އެންމެ ވޯޓެއް ވެސް އަތުން ބީވެގެން ނުވާނެ: ފައިސަލް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ވޯޓެއް ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ބީވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިން މޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ހަރަކާތް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެންމެ އިސްކަންދީގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފައިސަލް ވަނީ ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދިނުމަށާއި އެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަސް ނިންމާލުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ކުނޫޒުގައި މިއަދު ފެށި ހަރަކާތަށް ފަހު، އިދިކޮޅު ޕާޓިތަކުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން. - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

"މިއަދު ފެށިގެން މިދަނީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ އެންމެ ވޯޓެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ބީވެގެން ގޮސްގެން ނުވާނެ،" އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެނީ ހިތްވަރެކެވެ. އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތަކީ ގެއްލިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުނޫޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައިސަލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. - ފޮޓޯ: ޖޭޕީ

މީގެއިތުރުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅުގައި އީސީން ކަނޑައަޅާ އޮފިޝަލަކު ފާހަގަ ޖަހައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ އެމީހުންގެ ހައްގު ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ފައިސަލް ވަނީ އެކަން ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ ތިބެގެން އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަކީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި އީސީން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.