އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ އާ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި އަބަދު ވެސް ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވާނީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖެ ޓީވީގެ "60 މިނެޓް" ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ 2008 ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށި އާ ގާނޫނު އަސާސީއަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދަނީ "އެއް ފަަހަރު މަތިން އަނެއް ފަހަރު އަޑިން" ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިފަހަރު އެމަނިކުފާނު އަމަލުކުރައްވާނީ އިބޫގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެވަގުތު ކުރައްވަން ހުރި މަސައްކަތް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ދީފައިވަނީ، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމްޑީޕީން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެއީ ވެރިކަން ބަދަލުވާންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ކަމަށް އެބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރައްވާތީ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް ގަބޫލުކުރަމުން އައި ގޮތަކީ އެއީ. އެނޫން ގޮތަކަށް ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ނުވާނެ،" ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެޓީވީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އިއްވި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން އެގޮތަށް އަމުރުކުރީ، ނަޝީދުގެ ޖަލު ހުކުމް މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އެ މައްސަލަ މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދުނީ، ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާތިލްކުރުމަށް ޕީޖީއަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށެވެ.

ނަޝީދުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުނުއިރު، އަމިއްލަފުޅަށް އަރުވާލެވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރަށް ފަހު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ނިންމަވައިފަ އެވެ. ޖަލު ހުކުމަށް ފަހު، ބޭސްފަރުވާ އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވަނީ އެ ގައުމުގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާގަ އެވެ.

ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހައްޔަރުނުކުރާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން އިންތިޒާމްވެފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީން އަންނަނީ ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާނެ އެންމެ ބޮޑު ކުލަގަދަ ހަފުލާއަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް، އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީން ބުންޏެވެ.