ޚަބަރު / އަހުމަދު މަހުލޫފް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު

މި އާދެވުނީ މާފުށީ ޖަލަށް ވުރެ ބޮޑު ޖަލަކަށް: މަހުލޫފް

މިރޭގެ ޖަލްސާ އަށް މަހްލޫފު ވަޑައިގަތުމުން ސަޕޯޓަރުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާފުށީ ޖަލުގައި 11 މަހެއްހާ ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައި މިނިވަން ވި ނަމަވެސް މިނިވަންކަމުގެ އިހުސާސެއް ނުކުރެއްވޭ ކަމަށާއި ވަޑައިގެންނެވުނީ "މާފުށީ ޖަލަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ޖަލަކަށް" ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، މިއަދު މިނިވަންވުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ޝަރަފުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް މައުމޫނާއި ކެރަފާ ނަސީމާއި ހާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރާއި އަލީ ވަހީދާއި އަމީން އިބްރާހީމާއި މިހެން ގޮސް ކިތައް ދިވެހި ރައްޔިތުން، ލޫކަސް ޖަލީލާއި ޝުމްބާ އާއި މިކަހަލަ ކިތަންމެ ރައްޔިތަކު މިއަދު މި ގައުމަށް އެނބުރި ނާދެވިފައި، ހައްޔަރުގައި ތިބީ ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށްޓަކައި. ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ފާރިސް މައުމޫނާއި ޝިދާތާ ޝަރީފާއި އަމީން ފައިސަލާއި އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މި ގައުމު ދޫކޮށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ނުދެވިފައި އެ ތިބީ ޕާސްޕާޓް ހިފަހައްޓާފައި އޮތީމާ. އެބޭފުޅުންގެ އާއިލީ ބޭފުޅުން އަބަދަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެއްޖެ،" ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ސިޔާސީ އިސްބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ ޖަލެއް. ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ މިއަދު ޖަލެއް،"

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހާޒިރުވި ޖަލްސާގައި މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނާ އަޅާކިޔާލާއިރު، ރާއްޖެއަކީ ޖަލެއް ކަމަށެވެ.

މަހްލޫފު ޖަލުން މިނިވަންވުމުގެ އުފަލުގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މަހްލޫފު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

"ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާއިލާތައް ކައިރީގައި ތިބެވޭކަން. ގައިދީންނަށް އެބައި މީހުންގެ އާއިލާއާ ދުރުގައި ތިބެންޖެހޭކަން،" މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖަލަށް ލާފައިވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަންވަންދެން ހުއްޓާނުލައްވައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވި މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވެންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މަހްލޫފު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޑރ. އަފްރާޝީމާއި ރިލްވާން އަބްދުﷲ އާއި ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް، އެއީ އަލުން އަނބުރާ ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ސާބިތުވެ ދެމިހުންނާނަން. މި އަނިޔާވެރި، ކޮރަޕްޓް، ނުބައި ނުލަފާ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން، ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން،" މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި މަހްލޫފާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މަހްލޫފު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޖަލުގައި އޭނާ ހޭދަކުރެއްވި 11 މަހަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ، ވަރަށް ދަތި ދުވަސްތަކެކެވެ. އަނބިދަރިން، ޚާއްސަކޮށް ތުއްތު ދަރިފުޅާ ދުރުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެއްވުން ވަރަށް ދަތި ކަމަކަށް ވި ކަމަށް މަހްލޫފު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅާ ބައްދަލުވެ، ފޯނު ކޯލް ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާގެ ގާތަށް އަޅުގަނޑު ގެންދިއުމަށް އެ ކުރި އާދޭސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައިގެން ނުދާނެ،" މަހްލޫފު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 11 މަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް، އިބުރަތްތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ކަންކަމާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަވައި ކަންކަމާ މެދު ރަނގަޅަށް ލޯ ހުޅުވި، ހެވާއި ރަނގަޅު ވަޒަން ކުރަން ވެސް ދަސްވި ކަމަށް މަހްލޫފު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ އޭނާ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ތަފާތު ސަަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ޖަލަށް ލާފައިވާ ސިޔާސީ މީހުންގެ ކިބައިން މާފށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ އެ މީހުންގެ ދިފާއުގައި އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ނުކުރެއްވުމެވެ.

މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ އޭނާ އަކީ ވެސް ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމާއި މިނިވަން އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވަމުން ދިޔަ ގޮވާލުންތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިން އެކަކު ކަމަށެވެ.

"މިއަދު ވަގުތު އައިސް ޖެހުނުއިރު، އެއްކަލަ ނުބައި ނުލަފާ މީހުން އަޅުގަނޑުގެ ގައިގައި ހިފައި އަޅުގަނޑަށް އަނިޔާ ދީފި،" ސަރުކާރަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން މަހްލޫފު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހްލޫފު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެ ދުވަހު އޭނާ ގެންދެވީ ފަނޑިޔާރުގެ ވެސް ދިފާއު ކުރައްވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރެއްވުނީމާ މިއަދު ލަދުގަނެ ދެރަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މިއަދު އުފާކުރަނީ ފަހުން ނަމަވެސް އައިސް މި ހަރަކާތާ ގުޅި، ރައްޔިތުންގެ ފަޅީގައި ހުރެގެން، އަނިޔާތަކައް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މިއަދު މި މަސައްކަތުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީމާ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނާނަން،" މަހްލޫފު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި މަހްލޫފްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒޫ (މ) އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއާ މަހްލޫފު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މަހްލޫފުގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ އޭނާ ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވި މުއްދަތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް (ނަޒޫ) އަށް މަހްލޫފު އަދާކުރެއްވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއްް ލިބިފައިވާ ކަމެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި މަހްލޫފު ފާހަގަކުރެއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ބަލިކޮށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެވެ.

