ޚަބަރު / ސިނަމާލެ ބްރިޖު

ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ތާރު އަޅަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިލައިގެ ފަށަލައެއް އަޅަނީ.

ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ މަގު ފުޅާކޮށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިދިޔަ މެއި މަހު ފަށައި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލާ ހިސާބަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މިހާރު ވަނީ އެއްވަރުކޮށް ބިންގަނޑު ހަރުކޮށްފަ އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ކޮންސަލްޓަންޓް އަހުމަދު ފަޒާލް ވިދާޅުވީ ތާރު އަޅަން ފަށާނީ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިން ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ތައްޔާރުވެފައި: ބްރިޖާ އެކު މަގުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.

"ޓާމިނަލުން ފަށައިގެން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާ ހަމައަށް ތާރު އެޅުން ކުރިއަށްގެންދާނެ. މުއްދަތަށް ވުރެ މާ އަވަހަށް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލެވޭނެ،" ފަޒާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތާއި ދެކުނު ފަރާތުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހަތަރު ލޭން ހިމެނޭ ގޮތަށް 16 މީޓަރަށް ފުޅާކުރާނެ އެވެ. އެ މަގު ފުޅާކުރަނީ ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ތޮއްޖެހުނު ނުދިނުމަށް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ތައްޔާރުކުރަނީ.

އެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ބޮޑެތި މަގުތަކަކީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ އިތުރުން، ހެންވޭރު ޕާކް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ސެނަހިޔާ ހުންނަ މޫންލައިޓް ހިނގުމުން ފެށިގެން ހިތިގަސްމަގު (ހެންވޭރު ޕާކްގެ ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުން ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް ނުކުންނަ މަގު) އެވެ.

ބްރިޖާ އެކު މަގުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ނިމޭނެ ކަމަށް ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ބްރިޖް ހުޅުވަން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބުނާ ތާރީހަކީ ސެޕްޓެމްބަރު 25ގެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

30 ކޮމެންޓް, 114 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 86%
icon sad icon sad 2%
icon angry icon angry 12%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މާލޭމީހާ

29 July 2018

ޔާގޫތުން ދުވާރުހަދާފަ ވެހިކަލްދުއްވާ ބައި ރަނުންހެދިޔަސް ހެޔޮ. ކުރަންޖެހޭނީ. ވަކިމީހެއްގެ ޖީބުންކުރާކަމެއްނޫން. ވޯޓެއްނުލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެންމެގާތުން

28 July 2018

ތާރަކީ ވަރަށް އަވަހައް ހަލާކުވާ އެއްޗެއް. ހާއްސަކޮއް ގިނަ އެއްޗިހި ދުއްވާ މަގުގަ. ދެން ވެލި އެޅި އެ ގޭނިގެން ކިލާ އުފެދޭ

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ 123

29 July 2018

އަލަށް ތާރުއަލާނީ މާލޭގަ މިދުނިޔޭންވެސް

The name is already taken The name is available. Register?

މަރޭމިތުރާ

28 July 2018

[[ތާރުއަޅާ މަގުތަކުގާ ވެހިކަލް ދުއްވަން ފަސޭހަވޭ! ތާރަށް މީހަކު ވެއްޓިއްޖެއްޔާ ސަލާމަތެއްނުވޭ!]]

The name is already taken The name is available. Register?

ރަށިމީހާ

28 July 2018

މިހާރު ދެންހީކޮއްލާތި މިކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ މިގައުމަށް މިވެރިންނަށް ކުރެވޭނެ އެއްމެ ފަހުގެ މަސައްކަތް ކަމުގައި

The name is already taken The name is available. Register?

ގަމަރުއްނިސާ

28 July 2018

މިހާރު ދައުލަތަށް ލިބޭފައިސާއިން އިސްރާފުކުޑަކޮށް ކޮރޮޕްޝަން ނެތްނަމަ އަދި މާ ގިނަކަންކަން ކުރެވޭނެ. ތިޔަފަދަ ކަންކަން ދެން ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ކުރާނެ. މޮޔަނުގޮވާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަމްސުއްނިޝާ

29 July 2018

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން މިވަރަށް ކަންތައްތައް ނުކޮއްދެވުނީީ ދެން ކީއްވެޔޯ. ހުރިހާ ލާރިޔެއް ކޮރަޕްޝަން މަގުން ކާލީމަތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޝިފާޒު

29 July 2018

ގަމަރުއްނިސާ ކިޔަނީ ގަމާރުވީމަ ބާ؟ އެހެންވެ ކޮމެންޓް ވެސް ގަމާރުވެފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

