ޚަބަރު / އަލީ ވަހީދު، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

މައުމޫންގެ އާއިލާ ދެކޮޅުން "ފަރީއްކުޅުއްވީމަ" އިޚުލާސްތެރިކަމެއް ނެތް: އަލީ ވަހީދު

ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ކޭކު ފެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ:--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން އިސްލާހީ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާއިރު، ސަރުކާރުގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަކީ އެ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އިޚުލާސްތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގައުމު އިސްލާހުކުރަން އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އެންމެން ހަނާވާއިރު މައުމޫންގެ އާއިލާގެ 50 ޕަސެންޓް އޮތީ އިއްތިހާދާ އެކު ކަމަށާއި އަނެއް 50 ޕަސެންޓް އޮތީ ސަރުކާރަށް ދީފައި ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް، އަމަލުކުރައްވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ނެރެވޭ ނަތީޖާ، 100 ޕަސެންޓް ދިނުމާ ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ވާނެ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކޮޅު އޮތަސް 50 ޕަސެންޓް، މިކޮޅު އަޔަސް 50 ޕަސެންޓް، ދެން ރަނގަޅުތާ ދެއްތޯ؟ އެއްޗެކޭ ބުނާ މީހާ ގޯސްވާނީ. ފެންނަން އޮތީ މި ހަގީގަތް. ގުނބޯ ނުހައްދާ،" މައުމޫން ޑީއާރުޕީ އުފެއްދެވިއިރު އެ ޕާޓީގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.

އޭނާގެ ފާޑުވިދާޅުވުން މި ގޮތަށް މި އަމާޒުކުރެއްވީ، މައުމޫންގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި ޔުމްނާ މައުމޫން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނާއި ދުންޔާ މައުމޫން ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވުމުންނެވެ.

މި ސަރުކާރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ދުންޔާ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު، މިހާރު ހުންނެވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށެވެ. ޣައްސާން އަދާކުރައްވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމެވެ.

"އެންމެން އަނިޔާ ތަހައްމަލްކުރާއިރު ގައްޔޫމް އާއިލާ ދެކޮޅުން ފަރިއްކުޅުއްވީމަ އަޅުގަނޑަކަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ، ހިޔާލަކީ ތަފާތު އެއްޗެއް،" އަލީ ވަހީދުު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހާންދާނީ ވެރިކަމާ ދެކޮޅު، ދެ އޮޑިއަށް ދެފައި ލައިގެން ތިބޭ މީހުންނާ ވެސް ދެކޮޅު."

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ނުވެ ހުރި ހަމައެކަނި ލީޑަރަކީ މައުމޫން ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކެވީ މައުމޫން ކަމަށެވެ. އަދި އާއިލާ ދެކޮޅަށް ބައްސަވައިގެން ނުހުންނަވައި ގޯސް ރަނގަޅު ކުރައްވަން އޭނާ މައުމޫނަށް ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު މީހުން ކުރި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގު ހިންގަން ފެށުމުން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އުމުރު ދުވަހު ރާއްޖެ ނުދެވި މަރުވިޔަސް ރައީސް ޔާމީނަށް އަމާން ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މައުމޫނާ އެކު އެމްޑީޕީން އިސްލާހީ މަސައްކަތް ފަށައިގެން އުޅޭތީ، އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ނުރުހުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާސިމް އުމުރުން 67 އަހަރުގައި ކުޑަގޮޅީގައި ބާއްވާފައި ވަޒީރު ކަމުގައި ގައްޔޫމްމެން ތިބީމަ 'ނޭޝަން ފަސްޓް' އެއް ނުވޭ ނޫންތޯ؟ ޕޮލިޓިކްސް ތޯ އެއީ؟ ނޫން،" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުން ކަމަށާއި މައުމޫނަކީ މިނިވަންކޮށް ހުންނެވި ލީޑަރަށް ވާތީ އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑއިގަތުމަށް ވެސް އަލީ ވަހީދު ގޮވާލެއްވި އެވެ. މައުމޫން މިވަގުތު ހުންނެވީ އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާގަ އެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީ ދެން ނެގެހެއްޓޭނީ، އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށެވެ.

87 ކޮމެންޓް, 248 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 63%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 33%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަމީދު

01 June 2017

އަލި ވަޙީދު ފުރަތަމަ އަލުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވަ ފާނަންތީ ކިއްލި ވިއްކަވައިގެން މާލެއިން ބައްލަަވައި ގަތް ގެ ގަތުމަށް ވިކުނީ ކިހާ ކިއްލި އެއްކަން؟ އެއީ ނޭޝަން ފަސްޓްތޯ/ އެއީ ތޯ އިދިކޮޅު މީހުން ދައްކަވަން ޖެހޭ ވާހަކައަކީ؟ ނޫން. އަޑުއައްސަވާ. ފިއްލަވައިގެން ހުރެ ތިގޮތަށް ކިޔާހާ ފާޑަކަށް ރައްޔިތުން ތާއީދެއް ނުކުރާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އީޖޯ

