ގެއްލުންވި ހިތަދޫ ގެތަކުގެ މަރާމާތް ކުރިއަށް، ސަރުކާރުގެ އެހީ އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި

މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގެއްލުންވެ، ފުރާޅު އެއްލައިލި ގެތަކުގެ މަރާމާތު ކުރިއަށ ގެންދާއިރު، ގެއްލުންވި އާއިލާތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ބުނި އެހީ ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ބައެއް އާއިލާތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ނަގޫރޯޅީގައި ހިތަދޫގެ 19 ގެއަކަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 12 ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ގެތަކުގެ ފުރާޅު ވަނީ އެއްކޮށް އެއްލާފައިފަ އެވެ.

އެހެންވެ އިއްޔެ ހަވީރުން ފެށިގެން ފުރާޅުތައް މަރާމާތު ކުރަމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް ތިން ގެއެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ. އަދި އިތުރު ގެތަކުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެކި ޓީމުތަކަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މަރާމާތުގެ މަސައްކަތުގައި ސިފައިންނާއި އެމްއާރްޑީސީ އާއި ވެމްކޯ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފަދަ މުއައްސަސާތަކުން އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ.

ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާއަކުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ކުރިއަށް އޮތީ ރޯދަމަސް ކަމަށްވުމާ އެކު، ގެ މަރާމާތު ނުކޮށް ލަސްކޮށްފި ނަމަ، ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށެވެ.

ނަގޫރޯޅީގައި ގެއްލުންވި ގެއެއްގެ މަރާމާތަށް ޓިނު ބާލަނީ. ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް.

"އެހެންވެ މާލީ ހާލަތު މިވަގުތު ތަން ދިން މިންވަރަކުން އަމިއްލަ އަށް ތަކެތި ގަނެގެން މަރާމާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިކުރަނީ. ހަގީގަތުގައި ރޯދަމަސް ބޯމަތިވެފައި އޮއްވައި މި ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ އެކު އިތުރު ހަރަދުތަކެއް ކުރަން ޖެހުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އަސްލު ވަރަށް ހާލުގައި މިތިބީ."

ގެއްލުންވި އާއިލާތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދޭނެ ކަމަށް ރޭ ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައިވާތީ، އެ އެހީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އާއިލާތަކުން ތިބީ އުންމީ ދުކޮށްގެންނެވެ.

"އެހީ ދޭނެ ވާހަކަ ބުނީމަ އުންމީދެއްގައި މި ތެބެނީ އެކަން އަވަސް ވާނެ ކަމަށް. އެހެން ނަމަވެސް ދޭނެ ގޮތެއް އަދި އެނިގަފައެއް ނެތް. ތަކެތިން ވިޔަސް ފައިސާ އިން ވިޔަސް ވީހާ އަވަހަކަށް އެހީ ލިބުމަކީ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެތައް ބަޔަކު ބޭނުންވެފައި ތިބި ކަމެއް،" އެއްކޮށް ފުރާޅު އެއްލައިލި ގެއެއްގެ މީހަކު ބުންޏެވެ.

"މި ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބައްދަން އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބޭނުންވޭ. ހަމައެކަނި ސަރުކާރަކުން ވެސް ނޫން. ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެހީގެ އަތެއް ފޯރުވައި ދިނުމަކީ އެތައް އާއިލާއެއްގެ އެދުމެއް."

ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބެލުމަށްޓަކައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހާއްސަ ވަފުދެއް ވެސް އިއްޔެ ވަނީ އައްޑު އަށް އައިސްފަ އެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިސްކޮށް ހުންނެވި އެ ވަފުދުން އިއްޔެ ވަނީ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އާއިލާތަކުގެ ހާލަތު ބަލައިފަ އެވެ.

ނަގޫރޯޅީގައި ފުރާޅު އެއްލާލި ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަރާމާތު ކުރަނީ. ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް.

މިނިސްޓަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ނަގޫރޯޅީގައި ލިބިފައި ހުރީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކަމަށާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން، ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކުގެ އާންމު ހާލަތު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހަމައަކަށް އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ މި މަސައްކަތަށް ހާއްސަ ޓާސްކް ފޯހެއް ވެސް އިއްޔެ ވަނީ އެކުލަވާލައިފަ އެވެ.

ގެއްލުންވި ގެތަކަށް ތަކެތިންނާއި ފައިސާ އިން އެހީވުމަށް ކައުންސިލުން ވެސް ފަންޑެއް ހުޅުވާފައިވާއިރު، ރާއްޖެ ޓީވީން ވެސް ވަނީ "އައްޑޫ ރިލީފް ފަންޑް" ގެ ނަމުގައި ފަންޑް ފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފަ އެވެ.