28 July 2018

ސާބަހޭ ރައީސް ޔާމީން.މިއަދު 28.07.2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 އައިއިރުވެސް ސ.ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން އެކްސްރޭގެ ހިދްމަތް ލިބެންނެތްކަން ހިތާމަޔާއިއެކު ފާހަގަކުރަން.މީތި ކަޑަ އިނގޭ.މިފަދަ އާދައިގެ ހިދްމަތެއް އެހާ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުލިބޭނަމަ އަހަރެންގެ ވޯޓް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުދޭން ނިންމާނަން..ވެދުނ

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންއިދުރީސް

28 July 2018

އަވަހަށް ނިމޭނޭ ބުނީމައި ހިތަށް އެރީ ދެ ސުވާލެއް. 1) ހާބަރު ފުޑްކޯޓު ކައިރީ ތާރު އަޅަން 4 ވަރަކަށް މަސްނެގި. ތިޔަބޭފުޅުން މަސް ގުނާ ކަލަންޑަރުގައި އިންނަނީ ކިތައް ދުވަސްތޯއެވެ؟ 2) މީގެ ކުރިންވެސް ޝެޑިއުލައްވުރެ އަވަހަށް ނިންމާފައި ހުރި ކަމެއް ވިއްޔާ 40 ހަކަށް ފަހަރު އެބަޖެހޭ އެކަމެއް އަލުން ކުރަން: މިސާލު ؛ ރަސްފަންނު، މަރުކަޒު މުށި ، ދުވާ ޓުރެކު، ރައިވެރި ޕާކު (މިވަރުން ކުރުކޮއްލީމި)

The name is already taken The name is available. Register?

ކެންޑްރިކް

28 July 2018

މުއިއްޒު ނެރު ނުހިމަނާ ކުރު ކޮއްލީމަ ކަމަކު ނުދޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޒަމީރު

29 July 2018

މާލެ މަގުތައް ތޮރުފާފަ ދަނގަޑުވެސް ޖެހި އަނެއްކާ އެވެސް ނަގާލައިފި

The name is already taken The name is available. Register?

އަޒާ

29 July 2018

ފުޑުކޯޓުތައް ކައިރީ މަގު ނުހަދާ ދަންމާލީ ފުޑުކޯޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ.. ގަސްތުގައި.. ބުއްދީގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފާ ބަޔަކަށްވަމާ..!

The name is already taken The name is available. Register?

ޔާމިން

28 July 2018

ތިންމަގެއްގަ ތާރުއެޅީމަ ނިމުނީތަ؟ ވެރިކަންކުރަ ރަށުގެ މަގުތަކުން އެއްޗެއް ދުއްވަލާ އިރު މައިބަދަ ގުޑާފަ ހުންނާނީ . ޢަޑިގުޑަން ފިލުވަން ހުރި މަގުތައް ބަހައްޓާފަ ރީއްޗައް އޮތް މަޖީދީމަގު ހެދީވެސް އަމާބުނީތީ ފަރައްދާ އުސޫލްުން

The name is already taken The name is available. Register?

އާދަނު

28 July 2018

ތިން މަގުގައި ތާރުއަޅަނީއެއް ނޫން. ބޮޑުމަގެއް އަލުން ހަދަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިފުތާބެއްޔާ

29 July 2018

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގަ މަގުތަކުގަ ޖަހާފަ ހުރި މަލްމަލް ކަފާގެ ދޫލަ ހަލާކުވީމަތޯ މިހާރު ހަމަ ކުއްލިޔަކަށް ބުރަކަށީގަ ރިއްސަނީީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޒާ

29 July 2018

އެވަރުވެސް އެންޑީޕީ ސަރުކާރުގަ ނުވިއެއްނު...

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްް

30 July 2018

ރީއްޗަށް އޮތް މަޖިދީމަގޭ؟ ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

އާދަނު

28 July 2018

ނިއުޕޯޓަށް ދީފައިއޮތްތަން ހުސްކުރީމަ ތި މަގުގެ އަސްލު ބޭނުން ފޭންނާނީ. މިހާރު އެންމެ މުހިންމު ހިސާބުން މަގު ތިއޮންނަނީ އެތެރެއަށް ވަދެ ގެއްލިފައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝޮކްތެރަޕީ

28 July 2018

މިސަރުކާރު އައިފަހުން އަތޮޅުތަކުގާވެސް މަގުހަދާ ތާރުއަޅަމުން އެދަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454