ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އޭޑީބީން ރާއްޖެ އަށް 33 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް 33 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.


އެ ބޭންކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެއީ ހިލޭ އެހީއެއް ކަމަށާއި އެ ކަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ. މި ޕެކޭޖުގެ ދަށުން، ކުނި ނެގުމާއި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމާއި ޑިސްޕޯސަލް ސިސްޓަމް ވަރުގަދަ ކުރުމާއި ކުނި އުފުލާ ޓްރަކްތައް ގަންނާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެ އެވެ. އަދި، ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތައް ހެދުމާއި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކުނި އުފުލާ އުޅަނދުތައް ގަތުމާއި އެ އުޅަނދުތައް ބޭނުން ކުރަން ޚާއްސަ ހާބަރުތައް ހެދުމުގެ އިތުރުން، ކުނި އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ގެންގުޅޭ ހެވީ ވެހިކަލް ގަތުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އޭޑީބީން ބުނިގޮތުގައި، ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ވާނީ 40 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެއީ، އޭޑީބީން ދޭ 33.07 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގެ އިތުރުން ޖަޕާން ފަންޑް ފޯ ޕަވަޓީ ރިޑަކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދޭ ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި އޭޑީބީގެ ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓްގެ ގޮތުގައި ދޭ 500،000 ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އެވެ. އޭޑިބީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 4.93 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރާނެ އެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނީ 2023 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް އޭޑީބީން ބުނެ އެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭއިރު، ކުނި ނައްތާލުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓު ނިމުމުން މާލެ އާއި މާލޭ ކައިރި 32 ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 50 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް ކުރާނެ ކަމަށް އޭޑީބީން ބުންޏެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ގްރޭޓާ މާލެ އެންވަޔަރްމެންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ 165 މިލިއަން ޑޮލަރު އޭޑީބީން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އޭގެ ތެރެއިން ދޭން ހަމެހުނު ފައިސާ ކަމެއް، ނުވަތަ އޭގެ އިތުރުން ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.