ދެ އޮޕަރޭޝަންގައި ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގް އަތުލައިގަނެ، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯ އަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އެކްޑިން ހެޑް ރަޖްނީ ޝުއައިބު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ހިންގި ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަންގައި، މާލެ އާއި ރ. އިނގުރައިދު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި މ. ހެޕީވިލާގެ ބަލައި ފާސް ކުރިއިރު އެ ގެއިން ބައި ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ރަޖްނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މާލޭގެ އިތުރު ބައެއް ތަންތަނާއި އިނގުރައިދޫގެ ދެ ގެއެއް ފާސް ކުރިއިރު އެ ތަންތަނުން ވެސް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަސްތުވާތަކެތި ބަންދުކުރާ އާލާތްތައް ފެނުނެވެ. އެ މައްސަލާގައި މާލެއިންނާއި އިނގުރައިދޫން ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް ބައެއް ކަމަށް ރަޖްނީ ވިދާޅުވި އެވެ. އެ އެންމެން ވެސް މިހާރު ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

"އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި މި މައްސަލަ ދައުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން،" ރަޖްނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދެން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތީ ސޯސަންމަގު މަޖީދީމަގު ސްކޫލް ކައިރީގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގަ އެވެ. އެ މައްސަލާގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ފާސް ކުރިއިރު ބައި ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން ވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ވެސް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ރަޖްނީ ވިދާޅުވި އެވެ.