ޚަބަރު / ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެ ހިފަން ގޮވާލި މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ސަފީރު މިޝްރާ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ފޮރިން ސެކެޓަރީ އަހުމަދު ސަރީރާއި އިންޑިއާ ސަފީރު މިޝްރާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލައިފި ނަމަ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ސުބްރަމާނިއަމް ސުވާމީ ޓްވީޓްކުރެއްވި މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލެޝް މިޝްރާ މިއަދު ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ސަފީރު ހާޒިރުކޮށް އޭނާއާ ސުވާލު ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކެޓަރީ އަހުމަދު ސަރީރެވެ. މިއީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

ސަރީފު ވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ބީޖޭޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ވާހަކަތައް ދައްކަވަމުން ގެންދަވާތީ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ.

އެކަމަކު މިޝްރާ ހާޒިރުކުރި މައްސަލާގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

ގައުމުތަކުގައި ތިބޭ ސަފީރުން އެ ގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެންނެވެ.

މިޝްރާ ހާޒިރުކުރުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން މިއަދު ވަނީ ބޭރުގެ ސަފީރުންނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް މިޝްރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

Subramaniam faalhu kurevee amilla hiyaaleh: India

Subramaniam faalhu kurevee amilla hiyaaleh: India

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ރާއްޖެ ހިފަން ގޮވާލުމަކީ އަމިއްލަ ހިޔާލެއްކަމަށް ބުނުން---

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސުބަރަމާނިއަމްގެ ވާހަކަ އަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ހިޔާލެކެވެ. އެއީ އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ނޫން ކަމަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖެ ހިފަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ސުބްރަމާނިއަމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ވާތީ އޭނާ އެގޮތަށް ހިޔާލުފާޅުކުރެއްވީ ނަޝީދުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބަލައި، އެތައް ބަޔަކު ގެންދަނީ ކުރީގެ ރައީސަށް ވެސް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

30 ކޮމެންޓް, 130 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 77%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 20%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދދދދދދދ

27 August 2018

:....ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން މިއަދު ވަނީ ބޭރުގެ ސަފީރުންނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް މިޝްރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ..." މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅުވައިގެން އެހެން ވާހަކައެއްވެސް ހަދާލީ ދޯ؟ ސާބަހޭ ތިކުރާ ހިތްވަރަށް. ކަލޭވެސް 23 ވަނަ ދުވަހު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގަ އެނދުމަތިވާން ތައްޔާރު ވަނީ އޮތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަންކަލޯ

27 August 2018

އިންޑިޔާވެސް ބޭނުމެއނުވާނެ 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ގެއްލިފަ އޮތް އެމީހުންގެ ރާއްޖެ ސްޓޭޓް، އަބަދު ބީވެފަ އޮންނާކަށް. ރާއްޖެ އަވަށުން ބޮޑުފައިދާއެއް އިންޑިޔާއަށް ލިބެން ސްބރަމާނިޔަމް ވެސް ބޭނުންވާނެ. ސްބރަމާނިޔަމް އަށް އެނގޭ ނަޝިދަކީ ބޯކަލެވޭކަހަލަ ސޮރެއްކަން، އޭގަ ފައިދާ އެނަގަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢާސީ

27 August 2018

ކިޔާހާ ލަވައަކަށް ނެށުމަކީ އެހާ ޒަމާނީ ކަމެއްކަމަކަށް ނުފެނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒިންދަގީ

26 August 2018

އިންޑިއާ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލާ..

The name is already taken The name is available. Register?

ރަނގަބީލު

26 August 2018

ބައެއްފަހަރު އެބަހީވޭ މިފަހަރު އެއްކޮޅުން އިންޑިއާ މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭހެންވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ވާލުސޮރު

26 August 2018

ގައުމެއް ހިފަން އެހެން ގައުމަކަށް މިލިޓަރީ (ސިފައިން) ފޮނުވުމަށްވުރެ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ޚަރަދުކުޑަވާނީ އެގައުމެއްގެ މުއައްސަސާތައް "ގަނެލިއްޔާ" ކަން ބޮލެއްހުރި މީހަކަށްވިއްޔާ އިނގޭނެ. ބަޔަކު ކިތަންމެ ސިއްުރުކޮށްގެން ތިއްބަސް މިއީ އަބޫޖަހުލު ބުނިހެން "އެއް ރެއެއްގެ ހަތަރުދަމުން" ވެ ނިމިފަ އޮތްކަމެކޭވެސް ކިޔާ. އަދި ބާރުގަދަ "ބޮޑު ދެ ކަރައެއް" މިކަމަށް ޚަރަދުކުރިއޭ ކިޔައިގެން އެދައްކާ ވާހަކައަކީވެސް ރަށުތެރޭން ވަރަށް ގިނަގިނައިން އިވޭ ވާހަކައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫ ބެއްޔާ

27 August 2018

އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ވެރިކަމުގެ ހުރިމީހާގަނެލުން އަދި ކެބިނޭޓާއި މަޖިލިސްއަށް ބޭނުންވަރަކަށް ފައިސާލިބޭނެ ދޮރުހުޅުވާލުން. ޗައިނާއިން ހަދަނީ އެހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑރ.ޝަހީދު

26 August 2018

އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ތިޔަ ސަފީރު އެބަޖެހޭ މި ޤައުމުން ބޭރުކުރަން. އެއީ އިންޑިޔާއިން މިހާރުވެސް ދަނީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޟުރިވަރަމް

26 August 2018

ޢިންތިހާބު އޮޅުވާލަން އުޅޭހެން ހާދަ ހީވެޔޭ. ޢެބޭބެއަކު އެބުނީ އޮޅުވާލައިފިއްޔާ ކުރަން ފެންނަ ކަމެއްގެ ވާހަކަދޯ. ޢޮޅުވާނުލަންޏާ އެއީ ވާނެކަމެއް ނޫނެްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫންތަ؟

27 August 2018

އޮޅުވާލީމަ އޮޅުން ފިލުވާނީނު. ރާއްޖެ އަރާ ހިފާނީކީ ނޫނެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ގުބޯކުކުޅު

26 August 2018

މިނިވަން ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރީ މީހާހިފާ ހައްޔަރުކުރީ ވީމާ މާރަނގަޅުވާނެ ބޭރެބައެއްގެ އަޅުވެތި ކަމުގައި އުޅުނަސް!

The name is already taken The name is available. Register?

1234

26 August 2018

ނަޝީދަކީ މަގައުމު ނެތިދިއޔުމުގެ ސަބަބަކަށް ވާނެކަން ދަންނަނީ ކިތައް ދިވެހިންތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މަސްތު ދަރިއެއް ބަލާ މަންމަ

26 August 2018

ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހް. ޔާ ﷲ މިގައުމު ނެތި ފަނާވެ ހަލާކުވެ ދިއުމުގެ އަސްލު ކަމަށްވާ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވުން ބަލިކުރައްވާ ރައްޔިތުންނަށް ނަސްރު ދެއްވާފާދޭވެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތިމަތު ޒީނާ

27 August 2018

ތިއީއެންމެންނަށް އެނގި ބާވެފަ އޮތްކަމެއް!!! MDP ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ހަމަނުވިސްނެނީ އޭބުނެވޭނީ...

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!