އިދިކޮޅުން ގެންނަ ހަ މެންބަރުންނާ އެކު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަލުން ހޯދާނަން: ފަލާހް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމާއެކު ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަލުން ހޯދާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް މިހާރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


"މަގޭ ގައުމާ، މަގޭ ދީނާ ނުކުޅެއްޗޭ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭން ރެލީއެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަލުން ހޯދާނީ އިދިކޮޅުން ގެންނަ ހަ މެމްބަރުންނާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ރީތިކޮށް އެބަ ވިދާޅުވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަނަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލިއްޖޭ. ނޫން. އަބަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުން ވިދާޅުވާހެން އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނާނީ ޖަލްސާތައް ނޯންނަ އިރު،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "[އެކަމަކު] މަޖިލީހުގެ ދައުރު ފެއްޓުމާ އެކު މެޖޯރިޓީ އޮންނާނީ ޕީޕީއެމްގައޭ."

ޕީޕީއެމުން އައްޑޫގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ/ ކިޔުންތެރިއެއް

ފަލާހް ވިދާޅުވީ "ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުން ހަ މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމަށް ދަމައި ގެންނާނެ" ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދެމި ތިއްބެވީ އެ މަނިކުފާނަކީ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކަށް ބޯލަނބާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ އެވެ.

"އެއީ ހިކުމަތްތެރި، ހިތްވަރު ގަދަވެރިއަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑުމެން އެ މަނިކުފާނާ އެކު ތިބެނީ. އަދި ތިބޭނީ ވެސް އެ މަނިކުފާންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި،" ފަލާހް ވިދާޅުވި އެވެ.