18 May 2017

އަލީވަހީދު ހުންނަންވާނީ އަލީވަހީދު ހުންނަން ބޭނުންވާގޮތަށް. އަހަރުން މިތިބީ އަހަރުން ބޭނުންވާގޮތަށް. ތިބުނާ ބުނުމަށް ބަލާއިރު ޔާމިނަކީ މައުމޫނާ ދުރު ބޭފުޅެއްތޯ. ސިޔާސީ ކަންކަމުގަ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައަކަށް ތިވެއްޓުނީ. އެއް އާއިލާއެއްގެ ތެރެއިން ތަފާތު ފިކުރުގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ތާއީދު ކުރާމީހުން ޢުޅުން އެއީ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން. ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ދަންނަވާނަން. އަހަރެންގެ މަންމަ ޕޕމ ދޮންތަ މިނިވަން ފިކުރު، 2ކޮއްކޮ މޑޕ އަދި އަހަންނަކީ މިނިވަންފިކުރުގެ މީހެއް. ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް އަހަރެން ތާއީދު ކުރަން. އަދި އެއްވާހަކަ. އަލީ މެންނަށް ތިލިބޭ ބައިވަރު އަހަރުމެންނަކަށް ނުލިބޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖައިސް

13 April 2017

އަލީވަހީދު އަކީ މައުމޫނައް ފާދުކިޔެވަރުގެ މީހެއްނޫން. މިއަދޔފާޑުކިޔް ތިމަގާމަދެވުނޫވެސް މައުމޫނާހެދި. ލަދުކޮބާ...

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުއްލާ އަލީ

12 April 2017

މައުމޫނާ މައުމޫނުގެ އާއިލާއަށް އަލީވަހީދަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ ، ފިލަިގެން ގޮސް ލަންޑަނުގާ ހުރެފާ މައުމޫނަށް ފާޑުކިޔަން ތިޔައީ ކާކޫ ؟ ސިޔަސީމައިދާނަށް ނެރުނީ ކާކު ؟ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާކުރަންދާ ކޯޓެއްދިނީ ކާކު ؟ މިހާރު ބޮޑު މުއްސަންޖެއް ؟ ފައިސާ ލިބުނީ ކިހިނެތް ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އލހ

12 April 2017

އަލީވަހީދު ކުރާކަމަކާ ހިތުގައިވާ އެއްޗެއް މަށަކަށްނޭގޭ! އަލީވަހީދު އެބުނާ އެއްޗަކަށް ވިސްނަން އެބަ މަޖުބޫރުވޭ. ޔަގީންވާކަމަކީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ކުދިންނަކީ ކާންނުލިބިގެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަންޖެހޭވަރުގެ ބައެއްނޫންކަން. އަދި ރައީސް މައުމޫންގެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަޒީފާގެ ބޭނުމުގަ ބައްފައަށް ދެރައެއްދޭނެ ބައެއްކަމަށްވެސް ގަބޫލުކުރަންދަތި. މިވަނީ ކީއްބާވައޭ ވިސްނަން މަޖުބޫރުވޭ! މާސްޓަރ އޮފް ދަ ގޭމް ގެ އާ ޓްވިސްޓެއްބާ މިފެންނަނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސީނާއަހުމަދު

12 April 2017

މީނަ އެބައުޅޭތަ އަދިވެސްދުނިޔޭގަ؟ މިރާއްޖެއަކު ނެތް ކަލޯ ބަލައިގަންނަ މީހަކު؟ ހުރިހާކޮޅަކުން ކައިގެން ފުރުނީމަ ގޮސް ލަންޑަނުގަ ތިއޮތީ ....ޕާޓީ ހަނާވެގެންދާއިރު ކަލޯ އަށް ކޮން ކަމެއް ޕާޓީ އަށް ކޮށްދެވެނީ. އަހަރުމެން ޢާއްމުމެމްބަރުން ހުރިހާ ތަކުލީފެއް އުފުލަން ޖެހެނީ. ދެންވެސް ގުދޯގުދޯ ނުގޮވާ ހުރިއްޔާ ސޯޓް ނުބޭލޭނީ އޯކޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަދު

12 April 2017

އަލީ ތިޔަބުނީ ތެދު ވާހަކައެއް. މައުމޫނަކީ އިޚުލާސްތެރިއެއް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

މުޑުދާސް

12 April 2017

އަލީ ވަހީދުވެސް ދެކޮޅުން ކަނީ. އެއްކޮޅުން މައުމޫނަށް އެއްޗެތި ކިޔަނީ. އަނެއްކޮޅުން އިއްތިހާދު ބަލިކަށިކޮށްލަން ސަރުކާރަށް ފައިދާ ކޮށް ދެނީ. ސަބަހޭ! ތިޔަ އީ މީހުންނަކީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފާރި

12 April 2017

އަލީ ވަހީދު ފިލާހުރެ ކޮންވާހަކައެއް ދައްކާކަށް. ކެރެންޏާ ނިކަން މިތަނަށް އާދެބަލަ..

The name is already taken The name is available. Register?

ަޯއޯސަޅި

12 April 2017

ފޯއްވިއްކައިގެން ކިއްލިތަޅައިގެން ދަބަރު ތަޅައިގެން 20000 މިލިއަން. ޑޮލަރު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!