ޚަބަރު

ޓައިނީ ހާޓްސްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޔުނިވާސަލް އިން އެހީތެރިވަނީ

ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސިސް އާާއި ޓައިނީ ހާޓްސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ

27 ފެބުރުއަރީ 2017 - 15:46

8 comments

ޓައިނީ ހާޓްސް އިން މި އަހަރު ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް މާލީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އާއި އެ ޖަމިއްޔާއާ ދެމެދު އެއް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ޓައިނީ ހާޓްސްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ، އެ ޖަމިއްޔާގެ ޗެއާ ޕާސަން ފިއުނާޒް ވަހީދެވެ. އަދި ޔުނިވާސަލް އިން ސޮއި ކުރެއްވީ، އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ރައީސް އިޔާޒް ވަހީދެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޓައިނީ ހާޓްސް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ "ކެއާ ފޯ ޓައިނީ ހާޓް" ކޭމްޕާއި "ސޭވް އަ ޓައިނީ ހާޓް" ކޭމްޕަށް ޔުނިވާސަލް އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ. މިއީ ހިތުގެ ބަލި ހުންނަ ކުދިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބާއްވާ ކޭމްޕެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި "ކެއާ ފޯ ޓައިނީ ހާޓް" ކޭމްޕުގައި 160 ކުދިން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ވެ އެވެ. މި އަހަރު ބާއްވާ ދެ ކޭމްޕް އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 19، 20 އަދި 21 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ޓައިނީ ހާޓްސްގެ ޗެއާ ޕާސަން ފިއުނާޒް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ އެއް ކޭމްޕު ނިމުމާ އެކު އަނެއް ކޭމްޕު ފަށާ ގޮތަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "ސޭވް އަ ޓައިނީ ހާޓް" ކޭމްޕަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހޭ ކުދިން، ބޭރަށް ފޮނުވުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ބާއްވާ ކޭމްޕެކެވެ. މި ކޭޕްގެ ދަށުން މިދިޔަ އަހަރު 10 ކުއްޖަކު ބޭރަށް ފޮނުވައިފައިވާ އިރު، މި އަހަރު 20 ކުއްޖަކު ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފަ އެވެ.

މީގެ ތެރެއިން "ކެއާ ފޯ ޓައިނީ ހާޓް" ކޭމްޕު، މި އަހަރު ދެ ފަހަރު ބާއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ފިއުނާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓައިނީ ހާޓްސްގައި ޖުމްލަ 450 ކުދިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާ އިން މިހާތަނަށް އަށް ކޭމްޕެއް ބާއްވާފައިވެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ދެ ކޭމްޕް ވެސް ބާއްވާނީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށް ފިއުނާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ކޭމްޕްތައް ކުރިއަށް ބާއްވާފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގަ އެވެ.

8 ކޮމެންޓް, 16 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 81%
icon sad icon sad 13%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޙަސަންދީ

28 February 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއްސަދި ކަމުގެ ބޮޑުބައި ވަނީ ޔުނިވާސަލްގެ އަތްމަތީގައި، ނަމަވެސް މިފަދަ އެހީތައް ބޭނުންވެފަ ތިބި އެތައް ޖަމަޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ތިބި ކަން މިއަދު އިގުނީތީ ޝުކުރު ވެރިވަން

The name is already taken The name is available. Register?

ޝިޔާމާ

27 February 2017

އޮޅުވައިނުލާ!!!!! ދިވެހިރައްޔަތުންގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ފޭރިގަނެގެން އެތަކެއްބިލިއަނުން ކަހަމުން ގެންދާއިރު އެއްމެ ކުޑަމިނުން އިންކަމްޓެކުސް ނުދައްކައި ކޮންގަނޑެއް ތިގަންނަނީ.... ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރައްތަކަކީ މިއަދު ހުސްނުވާ އެއްމެ އަގުބޮޑު ތެޔޮވަޅަކީ ކޮންތަފާތެއް އޮތީ... އަހަރުމެން ކޮންމެ ރައްޔަތަކައްވެސް ރަށެއް ދީފިއްޔާ ތިޔަ ރަންކުކުޅުބިސް އެޅުވޭނެ.... އިންކަމު ޓެކުސް ދީ..އިންކަމު ޓެކުސްދީ /// އިންކަމު ޓެކުސް ރައްޔަތުންނައްދީ... އަހަރުމެންގެ ހަޔާތުގައި ކަލޭމެން ނުދީފިއްޔާ އަހަރުމެންގެ ދަރީންވެސް އިންކަމު ޓެކުސް ކަލޭމެންގެ އަތުން ހޯދާނެ....

