އޭޝިއާ އަށް: ތަފާތު ދެއްކިދާނެތަ؟

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭސް ވަކިކުރުމަށް ފަހު ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ގެނަޔަސް ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއާ މެދު މާބޮޑު އުއްމީދެއް ނުކުރެ އެވެ. މިދިޔަ ތިން ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިއު އިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޗުން ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ އެވެ. އެކަމަކު އޮސްކާއާ އެކު...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 5
އާއިލީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ގަލާޑޯ އެނބުރި ގައުމަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ސްޕެއިން ފޯވާޑް އެޑްރިއެން ގަލާޑޯގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައިވާއިރު އާއިލީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ޖެހޭތީ ކޮންޓްރެކްޓް އާނުކުރާނެ ކަމަށް ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 9
ސަރަހައްދީ ބާރަކަށް ނިއު ހަދަން ބޭނުން: އޮސްކާ

ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ވަރުގަދަ ބާރަކަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު އިއްޔެ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 37
ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-2 އިން ކުރި ހޯދައި ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ލީގުގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2017 1
ނިއު އަށް ޕޮއިންޓަކުން ފުދޭ، ޓީސީ ބޭނުންވަނީ މޮޅެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ވެގެންދާނީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މުހިއްމު...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 2
"ނިއުއާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުން"

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އާ ކުރީ އެ ޓީމާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ނިއު ފަސް ބެލުމެއް ނެތި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ދެ ވަނަ ހާފުގެ ލަނޑުތަކާ އެކު 3-0 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 8
އަންނަ އަހަރު ވެސް ނިއުގެ ކޯޗަކަށް އޮސްކާ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ސްޕެއިން ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން އާއި ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ކަންޑޭލާގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ވެސް ހޯދަން ނިންމައި ދެ ފަރާތާ އެކު ނިއު އިން މިއަދު ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 7
ތިނަދޫ ބަލިކޮށް ނިއު އަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ގދ. ތިނަދޫގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް މިރޭ ނަގައިފި އެވެ.

October 30, 2017 5
"ނިއު އާއި މާޒިޔާ އަތުން ލިބޭ ޕޮއިންޓަކީ ބޯނަހެއް"

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާ ފަދަ ޓީމުތަކުގެ އަތުން ލިބޭ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކީ ބޯނަހެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށް ގދ. ތިނަދޫ ޓީމުގެ...

October 30, 2017 4
ޓީސީއާ ހަމަޔަށް ދާން ބޭނުންވަނީ ދެ މެޗުން މޮޅުވެގެން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ވާދަކުރަން ޖެހެނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ކުޅެން ޖެހޭ ދެ މެޗަށް...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 7
ދަގަނޑޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު ނިއު ތާވަލުގެ ކުރިއަށް

އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު އއ. މާޅޮސް 7-1 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަލުން އަރައި ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

October 26, 2017 3
މާޅޮސް ކުރިއަރައިފި، ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ: ނިއު

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދި އެއް ޓީމަކީ އއ. މާޅޮސް ކަމަށާއި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 10
ގްރީން ބަލިކޮށް ނިއު އަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

މެޗުގެ ބޮޑުބައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ...

October 20, 2017 5
ނިއު "ރަސްކަން" ދަމަހައްޓަން ގްރީންއާ ދެކޮޅަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ކުރި ހުރިހާ ސުވާލަކަށް...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 6
އެއްކޮށް ފިޓް ނޫނަސް ދަގަނޑޭ މުހިއްމު: އޮސްކާ

ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އިއްޔެ ށ. މިލަންދޫއާ ދެކޮޅަށް އަރައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އެއްކޮށް ފިޓް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ޓީމަށް މުހިއްމު ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 6
މިލަންދޫ ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖަހައި ނިއު އެއް ވަނަ އަށް

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު 7-1 އިން ށ. މިލަންދޫ ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަލުން ޖެހިލައިފި އެވެ.