ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް 16 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރި މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދެފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ގަވައިދާ ހިލާފަށް 16 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ 2014 ވަނަ އަހަރުގައި ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.


އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވަން އެދިވަޑައިގެން އެ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓް ބިލް އަދި ވޯކް ވިސާ ފީ ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަށް މިލިއަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަރަދުކުރަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު އިހުމާލުވީ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދާފައި ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް ކާންދޭން، ބީލަމަށް ނުލައި ނެޝަނަލް ޑްރަގު އެޖެންސީން ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު އައިޖީއެމްއެޗަށް އެކި ފަރާތްތަކުންނާއި އާސަންދަ ކުންފުނިން 360 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ނެގުމާއި އެގްރިމެންޓު ނުކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި ބަޖެޓުން ބާކީވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އެންގުމަކާ ނުލައި ހަރަދުކޮށް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގެން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް ހުށަހަޅުއްވި މައްސަލާގައި ރިޔާޒް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކުން ދައުލަތައް ގެއްލުންވެފައި ވާތީ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި އިހުމާލުވެފައިވާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ވެސް ވަނީ ލަފާ ދެއްވައިފަ އެވެ.