ޚަބަރު / އެކްސިޑެންޓް

ލ. ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ލިންކް ރޯޑުގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވި މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން އެތަނުގައި މީހުން އެއްވެފައި

22 ޖުލައި 2017 - 21:31

17 comments
sad icon 93%

ލ. ގަމުގެ ލިންކް ރޯޑުގައި ދެންމެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ގަމުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ، އުމުރުން 50 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މީހާ ސައިކަލެއްގައި ދަނިކޮށް، އެ މަގުގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި އޭނާ ވިއްސައިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މުދާ އަރުވަން ބާއްވާފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް އެއީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސައިކަލް ދުއްވި މީހާ އިނީ އެކަންޏެވެ. ހަށިގަނޑު މިހާރު އޮތީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ.

17 ކޮމެންޓް, 113 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 4%
icon sad icon sad 94%
icon angry icon angry 2%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދދ

23 July 2017

މަޔިތާއަށް ﷲ ގެރަހުތާއި ފުއްސެވުން މިންވަރު ކުރައްވައި، އާއިލާޔަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށި! ޢާމީން!

The name is already taken The name is available. Register?

ނަންނަ

23 July 2017

انا لله وانإليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަދު

23 July 2017

ސިޓީއަކަށް ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ނުލިޔެވިހުރި ޝަރުޠެއް ހަމަވަނީއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓީއެއްވިއްޔާ އެކްސިޑެންޓްވުމާއި އެކްސިޑެންުޓުގައި މީހުން މަރުވުމާއި މެހިމަރާހެން އިންސާނުން މެރުމާއި ހުޅުޖެހުން އޮންނަންވާނެއެވެ. އެކަންކަން ނެތިއްޔަކާ ސިޓީ، ސިޓީއަކަށް ނުވާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސިޓީ

23 July 2017

ސިޓީއަކަށް ވިއަސް ނުވިއަސް އެކްސިޑެންޓްތައްވާނެ ކޮންމެ ގައުމެއްގަވެސް. އެކްސިޑެންޓަށް އެކްސިޑެންޓޭ ކިޔަނީ ކަމަކު. އެކަމާ އަބަދު ޝަކުވާކުރިއަސް އެކްސިޑެންޓްވާނީ އެކްސިޑެންޓަށް. މަގު ކިތަންމެ ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދިއަސް 2 ފޫޓް 2 ފޫޓުން ފުލުހަކު ބެހެއްޓިއަސް އެކަން ވަމުންދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތީ

23 July 2017

ދުއްވޭލެމަޑީ

The name is already taken The name is available. Register?

بدورة

23 July 2017

انا لله وانإليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

ބުރުހާނުއްދީން ރައްބާނީ

23 July 2017

މިހާ ބޮޑެތި ދިދުމަގުތަށް ނެހެދުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ގޯސްދޯ

23 July 2017

މިހާރު މަގު ދޯ ގޯސްވީ؟ ކިތަންމެ ބާރު ސްޕީޑުގަ މީހަކު ދުއްވާފަގޮސް އެކްސިޑެންޓްވީމަވެސް އެމަގުގެ ދިގުމިނާ މަގުގަ އަޅާފަ ހުރި ތާރާ ކަމާބެހޭ ބަލަދުވެރި ފަރާތުން މަގުގަ ކުރަހާފަހުރި ނިޝާންތަކާ ނުބައިވާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ެބުނަންތަ..

22 July 2017

ކަންތައް ހިނގައިދިޔަގޮތް ނޭގިތިބެ ތިކިޔާއެއްޗެއް ތިކިޔަނީ ހުދުތިމާއަށްވެސްކަމެއް ދިމާވެދާނެ..ހަމަގައިމުވެސް ލ ލިންކްރޯޑް ވ ފުރިހަމަ..މަގުގަ ތާރު ނާޅާއިރު މާނުރަޢްކާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާހިނގާފައެބަހުރި

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮސްބެ

22 July 2017

ތާރު އަޅައިގެނެއް ނޫން ސައްތާރު މަރުވީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހީހީ ހަލާކު

22 July 2017

ހިތާމަކުރަން. ދެން ބުނެލަން އޮތީ ލ. ބޮޑުމަގު ހަދަމުން ދިޔައިރު ލ ގެ މީހުންނާ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން އައްޑޫ ލިންކްރޯޑްގަ ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތަކަށް ޗެލެންޖްކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތައް މިއަދު ކޮބާހޭ.؟ އެކްސިޑެންޓްތަކަކީ ހަމައެކަނި އައްޑޫ ލިންކްރޯޑްގަ ހިނގާ ކަމެއްނޫންކަން މިއަދު ގަބޫލުކުރެވޭހޭ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަދު

22 July 2017

ވަރަށް ދެރަ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454