އިކްރާމްގެ ތައުރީފުތަކަށް ރައީސް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންފި

ދިވެހި ގައުމު ދުށް އެންމެ މަޝްހޫރު ބަތަލުން ފަދައިން ސިފަކޮށް، ހައްގު ނޫން ތައުރީފެއް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނަކީ ތެދުވެރި އިހްލާސްތެރިއެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ރަސްމީކޮށް އެރުވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ތައާރަފްކޮށް ދެއްވި ޕީއެސްއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އިކްރާމް އަބްދުއްލަތީފް ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައި، އެ މަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބަތަލުންނާ އެއްފަދަ ވެރިއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އިކްރާމްގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ރައީސް ވިދާޅުވީ އިކްރާމް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ ހައްގު ބަސްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ހައްގު ނޫން ތައުރީފް، އެއްވެސް މީހަކަށް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ދުށް ގައުމީ ބަތަލުންގެ ލިސްޓުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު އޮންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމިނަށް ރަސްމީކޮށް އެރުވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ، އިކްރާމް ހުށަހަޅައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"އެ ވިދާޅުވި ލިސްޓުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން (އަޅުގަނޑުގެ ނަން) ހިމެނޭނެ ކަމަށް އުންމީދެއް ވެސް ނުކުރަން. ހުވަފެނުން ވެސް ދުށް މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑަކީ ތެދުވެރި، އިހްލާސްތެރިއެއް. އަޅުގަނޑަކީ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް. އަޅުގަނޑަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު، އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތުގައި ހޯދާ މީހެއް،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ދުށް ބަތަލުންގެ ލިސްޓުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު ނުގެންނެވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ކިހިނެއްތޯ ދޮން ބަންޑާރައިންނާއި މުހައްމަދު ތަކުރުފާނާއި އަލި ރަސްގެފާނާއި އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނާ މި ލިސްޓުގައި އަޅުގަނޑުގެ ނަމެއް ނުގެންނެވޭނެ. އެހެން ނަހައްދަވާ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމިނަށް ރަސްމީކޮށް އެރުވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މަނިކުފާނު ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖެ އަށް އުފާ ފާގަތިކަމާއި ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ކުރިއަރުވައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނު ވެސް މަގުން ކައްސާލާ ނަމަ ނަސޭހަތްތެރިވުމަށާއި އެކަން ސަމާލު ކަމަށް ގެންނެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕަށާއި ބަންޑާރަ ނައިބަށް ވެސް ރަސްމީކޮށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ރޭ ވެސް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯއްދަވަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވައިގެން ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ޕާޓީތަކާއި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވުރެ ގައުމު މުހިންމުވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.