ޖަލު ހުކުމް ރޭ ދަންވަރު 12:00 އާ ހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުމާ ގުޅިގެން އޭނާ މާފުށީ ޖަލުން ދޫކުރީ މިއަދު ހެނދުނު އެވެ.

މަހްލޫފު މިނިވަންވުމުގެ އުފަލުގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި މިރޭ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެ ހަރުގެ ކުރިމައްޗަށް އެއްވެފައި ތިބި މީހުން ފޮނުވާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މަހްލޫފު ޖަލުން މިނިވަންވުމުގެ އުފަލުގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި މިރޭ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު، ފުލުހުން ވަނީ ހަރުގެ ކުރިމައްޗަށް އެއްވެފައި ތިބި މީހުން ރޫޅާލުމަށްޓަކައި ދޭތެރެދޭތެރެއިން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ސަރަހައްދުން މީހުން ދުރަކަށް ނުދެ އެވެ.

45 ކޮމެންޓް, 265 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 82%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 15%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކޮރަޕްޓް

11 June 2017

ތިބޭފުޅާ ޖަލުގަ މާގިނަދުވަހު ހުންނެވީމަ މާހައުލަށް ލޯއަލިވިލުނީމަ ހީވާނެ މިވެސް ޖަލެކޭ.... މަޑުކޮށްލައްވަ މާހައުލަށް ފަރިތަ ވީމަ ނުބުނާނެ މީޖަލެކޭއެކޭ... ކީއްކުރާނި ޤައުމުގެ ހަލާކު... ދެންވީ މިސޮރު މިހެންކީމަ އިންސާފު ހޯދަންށޭ ކިޔާފަ މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަށް...... އެލިބުނީ އިންސާފް

The name is already taken The name is available. Register?

ޫޮިޔ

10 June 2017

މަބޮޑޭ ހެދިގެން އުޅޭ މީހެއް ތީ .

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ

10 June 2017

2018 ގައި ޔާމީން އާއި ވާދަކުރަން ކޮންމެ މީހަކު ނުކުތަސް އެމީހަކަށް މަގާވޯޓު ލިބޭނެ ކަމުގައި ވައުދު ވަން. އެއީ މި ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، މި ދައުރުގައި ކުރަމުން އެގެންދާ ބޮޑެތި އަނިޔާވެރި ބޭއިންސާފުތަކަށް ދެކޮޅުހެދިކަން އަންގާ ދިނުމަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޔަޤީން

10 June 2017

11 މަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް، އިބުރަތްތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ކަންކަމާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަވައި ކަންކަމާ މެދު ރަނގަޅަށް ލޯ ހުޅުވި، ހެވާއި ރަނގަޅު ވަޒަން ކުރަން ވެސް ދަސްވި

The name is already taken The name is available. Register?

ޕަރީ

10 June 2017

"ނަޝީދު ކަމް އެންޑް ނަޝީދު ގޯ މަހްލޫފް ކަމް އެންޑް މަހްލޫފް ގޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ޝުކޫރު

10 June 2017

މީބަލިވެގެން ބޭރަށް ނުދެވިގެން އުޅުނުމީހާ މިނިވަން ވީމަ އަވަހަށް ދާންވީ އެއް ނޫންތޯ....

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިފުތު

10 June 2017

މަހުލީޫފު ފޮޓޯއަށް ވަރަށްސަޅި. ހިއެއްނުވޭ ޖަލުގައި ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރިހެން. ކުރިއަށްވުރެ މާސްމާޓް. ހީވަނީ ހިތްނެ ކުދިން މިހާރު މާގިނަވާނެހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ

10 June 2017

މަހުލޫފް އަކީ އަސްލުވެސް އެއްގޮތަކަށް ހުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް. ރައީސްމައުމޫނު ނެތްނަމަ އޭނާ ތި ކޯލިޝަނާ ނުގުޅޭނެ ކަންޔަޤީން. ނަމަވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ އަދިވެސް 2018 ޔަގީން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް އަހަރުމެން މިތިބީ ތިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކާލާހިތުން. ނިކަން ތިބެބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

ޔަަ

10 June 2017

ކކބކ

The name is already taken The name is available. Register?

އަސްލު

10 June 2017

އަސްލު ބުނަންތަ........ މަހްލޫފް ވާ ކެތްގަދަ..... އަނެއްކާ އެހާ ހިއްވަރުވެސް ގަދައޭ..... ދެރައީ އަމުރަން ނުކިޔަމަންތެރިވީމަ...... އެކަމު އެއީ އެހާވަރު ކަމެއް ނޫން... މަހްލޫފަކީ ލެޖެންޑެއް...

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!