ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ.


އެގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މިހާތަނަށް ހުންނެވި، ތ. ގުރައިދޫ، މެދުގޭ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭނާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް ލ. ގަން (ތުނޑި) ކޯޒީކޯނަރު، އަހުމަދު ރަޝީދު ވަނީ ބަދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ހުންނެވީ އެ އޮފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމުގަ އެވެ. ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަހުމަދު ރަޝީދު ވަނީ މި ސަރުކާރުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަން ވެސް ކުރިން ކުރައްވައިފަ އެވެ.