The name is already taken The name is available. Register?

ާއައްޗީޑި

27 February 2017

ޙާދަ ހެޔޮފުޅޭ ޜަށުތެރޭގަ ބިލްބޯޑް ހަރުކޮށް ފޮކްސް އަދި ޖަޒީރާ ޓީވީން ވެސް ތިވާހަކަ ގޮވާލަން ވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މައިތިރިވޭ

27 February 2017

އޭއި މައިރިތިވެ ތިބެގަ އިނގޭ. އެނޫން ނަމަ، ހަމަ، ހަމަ، ހަމަ، ހަމަ، ހަމަ... ދެން ނެތީމު ބުނަން އިނގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޔުނިވާސޭ

27 February 2017

ޔުނިވާސަލްއިން ކުރީގައި ކުރުވާހަކަ މުބާރާތުގެ އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ މުޅިއެކު 7000 ވަރަކަށް ރުފިޔާ. 30 މިނިޓުގެ ޕްރޮގްރާމުން އެމީހުންނަށް ލިބޭ 10 މިނިޓް ކޮންމެ ދުވަހަކު. އޭރުވެސް ރިސޯޓުތަކުން އެމީހުން ދިޔައީ އެދަކަށް ދުވާލަކު 500 އާއި 1500 ދެމެދު ޔޫއެސްޑޮލަރު ނަގަމުން. ޔުނިވާސަލް ގިވިންބެކް. ގުޑް ގުޑް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސިމިލަރިޓީ

27 February 2017

އެއްވައްތަރު ނަން ކިޔާ ދެކުދިން މިއައީ އެއީ އިއްތިފާގެއްތޭ ނުވަތަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އެއްބަނޑު އެއްބަފާއީތޭ ކިހިނެއްތޭ ތިޔާ ދެ ނަން އެއްވަައްތަރު ވެގެން ތިޔާ އުޅެނީ. މަމެން ދެން އަހާލީ އަނެއް ހެން މައްސަލަ އެއް އޮވެގެން ނޫން އިނގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނެތީމުދޯ

27 February 2017

ޓައިނީ ހާޓްސްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޔުނިވާސަލް އިން އެހީތެރިވުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެކުންފުނިން ކުރެއްވި ކަމެކެވެ. މިފެންނަނީ ނޫންތޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި އަދި އެންމެ ރީތި ދިވެހި ކުންފުނި ތަކުން ރާއްޖޭގެ ޓައިނީ ހާރޓްސް އަށް އެހީތެރި ވަމުން ދާ ތަން. މި ފަދަ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ޚަބަރު އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ވެރިކަމުގައި ފެނިގެން ނުދެއޭ އެމެންގެ ޓްވިޓަރޭ މަމެން ގާތު ވަޓްސް އެޕް ކޮށްފައި ބުންނޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމު އިނގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

GAN Island

27 February 2017

Universal Enterprises Pvt Ltd އާއި ޔުނިވާރސަލް ރިސޯޓްސް އަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ވިޔަފާރިކުރަމުންގެންދާ އަދި ''ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތް ބޭނުން ކޮށްގެން މަހުޖަނުންނަށް'' ބަދަލުވެފައިތިބި ބައެއް. . . . އެހެން ކަމުން އޭޣެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި Zakat donation policy ފަންޑުގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތިހެން ދިއްކޮށްލާ ''ކުޑަމިންވަރެއް'' ރަނގަޅު ކަމުގައި ދެކޭ ބަޔަކު ވެސް ތިބެދާނެ. . . ނަމަވެސް ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް އަދި ތިބޭފުޅުންގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑޫ ބައިވެރިން ކަމުގައިވާ ''ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުން'' ނުވަތަ ފަތުރުވެރިން ނިސްބަތްވާ ޤައުމު ތަކާއި އެ ޤައުމު ތަކުގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލު ކުރާ Income Tax ނިޒާމަށް ދެކޮޅު ނަހަދާ ދައުލަތަށް ތިބޭފުޅުންގެ ވިޔަފާރިން ހިއްސާ ކުރަންޖެހޭ ''ކުޑަމިންވަރު'' ރައްޔިތުންނަށާއި ދައުލަތަށް ދިނުން. . . އަބަދު ''ހެޔޮފުޅުކަމުން'' ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް އަހަރުމެންނެއް ނޭދެން، އަދި އަހަރުމެން އެދި ދާދޭސް ކުރަނީ ތަހުޒީބް ޤައުމު ތަކުގައި އޮންނަ ހަމަ އާއި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިން ލިބޭ ސާފު ފައިދާ އިން ދައުލަތަށް ދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދިނުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454