4 minutes ago

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ކިތަންމެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހުނަސް އެކަމަށް ޕީޕީއެމުން ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 minutes ago

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ހަމަވާތީ، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ހިލާލީގެ އިން އަމިއްލަ ގެކޮޅަށް މާދަމާ...

36 minutes ago

12

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެތް!

1 hour ago

15

ޗާންސެލަރުކަމުން ޑރ. ޝަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

2 hours ago

7

ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

1 hour ago

8

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 15) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިއަދު ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

2 hours ago

އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަކީ ކާމިޔާބެއް

3 hours ago

3

ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތް

19 hours ago

2

އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދީފި